Przygotowanie opinii dotyczącej projektu zapowiada także Naczelna Prokuratura Wojskowa i Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury.
Prok. Maciej Kujawski z zespołu prasowego PG powiedział, że generalnie środowisko prokuratorskie powitałoby z zadowoleniem całościowy projekt nowej ustawy o prokuraturze, który byłby dobry, spójny i nie dawał możliwości rozbieżnych interpretacji jego zapisów.
Kujawski przypomniał, że w lipcu Andrzej Seremet przedstawił obszerne stanowisko do poprzedniego projektu nowelizacji ustawy o prokuraturze. "Jeśli zapisy z tamtego projektu byłyby powtórzone, zapewne nowe stanowisko będzie podobne" - dodał Kujawski. Podkreślił, że niektóre proponowane zapisy były postulowane przez Seremeta np. co do reformy postępowań dyscyplinarnych prokuratorów.

W czwartek resort sprawiedliwości poinformował, że do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt Prawa o prokuraturze. Wiele z elementów zawartych w tym projekcie zawierał już konsultowany w pierwszej połowie roku projekt nowelizacji przepisów. Planowane zmiany przewidują m.in. zwiększenie kompetencji prokuratora generalnego, danie rządowi prawa do określania kierunków "polityki karnej" oraz włączenie prokuratury wojskowej do prokuratur cywilnych.

W stanowisku z lipca Seremet uznał kierunek części zmian ówczesnego projektu za "przeciwny idei rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości". Ze "znacznym sceptycyzmem" Seremet oceniał ideę, aby rząd określał "kierunki polityki karnej" - bo taki zwrot nie ma "konotacji w języku prawnym". Dla szefa PG byłoby to "równoznaczne z próbą obdarzenia Rady Ministrów przywilejem decydowania o stopniu ważności powszechnie obowiązujących przepisów prawa". Jak podkreślał Seremet, rząd miałby np. przesądzać, że w danym roku intensywnie należy ścigać sprawców rozbojów, zaś w przyszłym - sprawców prania pieniędzy, co byłoby nie do pogodzenia z zasadą trójpodziału władz i hierarchią źródeł prawa.

"Poważne zastrzeżenia" budziła też propozycja nadania ministrowi sprawiedliwości prawa żądania od prokuratora generalnego informacji w sprawie praworządności i czuwania nad ściganiem przestępstw. Prokuratura nie jest zależna od ministra - przypominał Seremet, dodając, że wystarczającym instrumentem jest istniejący obowiązek informacji dla premiera.

Rzecznik prasowy Naczelnej Prokuratury Wojskowej płk Zbigniew Rzepa powiedział w  czwartek, że prokuratura wojskowa zajmie stanowisko wobec propozycji, kiedy projekt trafi do niej do zaopiniowania.
Z kolei wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, prok. Jacek Skała powiedział, że napisanie nowej ustawy o prokuraturze jest dobrym pomysłem. "Jednocześnie jednak podkreślaliśmy, że taka ustawa powinna powstać przy czynnym udziale wszystkich środowisk prawniczych, tymczasem powstała w kilka tygodni w zaciszach ministerialnych gabinetów" - zaznaczył.
Prokurator dodał, że dwa lata temu oddzielono funkcje ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego i wprowadzono model prokuratury autonomicznej i niezależnej. "To, co się teraz proponuje, jest zaś mieszaniną różnych modeli; obok mechanizmów kontroli rządowej pojawiają się mechanizmy kontroli parlamentarnej. To rząd będzie nakreślał kierunki polityki karnej, a prokurator generalny będzie przepytywany z działalności prokuratury na komisjach sejmowych" - powiedział Skała. (PAP)