Dochody budżetu państwa wyniosły 41 mld 970,7 mln zł, czyli 15,4 proc. planu rocznego wynoszącego 273 mld 144,4 mln zł.

 

          plan       wykonanie    wykonanie          na 2011 rok    w mln zł     w proc. .                    .DOCHODY       273.144,4     41 970,7     15,4podatkowe      242.670,0     38 972,3     16,1podatki pośrednie  179.670,0     31 438,8     17,5 w tym podatek akcyzowy  58.700,0     7.996,1     13,6CIT         24.800,0     2.077,0*     8,4PIT         38.200,0     5.456,5*     14,3 . dochody niepodatkowe 28.049,4     2.924,0     10,4 w tym cło      1.831,0      272,0     14,9środki z UE      2.425,0       74,4      3,1 w tym: Wspólna Polityka Rolna i Rybacka     98,1       4,3      4,4 fundusze strukturalne i inne 2.326,9       70,1      3,0.WYDATKI       313.344,4     56.391,3     18,0obsługa długu krajowego      29.621,7      869,1      2,9obsługa długu zagranicznego    8.812,8     3.526,1     40,0rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych      15.656,4     4.506,8     28,8dotacja dla funduszuemerytalno-rent.   15.120,0     2.445,0     16,2dotacje dla FUS   37.134,4     9.464,9     25,5subwencja dlasamorządów      48.357,7     13.103,9**    27,1.DEFICYT/NADWYŻKA  -40.200,0    -14.420,6     35,9 .Środki na finans.  -15.406,8     -1.390,7      9,0budżetu środków UE   .ŹRÓDŁA FINANSOWANIADEFICYTU       55.606,8     15.811,3     28,4   .krajowe       31.147,3     14.517,1     46,6.bony         -2.887,8     3.230,8      - obligacje      33.883,4     15.145,7     44,7środki z 10      7.000,0     9.729,6     139,0 pożyczki udzielone  -3.107,0       1,3      -zarządzaniepłynnością sektora  19.800,0       -       - pozostałe przychody i rozchody        -        0,0      -przychody z prywat. 15.000,0      258,0      1,7rozdysponowanieprzychodów z prywat.-31.172,6     -3.069,9      9,8 w tym OFE      -23.867,5     -2.925,0     12,3 Prefinansowaniez UE          -368,7       1,5      - lokata           -     11.570,3      -     środki na centralnymrachunku bieżącym   7.000,0      -790,5      -budżetu państwa.zagraniczne     24.459,4     1.294,2      5,3  

 

* zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za styczeń w wysokości ok. 2.000,0 mln zł.

** część oświatowa subwencji ogólnej za marzec wynosi - 5.646,7 mln zł. (PAP)