W środę w Sejmie posłowie przyjęli rządową propozycję nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Nowelizacja trafi teraz do Senatu

- To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zdajemy sobie sprawę, że długotrwała nieobecność uczniów na zajęciach stacjonarnych w szkołach, brak tego stacjonarnego kontaktu wpłynie także m.in. na możliwe pogorszenie wyników nauczania – powiedział w czasie pierwszego czytania na posiedzeniu połączonych komisji wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Najmłodsi uczniowie nie radzą sobie w zdalnej nauce, rozwiązań brakuje>>

 

 

 

Pomoc w nauce stacjonarnej

Za nowelizacją ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej opowiedziały się we wtorek komisje sejmowe. Dodatkowe pieniądze mają być przeznaczone na organizację zajęć wspomagających dla uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. We wtorek na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przeprowadzono pierwsze czytanie projektu.

 

Zajęcia dodatkowe dla starszych klas

W uzasadnieniu przepisów podano, że planowane jest zapewnienie uczniom po powrocie do szkół wsparcia w postaci dodatkowych zajęć wspomagających utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego co pozwoli uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zajęcia mają być organizowane dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Przepadła też poprawka Piotra Borysa (KO), który proponował wsparcie żłóbków i przedszkoli w ramach proponowanego projektu.

Dotyczy to także zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, które zaliczane są do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

- Zwiększenie limitu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wiąże się z koniecznością zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzić ww. zajęcia – wskazano. Realizacja dodatkowych zajęć wspomagających będzie zadaniem dobrowolnym. Dofinansowanie z rezerwy subwencji oświatowej będzie przysługiwało tym samorządom prowadzącym lub dotującym szkoły, w których zostaną zorganizowane zajęcia (ms/pap)