Projekt przewiduje dokonanie korekty pomocniczego wzoru świadectwa pracy.

Sprawdź w LEX: Obowiązki pracodawcy w świetle RODO >

Zgodnie z przepisami pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Sprawdź w LEX: Gdzie w świadectwie pracy należy wykazać nieobecność usprawiedliwioną niepłatną? >

Natomiast od pracownika pracodawca dodatkowo żąda podania danych osobowych obejmujących: adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; inne  dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy oraz wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Sprawdź w LEX: Świadectwo pracy - zasady wypełniania na przykładach >

 

Świadectwo bez imion rodziców

Po wejściu w życie nowych przepisów pracodawcy nie będą mogli pozyskiwać od osób ubiegających się o zatrudnienie,  a tym samym również od pracowników,  danych osobowych w postaci imion ich rodziców. W konsekwencji pracodawcy nie będą mogli również wpisywać niniejszych danych do wydawanego świadectwa pracy.

Sprawdź w LEX: Świadectwo pracy - wydanie i sprostowanie >

 

W projekcie rozporządzenia resort rodziny i pracy proponuje również zmianę redakcji objaśnienia zawartego w części pomocniczego wzoru świadectwa pracy  określonej jako "Sposób wypełniania świadectwa pracy".

W projekcie zaproponowano, aby rozporządzenie weszło w życie w możliwie najwcześniejszym terminie, tj. w dniu następującym po dniu jego ogłoszeniu.

Czytaj: PE przegłosował przepisy ws. nowych zasad urlopów rodzicielskich >>>