Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła skarga na bezczynność koła łowieckiego w sprawie szacowania szkód w uprawach. Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie domagał się oddalenia skargi. Sąd administracyjny odrzucił skargę, gdyż uznał ją za niedopuszczalną. WSA w Gdańsku podkreślił, iż skarga na bezczynność organu jest dopuszczalna tylko pod warunkiem, że w sprawie można wnieść skargę do sądu administracyjnego w przypadkach, o jakich mowa w punktach 8 i 9 art. 3 § 2 p.p.s.a. To, że dany organ jest bezczynny i nie podejmuje czynności, nie oznacza automatycznie, że strona może wnieść skuteczną skargę na jego bezczynność do sądu administracyjnego – podkreślił WSA w Gdańsku. Sąd administracyjny zaznaczył, iż problematyka szacowania szkód łowieckich i stosownych odszkodowań wynika z przepisów ustawy z dnia  13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm. - dalej w skrócie: "u.p.ł.").

Status koła łowieckiego

Skarżący podnosił, iż koło łowieckie jest bezczynne, gdyż nie oszacowało szkód, które miały zostać wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez zwierzęta łowne. Tego rodzaju skarga nie może być jednak skutecznie poddawana pod osąd sądowi administracyjnemu – wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Na gruncie art. 33 ust. 1 i ust. 2 u.p.ł. koła łowieckie są podstawowym ogniwem organizacyjnym Polskiego Związku Łowieckiego. Koła łowieckie nie należą natomiast do samorządu województwa. Posiadają one osobowość prawną. Ustawa nie stanowi jednak o powierzeniu im zadań administracyjnych z zakresu łowiectwa. W orzecznictwie wskazuje się, iż skoro zatem koło łowieckie nie jest organem administracji publicznej, to sprawy dotyczące szkód łowieckich nie mogą zostać zakwalifikowane jako działania z zakresu administracji publicznej. Takie stanowisko przedstawił w szczególności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w postanowieniu z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie do sygn. akt II SA/Bd 13/08 (LEX nr 1057236).

Czytaj też: WSA: Karany myśliwy nie dostanie pozwolenia na broń

WSA w Gdańsku wskazał również, że szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i plonach rolnych, i żądanie wypłaty odszkodowania z tego tytułu należy uznać za sprawę z zakresu prawa cywilnego. Tego rodzaju roszczenia podlegają zaś badaniu w sądach powszechnych, co wynika z art. 2 k.p.c. Na tę okoliczność zwrócił uwagę w szczególności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w postanowieniu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie do sygn. akt. II SAB/Sz 25/19 (LEX nr 2641386) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie do sygn. akt II SA/Lu 108/08 (LEX nr 518032).

Niedopuszczalna skarga

Należało więc uznać wniesioną skargę za niedopuszczalną – podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Tego rodzaju sprawa nie podlega bowiem osądowi w sądzie administracyjnym. Skarga niedopuszczalna podlega natomiast odrzuceniu, stosownie do art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 października 2019 r., III SAB/Gd 46/19, LEX nr 2727106.