J.Z. domagał się zmiany jego nazwiska na „W.”. Wskazał, że jego aktualne nazwisko budzi śmieszność, podczas gdy w jego rodzinie noszone było nazwisko „W.”. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego nie uwzględnił zgłoszonego wniosku. W ocenie organu, nie zaszły ważne powody, które uzasadniałyby zmianę nazwiska wnioskodawcy.

 

Zbigniew Czarnik, Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak

Sprawdź  
POLECAMY

Uzasadnieniem zmiany mogą być ważne powody

Wnioskodawca nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem, ale wojewoda utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Wojewoda podkreślił, że zmiana imienia lub nazwiska jest możliwa jedynie w razie zaistnienia ważnych powodów, co wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U..2016.10). W świetle tego przepisu zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

  1. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
  2. na imię lub nazwisko używane;
  3. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 

Historyczne nazwisko

Samo subiektywne przeświadczenie strony, że jej nazwisko powinno zostać zmienione nie jest wystarczające do dokonania zmiany – wskazał organ odwoławczy. Istnieje bowiem zasada względnej stabilności imion i nazwisk. Jednocześnie skarżący chciał, aby zmienić jego nazwisko na „W.”, które jest nazwiskiem historycznym. Nosili je członkowie magnackich rodów książęcych. Wnioskodawca nie wykazał, zaś by jego przodkowie nosili to nazwisko. Z akt stanu cywilnego nie wynika też, aby krewni wnioskodawcy nosili to nazwisko. Nie można było więc uwzględnić wniosku – podsumował wojewoda.

Skarżący wniósł następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Domagał się uchylenia obu wydanych w sprawie decyzji. Skarżący zwrócił uwagę, że drwiono z niego z powodu jego nazwiska. Chciałby on nosić zatem nazwisko „W.” Podkreślił, że mieszka on blisko miejscowości „W.” i dlatego chciałby nosić takie nazwisko. Zaprzeczył, aby chciał on nosić nazwisko „W.” z przyczyn, o jakich wskazano w decyzjach. Sąd administracyjny oddalił jednak wniesioną skargę.

Czytaj też: Mirosław Sanek: Dane osobowe to zasób, którym musimy nauczyć się gospodarować>>

Nazwisko jako dobro osobiste człowieka

WSA podkreślił, że nazwisko to dobro osobiste człowieka. Nazwisko służy identyfikacji człowieka. Nie jest możliwe swobodne jego zmienianie. Należy posługiwać się nazwiskiem, które nosi dana osoba. Gdy więc dana osoba chciałaby dokonać zmiany nazwiska, powinna wykazać istnienie ważnych powodów. Nie stanowi ważnego powodu chęć zmiany nazwiska, o ile nie jest ona związana z zaistnieniem określonych przesłanek – zaznaczył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Sąd doszedł do wniosku, że skarżący nie udowodnił, aby nosił on nazwisko ośmieszające czy nielicujące z godnością człowieka. Nie wykazał on również, aby istniały związki jego krewnych z osobami noszącymi nazwisko „W.”. Brak kryteriów obiektywnych przemawiających za zmianą nazwiska skarżącego powoduje, że jego żądanie nie mogło być uznane za zasadne. Oznacza to, że stanowiska organów były trafne – podsumował sąd administracyjny.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 1 października 2019 r., II SA/Rz 751/19, LEX nr 2734272.

 

Zbigniew Czarnik, Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak

Sprawdź  
POLECAMY