RPO też za uregulowaniem działalności firm odszkodowawczych

Prawo cywilne Prawnicy

Postulat uregulowania prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej, który jest przedmiotem petycji Naczelnej Rady Adwokackiej do Senatu, zyskał wsparcie ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. - Uporządkowanie rynku pomocy prawnej w Polsce leży w interesie obywateli - podkreśla prof. Marcin Wiącek.

20.03.2023

Na wykorzystanie wizerunku potrzebna zgoda

Prawo cywilne RODO

Wizerunek to nasze dobro osobiste, które podlega konstytucyjnej ochronie godności ludzkiej. Dzięki internetowi wykorzystanie wizerunku — jego publikacja lub udostępnienie — jest możliwe na nieograniczoną skalę. Trzeba jednak pamiętać, że rozpowszechnienie wymaga zgody osoby, której wizerunek został utrwalony, chyba że spełnione zostaną wyjątki - pisze Magdalena Sołtysiak, ekspert LexDigital.

18.03.2023

SN odpowie, czy jest luka konstrukcyjna związana z brakiem możliwości uzyskania należności podatkowych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Czy na administracyjny tytuł wykonawczy obejmujący zobowiązanie podatkowe, które było zabezpieczone hipoteką przymusową, może zostać nadana klauzula wykonalności – taki problem ma rozwiązać Sąd Najwyższy. Przy uwzględnieniu, że ta klauzula służy zaspokojeniu zobowiązania w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji sądowej przeprowadzonej z nieruchomości obciążonej tą hipoteką.

17.03.2023

W 2022 r. zarejestrowano w ZUS 1,7 mln umów o dzieło

Prawo cywilne Prawo pracy

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. do ZUS złożono 1,17 mln formularzy RUD, które służą do przekazywania danych o umowach o dzieło. Dotyczyły one ponad 1,7 mln takich umów, a liczba osób wykonujących je wyniosła 342,6 tys. - podał ZUS. Informacje przekazało 75,1 tys. podmiotów, z czego 72,8 tys. (około 97 proc.) to płatnicy składek.

16.03.2023

Unieważnienie sprzedaży mieszkań z lokatorami

Prawo karne Prawo cywilne Budownictwo

Trzy lata więzienia, a także ponad 110 tys. zł grzywny, sąd wymierzył nabywcy mieszkań oskarżonemu o to, że jako pełnomocnik spółdzielni działał na jej szkodę. Zaś byłemu wiceprezesowi spółdzielni - karę roku i 10 miesięcy więzienia. Sąd Okręgowy w Katowicach unieważnił umowę dotyczącą 186 mieszkań, sprzedanych wraz z lokatorami. Oskarżony odpowiadał też za przywłaszczenie praw majątkowych, poświadczenie nieprawdy w dokumentach i oszustwa.

15.03.2023

Kontroler to nie policjant, choć może ująć podróżnego bez biletu

Prawo cywilne Transport

Brak biletu wiąże się z obowiązkiem zapłaty opłaty dodatkowej, powszechnie nazywanej mandatem. Prawo przewozowe określa uprawnienia kontrolera, z których najbardziej kontrowersyjnym jest prawo ujęcia pasażera, który nie chce okazać biletu ani dokumentu tożsamości, nie jest to jednak prawo tak szerokie, jak to przyznane policji.

15.03.2023

SN rozstrzygnie, jak odzyskać roztrwoniony przez byłego małżonka majątek

Prawo cywilne Domowe finanse

Jeśli mąż w czasie trwania małżeństwa trwoni majątek wspólny, to po rozwodzie i w trakcie procesu o podział majątku należy rozstrzygnąć o jego zwrocie albo wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym. Sąd Najwyższy powziął wątpliwość, czy sąd z urzędu może, bez wniosku strony, takie rozstrzygnięcie podjąć. Z powodu rozbieżnego orzecznictwa trzech sędziów SN skierowało zagadnienie do rozstrzygnięcia siedmiu sędziom w drodze uchwały.

15.03.2023

Nie wiadomo, kto po rozwodzie może wnieść powództwo o unieważnienie kredytu

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podejmie uchwałę rozstrzygającą, czy były mąż, kredytobiorca, jest zobowiązany brać udział w sprawie wszczętej przez byłą żonę w procesie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu. Powódka żądała stwierdzenia przez sąd, że w umowie zawarte były klauzule niedozwolone. W pierwszej instancji sąd oddalił powództwo wobec banku.

14.03.2023

Darowizna samochodu pozbawiona przychodu w PIT u darczyńcy

Prawo cywilne PIT

Na gruncie przepisów podatkowych darowizna nie stanowi odpłatnego zbycia i nie wywołuje skutków podatkowych w PIT. Ta zasada odnosi się również do przekazywanych jako darowizna pojazdów nieuznawanych za rzeczy ruchome, co potwierdza niedawna interpretacja podatkowa. Takie stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie w interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

13.03.2023

Bank surowo ukarany za narzucanie niedozwolonych opłat

Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty

Deutsche Bank Polska zapłaci ponad 5,7 mln zł kara za to, że jednostronnie zmienił postanowienia dotyczące wysokości opłat za zaświadczenia o historii spłaty kredytów lub pożyczek hipotecznych, pomimo że postanowienia te miały charakter abuzywny. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał to za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

13.03.2023

Adres „do eksmisji” za 500 zł? Umowa najmu okazjonalnego nie taka bezpieczna

Prawo cywilne Rynek i konsument

Najem okazjonalny z zasady ma lepiej zabezpieczać interesy najemcy i wynajmującego. Ma to gwarantować forma zawieranej umowy, dobrowolne poddanie się egzekucji oraz wskazanie przez najemcę lokalu, do którego wyprowadzi się, gdy coś pójdzie nie tak. Przez "pomysłowych" przedsiębiorców ten wymóg staje się fikcją - oferują zakup deklaracji. A to może skutkować eksmisją na bruk.

13.03.2023

Niebezpieczna zmiana - wniosek w pozwie, albo sąd rozpatrzy sprawę niejawnie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Posiedzenia niejawne stały się ratunkiem dla sądów w czasie covidu, choć miały być stosowane wyjątkowo. Po kolejnej noweli procedury cywilnej strona będzie musiała, i to w pierwszym piśmie procesowym, zawnioskować o wysłuchanie jej na rozprawie. Jeśli tego nie zrobi, sąd niemal z automatu będzie mógł zastosować tryb niejawny. To zamienianie sądów w urzędy - alarmują prawnicy.

13.03.2023

Ulga rehabilitacyjna nie dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej

Prawo cywilne Domowe finanse Emerytury i renty PIT Prawo pracy

Nie każda, nawet bliska osoba, mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Nie każda też osoba niepełnosprawna sama może rozliczyć tę ulgę. W pierwszym przypadku na przeszkodzie stanąć może zbyt wąski stopień pokrewieństwa, co zdaniem prawników należałoby zmienić, w drugim – wysokość dochodów osoby niepełnosprawnej i forma, według której jest opodatkowania.

11.03.2023

Księga wieczysta chroni posiadacza, ale nie jest nieomylna

Prawo cywilne Nieruchomości

Księgi wieczyste są rejestrem publicznym kluczowym dla rynku nieruchomości. Każdy, kto postępuje zgodnie z treścią tych ksiąg, jest chroniony przez prawo. Nawet, gdyby rzeczywistość była inna, niż treść wpisów. Nie oznacza to, że treść ksiąg wieczystych jest nieomylna. Oczywiście może zdarzyć się, że stan prawny nieruchomości będzie inny, niż ten, który ujawniono w księdze wieczystej.

11.03.2023

Dr Mednis: Nie trzeba usuwać danych osobowych z archiwów prasowych

Prawo cywilne Nowe technologie RODO

Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym archiwów prasowych, każdorazowo należy wyważyć relacje pomiędzy fundamentalnymi wartościami, czyli prawem do prywatności a wolnością wypowiedzi i prawem do informacji. Możemy założyć, że wszystkie archiwa pozostawimy w niezmienionej formie, ale mogą pojawić się nakazy usunięcia danych – w konkretnych przypadkach.

11.03.2023

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami zmarłego nie chroni spadkobierców od przejęcia długu

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Jeśli spadkobiercy mieli świadomość długów obciążających spadek wcześniej niż w dacie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, to odpowiadają za długi zmarłego. Uczestnicy sprawy oparli się wyłącznie na zaświadczeniach o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi i decyzji o ustaleniu wysokości zobowiązań podatkowych. Pominęli przy tym zupełnie decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego o zabezpieczeniu majątkowym.

11.03.2023

Spór o fałszywy znaczek - kolekcjonerstwo to olbrzymie emocje i wielkie pieniądze

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Spory o znaczki pocztowe, monety, banknoty i pocztówki, oceny ich oryginalności i wyceny wartości rozpalają do czerwoności kolekcjonerów i od czasu do czasu trafiają na wokandy. Uznani eksperci muszą bronić w sądach swoich opinii, dobrego imienia oraz zawartości portfela. W tym przypadku chodziło o fałszerstwo rzadkiego znaczka wydanego przez pocztę polową Armii Andersa.

11.03.2023

SN: Rzecznik Finansowy nie przekonał o bezprawności wyroku w sprawie kredytu w SKOK

Prawo cywilne Finanse

Rzecznik Finansowy występując ze skargą nadzwyczajną w obronie kredytobiorcy nie uzasadnił, w jaki sposób postępowanie sądowe przeprowadzone przez sąd powszechny i wydany wyrok miały naruszyć podstawowe zasady i gwarancje konstytucyjne, składające się na klauzulę demokratycznego państwa prawa – orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i odrzuciła skargę.

10.03.2023

Poczta zwróci adwokatowi za niewykorzystane znaczki, zgodnie z zasadą lex retro non agit

Prawo cywilne Prawnicy Rynek i konsument

Operator pocztowy nie może samowolnie zmieniać regulaminu w taki sposób, który kończy się uniemożliwieniem wykorzystania już zakupionych znaczków pocztowych na listy polecone. To najważniejszy wniosek z precedensowego wyroku, w którym pełnomocnik prawomocnie wygrał spór z operatorem. Prawnicy mają nadzieję, że będzie to początek stałej linii orzeczniczej sądów.

09.03.2023

Rolex w obronie swojej korony - czyli jak chronić renomowane znaki

Prawo cywilne Rynek i konsument

Mimo że firma odzieżowa wykorzystała istotny (charakterystyczny) element niezwykle znanego renomowanego znaku towarowego producenta zegarków, okazało się, że nie stanowi to naruszenia prawa do tego znaku. Jak zatem należy postrzegać ochronę renomowanych znaków towarowych i dlaczego Rolex przegrał spór z PWT A/S? - zastanawiają się dr Michał Markiewicz i Ewelina Bosek.

07.03.2023