Jak wyjaśniła prezes Wróblewska, ma to związek z sygnalizacjami wpływającymi do Izby dotyczącymi nieprawidłowości w toku procedowania nad projektami uchwał budżetowych. Przypomniała, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi jest realizowana przez jawność (…) debat budżetowych w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. 

Prezes RIO w Poznaniu przypomniała, że zgodnie ze wspomnianym przepisem, debata budżetowa obejmuje cały proces odbywający się na sesji organu stanowiącego od:

  • przedstawienia projektu uchwały budżetowej,
  • przedstawienia opinii,
  • przedstawienia autopoprawek (wniosków organu wykonawczego jako autora projektu uchwały budżetowej),
  • przedstawienia i zgłaszania poprawek do projektu uchwały budżetowej przez radnych,
  • dyskusję nad projektem uchwały budżetowej
  • głosowanie.

RIO: Przy wniosku o dotacje, dane osobowe przetwarzane są z urzędu>>

Prezes RIO w Poznaniu zaznaczyła też, że zgodnie z art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Wskazała, że zasadą jest, że kwestie proceduralne dotyczące podejmowania uchwał uregulowane są w statucie jednostki samorządu terytorialnego

- Procedowanie nad uchwałami budżetowymi, z uwzględnieniem cytowanej wyżej zasady jawności, winno przebiegać zatem zgodnie z zapisami statutu i uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – dodała szefowa RIO Poznań.