Minister Środowiska skierował właśnie do konsultacji publicznych projekt  rozporządzenia w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego. Do jego przygotowania zobowiązuje go art. 26a ustawy Prawo łowieckie, który został dodany nowelizacją z 22 marca 2018 r.  Nowela ta nie utrzymała czasowo w mocy rozporządzenia z 4 grudnia 2002 r. Dlatego też od 1 kwietnia 2018 r. nie obowiązują w tym zakresie żadne przepisy. Tymczasem sejmiki województw właśnie pracują nad nad przygotowaniem projektów uchwał o podziale województw na obwody łowieckie, a ich kategorie są elementem tych aktów prawa miejscowego. Nowe rozporządzenie jest więc szybko potrzebne, dlatego też ma zacząć obowiązywać po siedmiu dniach od publikacji.
Czytaj też o zmianach w szacowaniu szkód łowieckich >>

Bardzo dobry za 41 punktów

Resort podkreśla jednak, że projekt przyjmuje w dużej mierze rozwiązania z dotychczasowego rozporządzenia. Zgodnie z nim zaliczenie obwodu łowieckiego do jednej z pięciu kategorii zależy od liczby przyznanych punktów:
1)    bardzo dobra – 41 i więcej punktów,
2)    dobra – 31 – 40 punktów,
3)    średnia – 21 – 30 punktów,
4)    słaba – 11 – 20 punktów,
5)    bardzo słaba – do 10 punktów.

Punktowana zwierzyna i środowisko

Punkty będą przyznawane też za wskaźniki liczebności zwierzyny (np. 3 punkty – 51 i więcej muflonów, 1 punkt – do 50 dzików) i jej pozyskanie (1 punkt – 0,3 jelenia albo 15 zajęcy). Obwód będzie mógł też zdobyć punkty za czynniki pozytywnie wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie (np. powierzchnia obwodu powyżej 5 001 ha – 2 punkty, lesistość obwodu od 31 do 40 proc. – 3 punkty). 

 

Odpowiedzialność za szkody łowieckie >>

Zwierzęta będą liczone przez 5 lat

Resort wskazuje, że kategoryzacja jest potrzebna, ponieważ pozwala ona na rzeczywistą ocenę walorów danego obwodu łowieckiego. Wskaźnik liczebności będzie obejmował średnią liczebność zwierzyny płowej, dzików i muflonów oraz jej średnie pozyskanie. Przy czym jej uśrednienie będzie dokonywane na podstawie danych z pięciu lat w przeliczeniu na 1000 ha obwodu łowieckiego. Natomiast średnie pozyskanie będzie dotyczyć, poza zwierzyną grubą, kilku, a nie wszystkich gatunków zwierzyny drobnej (zajęcy, dzikich gęsi, bażantów, dzikich kaczek i kuropatw). Wskaźnik ten będzie ustalany na podstawie danych z ostatnich trzech lat, w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni obwodu łowieckiego.

Informacje będą wiarygodniejsze

Nowością będzie to, że od liczby zwierzyny pozyskanej odejmować się będzie udokumentowaną liczbę osobników wsiedlonych do obwodu łowieckiego przez jego dzierżawcę lub zarządcę. Większe pozyskanie z uwagi na wcześniejsze wsiedlenie pokazuje nieprawdziwą informację o wartości obwodu łowieckiego, ponieważ̇ nie jest efektem większego rozrodu spowodowanego polepszeniem się̨ warunków przyrodniczych – wskazano w uzasadnieniu.

Minusy za drogę

Będą też czynniki, które obniżą punktację. W zależności od wielkości sieci dróg publicznych o intensywnym ruchu samochodowym można stracić od jednego do 5 punktów. Z kolej powierzchnia pól uprawnych zagrożona szkodami łowieckimi  przyległa do lasu w obwodzie polnym także może obniżyć punkatcję o maksymalnie 5 pkt.

--------------------------------------------------------------------------------------

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.

 

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów