Rada Gminy i Miasta Odolanów podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Określiła w niej zasady udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Ustaliła także, że wnioskujący musi też przedstawić oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 tzw. RODO.

Konieczność załączania takiego oświadczenia do wniosku zakwestionowało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Kiedy zgody nie trzeba pozyskiwać

Kolegium wskazało, że zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania, przekazywania danych osobowych oraz składania oświadczeń przez osoby, których dane te dotyczą, regulują obecnie przepisy RODO, a nie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Petent nie może odmówić weryfikacji tożsamości przez urzędnika, powołując się na RODO>>

Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest, co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Przy dotacji trudno mówić o dobrowolności danych

RIO podniosło, że przepis ten wskazuje, że zgoda jest jednak jednym z możliwych, ale nie jedynym warunkiem legalizującym przetwarzanie danych osobowych. Gmina nie może więc pozyskiwać oświadczenia o dobrowolności podawania danych osobowych, gdy spełniony jest jeden z pozostałych warunków wskazanych w powyższych przepisach. W tym, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 4 pkt 11 ww. rozporządzenia: „zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”. RIO przypomniało, że dobrowolność oznacza sytuacje, w których zgoda na przetwarzanie nie jest uzależniona od wykonania umowy czy świadczenia usług, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy. Osobie wyrażającej zgodę należy zagwarantować rzeczywisty i wolny wybór w momencie jej udzielenia oraz brak niekorzystnych konsekwencji w momencie jej wycofania. Zapis o załączeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie czyni zadość powyższym kryteriom.

Ponadto żaden przepis ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym przepis art. 403 ust. 5, nie stwarza dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego podstawy prawnej do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, żądania złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Sprawdź w LEX: Co może sfinansować powiat w ramach edukacji ekologicznej ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska? >