W poniedziałek Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało dokument pt. "Państwo 2.0 Nowy start dla e-administracji". Spośród realizowanych przez 14 różnych instytucji 29 projektów trzy dotyczą Ministerstwa Sprawiedliwości.
Jako jeden z głównych projektów - jeszcze nierozpoczętych i będących w fazie oceny i weryfikacji - wymieniono w raporcie budowę Centrum Informacji Gospodarczej MS. Projekt dotyczy informacji zawartych w rejestrach Nowej Księgi Wieczystej, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz Krajowego Rejestru Karnego.
W projekcie chodzi o sprawniejszą wymianę informacji pomiędzy jednostkami wymiaru sprawiedliwości poprzez uruchomienie usług elektronicznych. Planowane jest m.in. zapewnienie dostępu do elektronicznej postaci akt rejestrowych i procesowych sądów jednej wybranej apelacji oraz stworzenie podstaw prawnych i organizacyjnych dla centralizacji archiwów sądowych oraz digitalizacji akt rejestrowych.
Obecnie projekt jest w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie, jego budżet określono na poziomie 160 mln zł, zaś termin zakończenia przewidziano na koniec przyszłego roku.
Wśród zrealizowanych przedsięwzięć wymieniono informatyzację wydziałów ksiąg wieczystych w ramach projektu Nowa Księga Wieczysta. "Cel został osiągnięty poprzez wdrożenie istniejącego informatycznego systemu zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w ostatnich niezinformatyzowanych do tej pory 104 wydziałach ksiąg wieczystych" - głosi raport. Koszt projektu wyniósł blisko 30 mln zł.
Elektroniczna przeglądarka ksiąg wieczystych funkcjonuje w internecie od połowy czerwca 2010 r. pod adresem http://ekw.ms.gov.pl, można na nią również trafić z odnośnika na głównej stronie resortu. Dostęp do ksiąg jest powszechny, ale żeby sprawdzić w internecie konkretną księgę, trzeba znać jej numer. Ma to zabezpieczać przed przeglądaniem ksiąg przez postronne osoby.
Na etapie aktualizowania harmonogramu jest natomiast projekt budowy systemu usług elektronicznych resortu sprawiedliwości. "Podstawowym celem projektu jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udostępnienie osobom fizycznym i prawnym elektronicznej platformy informacyjno-usługowej Ministerstwa Sprawiedliwości dla potrzeb świadczenia usług merytorycznych związanych z komunikacją z wymiarem sprawiedliwości" - zaznaczono w raporcie. Dodano, że na razie jego stan realizacji "można uznać za mało zaawansowany". Budżet projektu wynosi 16 mln zł.
W sierpniu zeszłego roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym - głównym celem zmiany było umożliwienie występowania o informacje i otrzymywania ich z rejestru drogą elektroniczną. Nowela pozwala także prowadzić rejestr w systemie teleinformatycznym.
Od kilku lat wprowadzane są też inne zmiany mające prowadzić do większej informatyzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości. Należą do nich m.in. plany nagrywania i rejestrowania przebiegu rozpraw w sposób elektroniczny oraz utworzenie w styczniu 2010 r. e-sądu, czyli rozpatrywanie spraw w ramach elektronicznego postępowania upominawczego. (PAP)