WSA: Rada gminy ma wskazać, kto będzie usypiał ślepe mioty

Samorząd terytorialny

Rada miasta przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że w uchwale zabrakło dokładnego wskazania lekarza lub zakładu leczniczego odpowiedzialnego za usypianie ślepych miotów.

26.03.2019

WSA: Alkoholu nie można sprzedawać w sąsiedztwie obiektów chronionych

Samorząd terytorialny

Rada miasta uchwaliła, że punkty sprzedaży alkoholu będą mogły być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od szkół, przedszkoli, żłobków, domów dziecka oraz obiektów sakralnych i cmentarzy. WSA w Białymstoku uznał, że taka odległość z pewnością nie ogranicza dostępności alkoholu.

25.03.2019

Gmina zapłaci, bo próg w toalecie był za wysoki

Samorząd terytorialny

Gmina odpowiada za to, że wejście do toalety na cmentarzu komunalnym nie spełniało warunków technicznych wymaganych przepisami prawa. Odpowiada więc za skutki upadku kobiety, która potknęła się w takim obiekcie o zbyt wysoki próg – potwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie.

23.03.2019

NSA: Data 17 stycznia propaguje komunizm

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wkroczenie Armii Czerwonej do Polski nie było wyzwoleniem, a narzuceniem systemu totalitarnego, za którym nie szły idee demokratyczne i wolnościowe. Dlatego zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wojewoda mógł zmienić nazwę ulicy 17 stycznia na Pułkownika Pileckiego.

21.03.2019

WSA: Gminna impreza nie uzasadnia zezwolenia na alkohol

Samorząd terytorialny

Gmina uchwaliła, że zakaz spożywania napojów alkoholowych nie będzie obowiązywał podczas imprez kulturalnych, kulturalno-rozrywkowych oraz promujących gminę. WSA w Olsztynie uznał, że gmina powinna wskazać konkretne miejsca, a nie okoliczności, w których dopuszczalne będzie spożycie alkoholu w miejscu publicznym.

21.03.2019

NSA rozważy, czy wojewoda dobrze uzasadnił zmianę nazw dwóch ulic w stolicy

Administracja publiczna

Dopiero 3 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny wyda wyrok w sprawie zmiany nazw dwóch ulic w Warszawie. Sprawa jest wyjątkowa, gdyż sąd pierwszej instancji tylko w tych dwóch przypadkach zgodził się z zarządzeniem zastępczym wojewody, który realizował ustawę dekomunizacyjną.

20.03.2019

WSA: Studium może zakładać różne funkcje dla jednego terenu

Budownictwo

W studium oraz w planie miejscowym możliwe jest przeznaczenie terenu pod realizację zadań o różnych funkcjach. Nie mogą się one jednak wzajemnie wykluczać. Dlatego niedopuszczalne jest wyłączenie z zabudowy mieszkaniowej i jednoczesne przeznaczenie terenu na cele mieszkalnictwa, usług nieprodukcyjnych, rekreacji i obsługi turystyki. Tak uznał WSA w Gdańsku.

20.03.2019

WSA: Przeprowadzenie konsultacji potwierdza uchwała, a nie zapewnienia

Samorząd terytorialny

Rada gminy odpierała zarzuty prokuratora, że z uwagi na upływ czasu nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy konsultacje z mieszkańcami zostały przeprowadzone. WSA w Krakowie uznał, że nie wystarczą zapewnienia organu, ponieważ przepisy wymagają podjęcia aktu regulującego sposób przeprowadzenia konsultacji publicznych.

19.03.2019

NSA: Budynek mieszkalny na terenie ambasady to nie cel publiczny

Administracja publiczna Budownictwo

Sprawa dotyczyła ustanowienia użytkowania wieczystego na nieruchomości, która została odebrana dawnym właścicielom na mocy dekretu Bieruta. Rozpoznający sprawę NSA uznał, że wykorzystanie działki na potrzeby mieszkaniowe przez placówkę dyplomatyczną nie mieści się w pojęciu celu publicznego, przez co nie stanowi przesłanki nieuwzględniania wniosku.

18.03.2019

Sąd: Nie płaci za zadłużenie mieszkania ten, kto się z niego wyprowadził

Samorząd terytorialny Budownictwo

Pozwany wyprowadził się z mieszkania kilka lat przed tym jak powstała zaległość wobec miasta. Nie może więc odpowiadać finansowo za długi. To, że pozwany nie uaktualnił danych meldunkowych, nie oznacza bowiem, iż miasto może żądać od niego zapłaty za bezumowne korzystanie z lokalu, którego faktycznie nie zajmował

15.03.2019

WSA: Obowiązek deratyzacji nie może dotyczyć całej gminy

Samorząd terytorialny

Rada gminy przyjęła uchwałę, w której ustanowiła obowiązkową deratyzację dla wszystkich nieruchomości zabudowanych. Rozpoznający sprawę WSA w Gdańsku uznał, że stanowiło to przekroczenie upoważnienia ustawowego, które pozwala jedynie na wskazanie konkretnych obszarów.

14.03.2019

NSA: zakaz palenia węglem w Krakowie został wprowadzony prawidłowo

Samorząd terytorialny Środowisko

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że uchwała antysmogowa dla Krakowa, zakazująca palenia węglem i drewnem, zachowuje konstytucyjną zasadę proporcjonalności i równego traktowania, a przy podejmowaniu uchwały wymagania prawa zostały spełnione w stopniu niezbędnym.

12.03.2019

WSA: Właściciel odłowionego zwierzęcia nie płaci za rakarza

Samorząd terytorialny

W przypadku ustalenia właściciela wyłapanego zwierzęcia, gmina nie może wszystkimi kosztami związanymi z odłowieniem i niezbędną opieką nad zwierzęciem obciążyć dotychczasowego właściciela - stwierdził WSA w Kielcach.

12.03.2019

WSA: Pomyłka pracownika może „drogo” kosztować stronę

Samorząd terytorialny

Nie można przywrócić terminu do wniesienia skargi, jeśli do przekroczenia terminu doszło z winy osoby podległej stronie. Gdy pismo jest wadliwie złożone i to po terminie, to brak jest podstaw do uznania, że działanie strony nie było zawinione. Strona odpowiada za organizację pracy jej pracowników - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

11.03.2019

WSA: Przedsiębiorcy nie można wykluczyć z ubiegania się o dotacje

Samorząd terytorialny Środowisko

Rada gminy nie może zawężać kręgu podmiotów uprawnionych do dotacji celowej na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Może natomiast ten krąg rozszerzyć – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

11.03.2019

Rejestr przetwarzania danych to nie jest informacja publiczna

RODO

Urząd nie ma obowiązku udostępniać czynności przetwarzania danych oraz ich rejestrów, bo to nie jest informacja publiczna. Są to dokumenty wewnętrzne, które służą zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, ale opinie prawników są podzielone.

08.03.2019

NSA: Nazwa obiektu budowlanego nie przesądza o jego funkcji

Administracja publiczna Budownictwo

Organ administracji architektoniczno–budowlanej ma obowiązek ustalenia rzeczywistego rodzaju projektowanego obiektu. NSA uznał, że od szczegółowej kontroli nie zwalnia go ustalenie nazwy, która została podana w projekcie budowlanym i we wniosku o pozwolenie na budowę.

06.03.2019

NSA: Strona sporu sądowego otrzymuje akta w trybie kpa

Administracja publiczna

Gdyby spółka żądała akt na podstawie kodeksu, minister spraw wewnętrznych przekazał by jej do dokumenty wglądu. Ale skoro chciała dostępu w trybie informacji publicznej, to nie miała szans na wygraną przed sądami administracyjnymi, zwłaszcza, że nie wskazała o jakie konkretnie dokumenty chodzi - taki jest sens wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

05.03.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski