Chodzi o nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która w piątek po południu została opublikowana w Dzienniku Ustaw. 

W uzasadnieniu do nowych przepisów podano, że planowane jest zapewnienie uczniom po powrocie do szkół wsparcia w postaci dodatkowych zajęć wspomagających utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego co pozwoli uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zajęcia mają być organizowane dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Dotyczy to także zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, które zaliczane są do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

- Zwiększenie limitu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wiąże się z koniecznością zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzić ww. zajęcia – wskazano. Realizacja dodatkowych zajęć wspomagających będzie zadaniem dobrowolnym. Dofinansowanie z rezerwy subwencji oświatowej będzie przysługiwało tym samorządom prowadzącym lub dotującym szkoły, w których zostaną zorganizowane zajęcia. 

Najmłodsi uczniowie nie radzą sobie w zdalnej nauce, rozwiązań brakuje>>