Rada Miejska w Kańczudze ustaliła wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych. W formularzach deklaracji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zawarto wymóg wskazania przez podatnika m.in. numeru PESEL oraz danych osobowych takich jak data urodzenia, imię ojca, imię matki.

 

Zakres danych w formularzach

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło nieważność uchwały. Wskazało, że z przepisów ustaw o podatku rolnym, o podatku leśnym, oraz o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że zakres danych, jakie powinny być uwzględnione w informacji w formularzu dotyczą podmiotu i przedmiotu opodatkowania.

Zobacz również: NIK: Samorządy nie zabezpieczają właściwie danych obywateli >>

Zdaniem RIO w opracowanej przez radę miejską informacjach i deklaracjach niezbędne dane dotyczące podmiotu objętego obowiązkiem podatkowych zostały wyczerpane przez wskazanie numeru PESEL. Pozostałe dane osobowe takie jak: data urodzenie, imię ojca, imię matki nie są danymi niezbędnymi w realizacji obowiązku ustalenia wzoru informacji podatkowej.

 


Ochrona danych z RODO

RIO wskazało, że dane dotyczące daty urodzenia, imienia ojca i matki należą do kategorii danych osobowych, co oznacza, że podlegają ochronie rozporządzenia RODO. Dlatego też przetwarzanie danych osobowych może być dokonane, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO. Według zaś art. 5 ust.1 lit. c) rozporządzenia dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Wprowadzenie więc do wzoru informacji podatkowej wymogu podania daty urodzenia, imienia ojca i matki narusza art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.

Uchwała Kolegium RIO w Rzeszowie z 2 stycznia 2019 nr I/42/2019