Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju podjęła uchwałę w sprawie dotacji celowych na wykonywanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w celu ochrony zasobów wodnych. W uchwale znalazło się postanowienie, że merytoryczną ocenę wniosków przeprowadza komisja powołana przez Burmistrza Szczawna-Zdroju składająca się z dwóch radnych oraz jednego pracownika Urzędu Miejskiego”.

 


Postanowienie podjęto bez podstawy prawnej

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło, że postanowienie to podjęto bez podstawy prawnej.

RIO wskazała, że stosownie do art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań wójta należy w szczególności określenie sposobu wykonywania uchwał, zatem to burmistrz miasta powołując komisję, ustala jej skład, tryb prac oraz przypisuje jej określone zadania wynikające z przepisów prawa i przedmiotowej uchwały. Należy zauważyć, iż radni nie są ani pracownikami urzędu miasta, ani nie łączy ich z burmistrzem miasta żaden stosunek prawny. 

Czytaj też: Wójt, burmistrz, prezydent nie mogą wkraczać w uprawnienia radnych

Organ wykonawczy w konsekwencji nie może wiążąco w stosunku do radnych ustalić zarówno trybu prac komisji, jak i nałożyć na nich obowiązków.

RIO podniosła, że radny jest członkiem organu stanowiącego samorządu terytorialnego, pełniącego jednocześnie funkcję kontrolną w stosunku do władzy wykonawczej. Nie można zatem łączyć tych dwóch funkcji. Byłoby to naruszeniem konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze.

Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 r. nr 1/2020

Czytaj w LEX: System wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego >