KNF przyjęła rekomendację A-SKOK, dotyczącą dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w SKOK, a także rekomendację B-SKOK, regulującą kwestie dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego.

Rekomendacje zostały przyjęte - jak głosi komunikat - "ze względu na kluczowe znaczenie tych obszarów w funkcjonowaniu sektora SKOK oraz istotne nieprawidłowości zidentyfikowane w tym zakresie".

"KNF oczekuje, że rekomendacje zostaną wprowadzone przez spółdzielcze kasy do dnia 31 marca 2016 r., przy czym rekomendacja A-SKOK przewiduje dodatkowe okresy przejściowe w zakresie wyznaczania przez kasy maksymalnych wartości parametru DtI, wymogów stawianych systemom wewnętrznym oraz ustalania maksymalnych wartości parametru LtV" - głosi komunikat KNF.

Celem rekomendacji A-SKOK, jak wynika z komunikatu, jest "poprawa jakości portfela kredytowego spółdzielczych kas". "Z uwagi na pokrywanie się prowadzonej działalności i oferowanych produktów oraz pozytywne doświadczenia nadzoru nad sektorem bankowym rekomendacja opiera się co do zasady na rozwiązaniach obowiązujących dla banków, jednak poszczególne postanowienia zostały zweryfikowane pod kątem ich adekwatności do specyfiki sektora SKOK" - głosi komunikat.

Wydając tę rekomendację KNF, jak wyjaśnia, wzięła pod uwagę zarówno sytuację w sektorze SKOK, zidentyfikowane czynniki ryzyka i stwierdzone nieprawidłowości, jak i zasadność nieosłabiania konkurencyjności kas wobec banków. "Skutkiem dotychczasowego podejścia kas do ryzyka kredytowego były upadłości SKOK i konieczność angażowania środków publicznych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Zła sytuacja finansowa większości kas oraz skala zidentyfikowanych nieprawidłowości wymaga wskazania odpowiednich standardów ukierunkowanych na poprawę kondycji finansowej i bezpieczeństwa sektora, co jest podstawą stabilnego i zrównoważonego rozwoju SKOK" - głosi komunikat.

Z kolei celem rekomendacji B-SKOK jest "wprowadzenie i ujednolicenie minimalnych standardów ostrożnego i stabilnego zarządzania kasami w zakresie ładu korporacyjnego. Jak wyjaśnia w komunikacie KNF, chodzi o ograniczenie ryzyka, związanego z brakiem wewnętrznego systemu działania w kasach. Rekomendacja obejmuje m.in. kwestie struktury organizacyjnej kasy, członkostwa w kasie, więzi, systemów i funkcji wewnętrznych.

KNF zwraca jednocześnie uwagę, że jeśli trwale poprawi się sytuacja finansowa SKOK i jakość portfeli kredytowych, "dokonany zostanie przegląd postanowień rekomendacji w celu ich aktualizacji". (PAP)