Na początku przedostatniego z zaplanowanych w tej kadencji parlamentarnej posiedzeń Sejmu, posłowie zdecydują w głosowaniu czy wprowadzić do porządku obrad przygotowany przez klub SLD projekt noweli o podatku od wydobycia niektórych kopalin, który dotyczy obniżenia o około 40 proc. łącznego podatku od wydobycia miedzi i srebra.

Ponadto posłowie wysłuchać mają sprawozdania komisji finansów o funkcjonowaniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. To będzie ostatni akt, trwającego od marca, badania przez obecny Sejm działalności kas. Sprawozdanie będzie posłom przedstawiał szef, specjalnie powołanej do zbadania sprawy SKOK-ów, podkomisji, Marcin Święcicki (PO). Głównym postulatem sprawozdania jest powołanie komisji śledczej w sprawie SKOK.

Zdecydowanymi krytykami sprawozdania w jego obecnej wersji są posłowie PiS, którzy uważają zajmowanie się SKOK-ami za atak polityczny PO na kasy, a także pośrednio na ich ugrupowanie, w ramach trwającej kampanii wyborczej. Na lipcowym posiedzeniu komisji finansów, która zaakceptowała sprawozdanie podkomisji, poseł PiS Jerzy Szmit usiłował przeforsować, jako wniosek mniejszości, własny projekt sprawozdania, zawierający skrajnie odmienne wnioski. Propozycja nie została zaakceptowana przez komisję, choć wcześniej Szmit przeczytał cały dokument, zgłosiwszy go jako poprawkę.

Sejm ma także zająć się sprawozdanie sejmowej komisji odpowiedzialności konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Komisja pod koniec czerwca przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania wraz z wnioskiem o postawienie Ziobry przed TS.

Wnioski o postawienie Ziobry, a także b. premiera, szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przed TS złożył w 2012 r. klub PO. Podpisało się pod nimi ok. 150 posłów nie tylko z Platformy, ale też z Ruchu Palikota i SLD. Ziobrze zarzuca się naruszenie konstytucji, ustawy o Radzie Ministrów oraz ustawy o działach administracji rządowej. W uzasadnieniach wniosków jest też mowa o działaniach nakierowanych na "walkę z układem"; PO powoływała się m.in. na materiały dowodowe dwóch komisji śledczych: ds. śmierci Barbary Blidy oraz ds. nacisków.

Zarówno Ziobro jak i Kaczyński stwierdzali wielokrotnie, że nie widzą żadnych podstaw do postawienia ich przed TS.

Niewykluczone, że posłowie zakończą w tym tygodniu prace nad projektem ustawy o funduszu wsparcia dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. 10 września, podczas pierwszego projekt poparły wszystkie kluby parlamentarne. Według szefowej sejmowej komisji finansów, ustawa zostanie zapewne uchwalona na posiedzeniu w tym tygodniu.

Propozycja jest do wszystkich kredytobiorców zarówno złotowych, jak i walutowych. W myśl projektu, przygotowanego przez MF, ale zgłoszonego przez posłów PO, pomoc do 1,5 tys. złotych, maksymalnie przez 18 miesięcy otrzymywaliby kredytobiorcy znajdujący się w tarapatach finansowych. Chodzi o osoby, które straciły pracę, są zadłużone, a wartość ich nieruchomości jest niższa niż wartość ich kredytu, a także osoby, w przypadku których wysokość raty przekracza 60 proc. dochodów ich gospodarstwa domowego. Dofinansowanie udzielane byłoby na korzystnych warunkach: pomoc nie byłaby oprocentowana, zwrot następowałby po dwóch latach od jej udzielenia i mógłby zostać rozłożony na osiem lat.

By ta pomoc była możliwa, w BGK zostałby utworzony specjalny Fundusz Wsparcia Kredytobiorców o wartości 600 mln zł. Jego powstanie sfinansowałyby banki, proporcjonalnie do wielkości portfela kredytów mieszkaniowych.

Posłowie będą zajmować się także przepisami, których celem jest liberalizacja Prawa o stowarzyszeniach. Przygotowany jeszcze w kancelarii poprzedniego prezydenta, Bronisława Komorowskiego, projekt zakłada ułatwienie rejestrowania i funkcjonowania stowarzyszeń oraz zmniejszenie liczby osób koniecznych do ich założenia. W projekcie jest propozycja by minimalna liczba osób koniecznych do założenia stowarzyszenia wynosiła 7. Podczas dyskusji wskazywano, że z czasem liczba członków nowego stowarzyszenia może wzrosnąć, zaś chodzi o to, aby nie było konieczności zgromadzenia dziewięcioosobowego "komitetu założycielskiego". Wprowadzono także wydłużenie z 18 do 24 miesięcy okresu, w którym po wejściu w życie nowelizacji, istniejące już stowarzyszenia miałyby dostosować swoje statuty do zmienionych przepisów.

Sejm zajmie się także projektem zakładającym refundację kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia. Projekt przewiduje, że pracodawca za zatrudnienie młodych ludzi przez rok co miesiąc będzie otrzymywał zwrot w wysokości najniższego wynagrodzenia. Przez kolejne 12 miesięcy będzie miał obowiązek nadal zatrudniać takiego pracownika, ale już ze swoich środków. Będzie miał jednak dostęp do Krajowego Funduszu Szkoleniowego i pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych. Koszty refundacji mają być finansowane z Funduszu Pracy. Na pomoc w znalezieniu pierwszej pracy przez młodych ludzi miałoby trafić 3 mld zł z Funduszu Pracy. Gdy projekt trafiał do Sejmu na początku czerwca, posłowie PO i PSL deklarowali, że stwarza on szansę na pracę dla 100 tys. bezrobotnych młodych ludzi.

Sejm zajmie się też projektem, który opóźni wejście w życie nowych zasad opłacania składek i wypłacania zasiłków macierzyńskich kobietom prowadzącym działalność gospodarczą. Projekt realizuje postulaty ruchu "Matki na działalności gospodarczej".

Zmiany w sposobie obliczania podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótszego niż 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących działalność gospodarczą oraz innych osób, dla których podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana wprowadziła nowela ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wprowadziła. Miało to wyeliminować sytuacje, gdy po krótkim, jedno-, dwumiesięcznym czasie opłacania składek na wysokim poziomie następował długi okres pobierania zasiłku w wysokości adekwatnej do zadeklarowanej podstawy wymiaru (np. w czasie odpowiadającym urlopowi macierzyńskiemu i rodzicielskiemu).

Początkowo przedsiębiorczynie domagały się wydłużenia vacatio legis do 12 miesięcy (pierwotnie nowe przepisy miały obowiązywać od 1 listopada br.). Jednak 12-miesięczne vacatio legis to zdaniem MPiPS zbyt długi okres i rozwiązanie zbyt kosztowne. Dlatego obecny projekt opóźnia wejście w życie nowych zasad ustalania wysokości zasiłków o dwa miesiące - na 1 stycznia 2016 r.

Omawiany będzie też projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ma on spowodować rozproszenie spraw sądowych o odszkodowanie z OC po całym kraju i, dzięki temu, odciążenie stołecznych sądów. Obecnie zdecydowana większość pozywanych towarzystw ubezpieczeniowych ma siedziby w Warszawie, w wydziałach gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w latach 2012-2014 sprawy takie stanowiły - jak podano w uzasadnieniu - od 31 proc. do 34 proc. wszystkich spraw. Zmiany zaproponowali posłowie PSL, ale ich inspiratorem był resort sprawiedliwości. Zgodnie z projektem powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych można będzie wytoczyć wyłącznie przed sądem miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego albo przed sądem miejsca zdarzenia.

Rozpatrywany będzie również projekt ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018. Zakłada on, że ponad 320 mln zł rocznie otrzyma NFZ z budżetu państwa za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieubezpieczonym; do końca 2018 r. dotacja będzie rozliczana ryczałtem. Projekt zmienia sposób przekazywania dotacji z budżetu państwa do Narodowego Fundusz Zdrowia na finansowanie świadczeń dla osób nieubezpieczonych. Ma to polegać na przejściu na system ryczałtowy, z określoną ustawowo kwotą dotacji - 320 mln 232 tys. zł rocznie.

Coroczna dotacja dla NFZ będzie przekazywana w miesięcznych transzach. Na bieżąco mają być pokryte zobowiązania za 2015 r.; spłata tych za lata 2013 i 2014 (łącznie 322 mln 582 tys. zł - kwota rocznego ryczałtu zostałaby pomniejszona o dotychczas przekazane środki) ma zostać rozłożona na dwa lata - do końca 2016 r.

Sejm zajmie się też projektem zmian w ustawie o lasach, który dotyczy zachowania dotychczasowej struktury własnościowej lasów jako dobra ogólnonarodowego, które nie będzie podlegało prywatyzacji. Omówiony ma być ponadto projekt nowelizacji ustawy o rzemiośle. Głównymi zmianami proponowanymi w projekcie są: doprecyzowanie definicji "rzemiosła" i wprowadzenie do prawa definicji "rzemieślnika", a także dostosowanie obu pojęć do obowiązujących przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej. Rzemiosło w projekcie uznane jest za działalność opartą na szczególnych kwalifikacjach osób ją wykonujących oraz pracy własnej. Mogą w nim uczestniczyć rodzina i krewni rzemieślnika. Projekt jednak rozszerza zakres obowiązków rzemieślnika o konieczność kierowania się względami odpowiedzialności społecznej, co ma służyć podkreśleniu szczególnego charakteru jego działalności.

Posłowie zapoznają się także ze sprawozdaniem Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. Sejm wysłucha także informacji prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o działalności sądów administracyjnych w 2014 roku

W piątek Sejm będzie głosował m.in. nad złożonym m.in. przez PiS wnioskiem o odrzuceniem przedstawionej w ubiegłym tygodniu informacji rządu na temat kryzysu migracyjnego w Europie. (PAP)