Program "Opieka wytchnieniowa", skierowany do gmin i powiatów, to jedno z założeń Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  Zakłada finansowe wsparcie samorządów (do 80 proc. kosztów realizacja zadania) w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej – w formie pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub w formie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wyjaśnia, że program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

 


Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Sprawdź w LEX: Nowe obciążenie wynagrodzeń - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych >

- W opiece wytchnieniowej jest kilka komponentów m.in. świadczenie opieki zastępczej w sytuacji, kiedy opiekun nie może przez kwałek dnia, przez kilka godzin, zajmować się niepełnosprawną osobą. Będziemy świadczyć w ramach tej opieki wytchnieniowej usługi opiekuńcze np. w ośrodkach dziennego pobytu - wyjaśniał. - Myślimy także o czasowym przejęciu opieki na osobą niepełnosprawną. Tydzień, dwa, trzy w zależności od potrzeb. Myślimy także o wsparciu opiekunów m.in. psychologicznym, jak również w postaci szkoleń. Chodzi o to, by nabywali umiejętności, które są im potrzebne - dodaje pełnomocnik rządu.

 

Program będzie realizowany w trzech modułach

  1. Świadczenie opieki wytchnieniowej (w formie pobytu dziennego) skierowane będzie do opiekunów, którzy nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej
  2. Rozszerzenie usług opiekuńczych w formie pobytu całodobowego: w ośrodkach wsparcia posiadających miejsca całodobowego pobytu; w mieszkaniach chronionych
  3. Zapewnienie opiekunom możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Zgodni z założeniami programu opiekunowie będą mieli 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formach, o których mowa w module pierwszym i trzecim.

- Po przekroczeniu limitu opiekunowie, których dochód nie przekracza 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, nadal będą mogli korzystać ze wsparcia – za kolejne 240 godzin opieki i 14 dni opieki wytchnieniowej zapłacą połowę kosztów jej realizacji. Gmina będzie przyznawać opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wydając decyzję administracyjną - podkreśla resort rodziny i pracy.

Czytaj też: Raport: "Brak świadomości" urzędników barierą w zatrudnianiu niepełnosprawnych >>>