Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zwróciło się do ministerstwa o podjęcie działań mających na celu skorygowanie tego mechanizmu. Dotacja dla placówek oświatowych, czy to publicznych, czy niepublicznych ulega zwiększeniu, a subwencja niestety nie. Wskutek tego na organ prowadzący spada pełna odpowiedzialność finansowa za realizację tych zadań.

 

 

Subwencja oświatowa

- Jak powszechnie wiadomo, ilość środków przeznaczonych na finansowanie kształcenia uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w subwencji oświatowej, określona jest sytuacją na dzień 30 września każdego roku. Podobnie sprawa wygląda w przypadku nauczania indywidualnego, za finansowanie którego JST otrzymują kompensatę dopiero po upływie roku szkolnego, co powoduje długotrwałe zaangażowanie środków organu prowadzącego, które mogłyby być wykorzystane na inne cele. W powyższych zagadnieniach upatrujemy istotne problemy finansowo – organizacyjne realizacji zadań oświatowych - zwracają uwagę samorządowcy.

 

 

Apelują o zmiany - system informacji oświatowej miałby być zasilany przez stronę samorządową np. informacjami o kolejnych orzeczeniach o niepełnosprawności, co pozwoliłoby na bieżącą weryfikację i uzupełnianie subwencji oświatowe j(być może w okresie kwartalnym). Przyjęcie powyższych rozwiązań i modyfikacji w sposób istotny poprawiłoby możliwości realizacji specjalnych zadań oświatowych przez organ prowadzący, wykorzystując przy tym dobrze funkcjonujący System Informacji Oświatowej. Biorąc pod uwagę ów fakt, chętnie nawiążemy konstruktywny dialog z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, argumentując swoje uwagi i przekonując do powyższych zmian legislacyjnych.