Sąd Okręgowy w Elblągu, rozpoznając powództwo rolnika przeciwko kołu łowieckiemu powziął wątpliwość, czy można zaskarżyć do sądu koło łowieckie, które nie oszacowało szkód łowieckich, po zgłoszeniu zniszczeń uprawy.

Sąd Okręgowy przypomniał, że zmiana obowiązująca od 23 sierpnia 2018 r., dokonana ustawą z czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie przez wprowadzenie sformalizowanej procedury szacowania szkód łowieckich ukształtowała nowy przebieg procesu zgłaszania oraz szacowania tych szkód.

Koło nie przystąpiło do oględzin szkód

Sąd dostrzegł, że ustawodawca nie przewidział, jakie czynności powinien podjąć właściciel lub posiadacz gruntów, gdy dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego odmawia lub nie przeprowadza szacowania szkód łowieckich.

Czytaj: WSA: Spory o odszkodowania za szkody łowieckie to sprawy cywilne>>

Pozwane koło łowieckie jako dzierżawca obwodu łowieckiego ani nie przystąpiło do oględzin i szacowania, ani nie sporządziło żadnych dokumentów z tym związanych, a w szczególności protokołu.

Nie doszło w konsekwencji także do wydania decyzji ostatecznej – pozytywnej lub negatywnej – o której stanowi art. 46e ust. 1 i 4 Prawa łowieckiego. A dopiero wtedy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego z niej niezadowolony, może w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Czytaj w LEX: Szkody łowieckie – procedura ubiegania się o odszkodowanie >

 


Niedopuszczalność drogi sądowej

Sąd drugiej instancji wskazał również na koncepcję czasowej niedopuszczalności drogi sadowej, związanej z obowiązkiem wcześniejszego wyczerpania trybu administracyjnego. Sąd Okręgowy rozważał również pogląd, że w razie odmowy szacowania szkód łowieckich przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, a szczególnie w przypadku nieprzeprowadzenia szacowania, właściciel gruntów powinien w terminie siedmiu dni od otrzymania odmowy, złożyć odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Sprawdź w LEX: Który organ szacował będzie i wypłacał odszkodowania za szkody łowieckie rolnikom po rozwiązaniu umowy dzierżawy obwodu przez starostę? >

Za przyjęciem takiej możliwości mogłoby przemawiać przede wszystkim to, że jego decyzja może określić wysokość kompensaty należnej właścicielowi lub posiadaczowi gruntów, a tym samym kształtować obowiązki dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego wobec poszkodowanego. I to bez konieczności wdawania się spór przed sądem powszechnym.

Czytaj w LEX: Szkody łowieckie - zakres odpowiedzialności >

Tylko ugoda?

Nieprzeprowadzenie procedury szacowania przed nadleśniczym w istocie rzeczy sprowadzałoby się jedynie do fakultatywnego, pozasądowego sposobu rozwiązania sporu - zauważa Sąd Okręgowy.

Rozwiązanie takie wzbudziło jednak wątpliwości sądu drugiej instancji w kontekście ograniczonego odesłania zawartego w art. 49 a ust. 1 Prawa łowieckiego, co mogłoby prowadzić do pozbawienia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, prawa do dochodzenia roszczenia o charakterze cywilnym.

Sprawdź w LEX: Czy starosta może ubiegać się o zwrot środków finansowych za wypłacone odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki? >

Warunki odwołania

Zgodnie z art. 46 ust. 2 wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwoła. - Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody - stwierdza sędzia sprawozdawca Marta Romańska, bo tak stanowi ustawa.

Sprawdź w LEX: Kto odpowiada za szkody łowieckie w obwodach wyłączonych z dzierżawy w 1997 r., które obecnie nie posiadają zarządcy? >

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, według której niewykonanie przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego obowiązków wynikających z art. 46 - 46c ustawy z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie i niesporządzenie protokołu szacowania szkód łowieckich nie zamyka drogi sądowej w sprawie o naprawienie szkody łowieckiej.  Ale dopiero po wydaniu decyzji przewidzianej w art. 46e ust. 1 ustawy.

Sygnatura akt III CZP 48/20, uchwała z 6 lipca 2021 r.

Sprawdź w LEX:  Kto zajmuje się sprawą wypłacenia odszkodowania za szkody wyrządzone przez zające? >