Zmiany mają się znaleźć w nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

- Celem dodatkowych zajęć wspomagających ma być zapewnienie uczniom – po powrocie do szkół z trwającej od października 2020 r. nauki zdalnej – wsparcia w utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych przedmiotów, co pozwoli uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Czytaj w LEX: Nauczanie hybrydowe w okresie epidemii – poradnik na przykładach >

Zajęcia dla chętnych w szkole

Według tej propozycji, dodatkowe zajęcia mają być realizowane wyłącznie w szkole i organizowane dla potrzebujących wsparcia w nauce uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły, że ich dzieci chcą wziąć udział w takich zajęciach.

Wstępnie założono, że zajęcia będą organizowane: wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły; dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych nie mniej niż 5 uczniów); wymiar zajęć nie przekroczy 10 godzin dla każdego oddziału.

Czytaj: W czterech województwach nauczanie hybrydowe - jest już rozporządzenie>>

Projekt przewiduje, że realizacja dodatkowych zajęć wspomagających ma być zadaniem dobrowolnym. Przewiduje on też elastyczność co do sposobu organizacji zajęć wspomagających i przedmiotów, z których zajęcia te będą w szkole organizowane. Szczegółowe zasady organizacji tych zajęć ma określić rozporządzenie.

- Nie wskazujemy samorządom i dyrektorom szkół, z jakich przedmiotów mają być organizowane zajęcia. Ustali to we własnym zakresie dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Zajęcia będą odbywały się w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, w tym szkołach specjalnych oraz artystycznych realizujących kształcenie ogólne doprecyzowuje resort edukacji.

Czytaj w LEX: Nauczanie hybrydowe - zadania dyrektora i nauczycieli, czas pracy, wynagradzanie  >

Pieniądze na dofinansowanie tych zajęć mają pochodzić z rezerwy subwencji oświatowej na 2021 r., która ma być zwiększona o 187 mln zł z budżetu państwa.

Według projektu, zwiększenie rezerwy subwencji oświatowej nastąpi z dniem następującym po dniu ogłoszenia przepisów nowelizacji, natomiast realizacja zajęć wspomagających będzie miała miejsce po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej. Podział środków rezerwy subwencji oświatowej na sfinansowanie kosztów zajęć zostanie dokonany na podstawie formularzy wypełnianych przez samorządy, w strefie pracownika Systemu Informacji Oświatowej.

Zobacz w LEX: Metodyka kształcenia zdalnego w teorii i praktyce - szkolenie online >