Liczniejszy udział rolników w grupach producentów rolnych jest ważny, gdyż poziom organizacji rolników w naszym kraju jest znacznie niższy niż np. we Francji czy w Niemczech. A - jak wskazują autorzy projektu - przynależność do takiej grupy jest dobrym sposobem na dopasowanie produkcji do potrzeb odbiorców, obniżenie kosztów produkcji czy uzyskanie lepszych cen za towar.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych, ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który został przygotowany przez resort rolnictwa.

Aktualnie w Polsce w grupach producentów zorganizowanych jest ok. 27,6 tys. rolników, na ok. 1 mln 350 tys. producentów otrzymujących dopłaty bezpośrednie. 8 lat temu było niespełna 350 grup. Obecnie jest ich ponad 1500.

Jednocześnie nowe regulacje dostosowują istniejące przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup producentów do unijnego rozporządzenia. Chodzi także o wzmocnienie nadzoru nad funkcjonowaniem grup, gdyż unijne kontrole wykazały nieprawidłowości. Dotychczas nadzór nad tworzeniem i funkcjonowaniem grup producentów rolnych sprawowali marszałkowie województw, wzmocnienie nadzoru nad tymi organami przez administrację rządową było możliwe. Dlatego nowym rozwiązaniem jest przekazanie do Agencji Rynku Rolnego (ARR) nadzoru nad działalnością grup producentów rolnych.

 

W projektowanej ustawie określono, że każdy z członków grupy poprzez tę organizację musi sprzedać co najmniej 80 proc. swojej produkcji, resztę może sprzedać odbiorcom bezpośrednio. Ponadto doprecyzowano, że określana w rozporządzeniu ministra rolnictwa minimalna roczna wielkość produkcji towarowej oznacza produkcję wszystkich członków grupy sprzedaną do grupy w danym roku jej działalności.

Według projektu nowelizacji żaden z członków grupy nie może mieć więcej niż 20 proc. głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników.

Kolejną zmianą jest obowiązek dołączania do wniosku o wydanie decyzji o uzyskanie statusu grupy producentów rolnych – planu biznesowego. Plan ten ma być opracowywany na co najmniej 5 lat i rozpisywany na formularzu opracowanym przez ARR i udostępnianym na stronie internetowej Agencji. Plan biznesowy będzie podstawą do udzielenia wsparcia finansowego. (PAP)