Krótka sprzedaż to strategia inwestycyjna polegająca na sprzedaży papierów wartościowych niebędących własnością sprzedającego. Inwestor przewidując, że cena danego papieru wartościowego spadnie, zobowiązuje się do jego zbycia. Jeśli jego oczekiwania się sprawdzą, osiągnie zysk stanowiący różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży (po kursie wyższym) a kwotą, za jaką dokonał zakupu papieru wartościowego. Dzięki takiej strategii zarabia na spadkach kursów papierów wartościowych.
Czytaj: Krótka sprzedaż będzie dostosowana do standardów UE>>>

Za przyjęciem rządowej nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw zagłosowało 285 posłów, 144 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu.

Jednocześnie posłowie przyjęli poprawki PO, których celem jest zwiększenie ochrony inwestorów na rynku walutowym poprzez ograniczenie wskaźnika tzw. dźwigni finansowej do poziomu 50. Miałoby to dotyczyć inwestorów indywidualnych korzystających z krajowych firm inwestycyjnych.

Większość posłów negatywnie odniosła się natomiast do poprawki PiS, która mówiła, że z krótkiej sprzedaży wyłączone byłyby aktywa, w systemach zbiorowego inwestowania, których uczestnicy nie wyrazili pisemnej zgody na użyczanie ich papierów wartościowych.

Celem zmian w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi jest dostosowanie polskich przepisów o tzw. krótkiej sprzedaży do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Przewidują one szereg uprawień nadzorczych, np. w sytuacji poważnego zagrożenia stabilności finansowej. Organy nadzoru rynku mogą wtedy ograniczyć transakcje krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka kredytowego.

Unijne przepisy odnoszą się również do transakcji zawieranych w celu przenoszenia ryzyka kredytowego związanego z długiem państwowym (tzw. transakcje swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego) oraz transakcji na instrumentach pochodnych, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.

W ustawie zapisano też, że w Polsce organem nadzorującym przestrzeganie przepisów unijnych rozporządzeń dotyczących m.in. krótkiej sprzedaży będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Będzie ona mogła interweniować na rynku – nakładać ograniczenia i zakazy na transakcje krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka kredytowego "w sytuacji zagrożenia dla stabilności finansowej". Przewidziano także możliwość nakładania kar i środków administracyjnych za naruszenia przepisów; od 500 tys. zł do 1 mln zł albo 10 proc. przychodu, jednak nie więcej niż 10 mln zł.

Teraz dokumentem zajmie się Senat. (PAP)