Czy wykonując mandat radnego i korzystając z praw wynikających z art. 24 ust. 2 u.s.g. można radnemu odmówić wykonywania zdjęć dokumentacji, która nie jest oznaczona klauzulą "poufne" i nie narusza to dóbr osobistych innych osób?

Jeżeli radny, wykonując swój mandat, chce sfotografować dokumenty związane z działalnością urzędu gminy, spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych albo zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, niezawierające informacji, których ujawnienie naruszałoby czyjeś dobra osobiste albo, których ujawnienie wykluczają przepisy o tajemnicy prawnie chronionej, to należy mu to umożliwić.

Czytaj w LEX: Uprawnienia kontrolne radnych samorządowych >

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) – dalej u.s.g., w wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

Sprawdź w LEX:

Radny ma prawo do informacji

Wskazany przepis daje radnemu prawo do zapoznania się z dokumentami związanymi z działalnością urzędu gminy, spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych.

Z możliwości uzyskania informacji z dokumentów wyłączone są te dokumenty, których ujawnienie mogłoby naruszyć dobra osobiste oraz te, do których radny nie ma dostępu ze względu na zawartą w nich tajemnicę prawnie chronioną.

Czytaj też:  WSA: Głos przewodniczącego komisji może być rozstrzygający

Konieczne sprawdzenie, czy nie ma tajemnicy prawnie chronionej

Przyjmując, że dostęp do informacji (obejmujący również możliwość ich fotografowania) nie narusza niczyich dóbr osobistych, przed udostępnieniem dokumentu radnemu konieczne jest również zweryfikowanie, czy informacje zawarte w dokumentach nie zawierają tajemnicy prawnie chronionej. Nie ogranicza się to do klauzuli "poufne" (a także "ściśle tajne", "tajne" i "zastrzeżone"), a więc do informacji niejawnych, o których mowa w art. 5 ustawy z 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) - o.i.n., ale także dokumentów zawierających informacje chronione innymi ustawami (np. dokumentacja medycznej, dokumenty objęte tajemnicą skarbową, akta Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa).

Należy też zaznaczyć, że udostępnienie informacji na podstawie art. 24 ust. 2 u.s.g. następuje "w wykonywaniu mandatu", a zatem radny może skutecznie powoływać się na ten przepis tylko w zakresie mieszczącym się w obszarze kompetencji rady gminy.