Tarcza ma znowelizować ustawę o scalaniu i wymianie gruntów wskazując, że zebranie uczestników scalenia oraz wykonywanie prawa głosu może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Jeśli zebranie ma odbyć się w tym trybie zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia musi zawierać dodatkowo informacje o sposobie uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

Projekt zakłada wprowadzenie dodatkowego obowiązku informacyjnego. Zobowiązuje do wywieszenia postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz postanowienia organu wyższego wydane na skutek złożenia zażalenia, na okres 14 dni nie tylko na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, na której terenie są położone grunty objęte scaleniem, tablicy ogłoszeń we wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, ale także w BIP właściwego starostwa, gdzie odbywa się scalenie lub BIP urzędu obsługującego ten organ w przypadku postanowienia wydanego w wyniku zażalenia.

W BIP trzeba zamieścić też:

 • decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów,
 • decyzję odmawiającą wszczęcia postępowania scaleniowego
 • decyzję organu wyższego stopnia w tych sprawach

Przewiduje się, że właściwy organ rozpatruje odwołanie od decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów w terminie trzech miesięcy od dnia jego otrzymania.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Organ wyższego stopnia właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów >

Podczas epidemii funkcję rady sprawuje zespół powołany przez starostę

W projekcie założeń Tarczy prawnej znalazły się zapisy dotyczące procedowania w sprawie scalenia i wymiany gruntów w okresie obowiązywania w kraju lub jego części stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów.  Propozycje wskazują, że wówczas nie wybiera się rady uczestników scalenia oraz nie powołuje się zespołu, a funkcje tej rady sprawuje powołany przez starostę w drodze postanowienia zespół do spraw scaleń.

W skład zespołu do spraw scaleń wchodzi:

 • sołtys z każdej wsi objętej scaleniem,
 • dwóch lub trzech członków rad sołeckich z każdej wsi objętej scaleniem,
 • przedstawiciel Krajowego Ośrodka będącego uczestnikiem scalenia,
 • przedstawiciel gminy, na terenie której są położone grunty objęte scaleniem,
 • dwóch lub trzech właścicieli gospodarstw rolnych wybranych przez starostę, których grunty znajdują się na obszarze scalenia.

Propozycje zakładają też, że jeżeli liczba uczestników scalenia jest większa niż 10 osób, rada uczestników scalenia albo zespół w przypadku ich wybrania przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, albo zespół do spraw scaleń, na zebraniu zwołanym przez starostę, określa w formie uchwały zasady szacunku gruntów oraz wyraża w formie uchwały zgodę na dokonany szacunek. Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków rady uczestników scalenia albo zespołu, albo zespołu do spraw scaleń.

Siedem dni na udostępnienie szacunków

Projekt nowelizacji zakłada, że wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych, a także wyniki ustaleń komisji rozpatrującej zastrzeżenia do szacunku gruntów udostępnia się do publicznego wglądu na okres siedmiu dni w wyznaczonym przez starostę miejscu.  O miejscu i terminie wyłożenia do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów starosta ma obowiązek zawiadomić w formie obwieszczenia, które wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, na której terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz na tablicy ogłoszeń we wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, i zamieszcza się w BIP starostwa na co najmniej siedem dni przed tym terminem.

Taki obowiązek informacyjny dotyczyć będzie zawiadomienia starosty (w formie obwieszczenia) o terminie objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów.

TK: Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów ogranicza prawo do sądu>>

Łatwiej złożyć wniosek o wycinkę lub zbiór runa

Założenia tarczy prawnej wprowadzają też nowe rozwiązania w kilku innych ustawach. W ustawie o ochronie przyrody dopuszcza się, że wnioski:

 • o zezwolenia ścięcie drzewa lub krzewu;
 • zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt i grzybów w lasach;
 • zgłoszenie prowadzenia działań na obszarach ochrony przyrody np. melioracji wodnych, wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku;
 • o decyzję o warunkach prowadzenia działań

będzie można składać nie tylko w postaci papierowej, ale też w formie dokumentu elektronicznego. Odpowiednie wnioski mają pojawić się w biuletynach informacji publicznej gmin oraz odpowiednich urzędów.

 

Tarcza Prawna wprowadzi zmiany w zakresie decyzji

W ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z tzw. milczącego załatwienia sprawy wyłączono postępowania dotyczące wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi (18 proc. i powyżej) oraz sprawy związane z wyprzedażą zewidencjonowanych zasobów alkoholu w przypadku w przypadku wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż. Sprawy te mogą być załatwiane w postępowaniu uproszonym KPA.

Aby przyśpieszyć budowę infrastruktury cyfrowej wprowadzone mają być też zmiany w ustawie o drogach publicznych. W projekcie zapisano, że od decyzji zarządcy drogi o udostępnieniu kanału technologicznego, a także od decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną nie służy odwołanie.

W ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zakłada się wydłużenie terminu z 45 do 60 dni jaki ma organ regulacyjny na zatwierdzenie wniosku w sprawie taryf.