Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej odnośnie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia skutków podatkowych sprzedaży niezabudowanej nieruchomości zwróciły się dwie strony postępowania - przyszły sprzedający wydzielonej części nieruchomości gruntowej jako jego wyłącznej własności, a także przyszły kupujący - nabywca nieruchomości. Pomiędzy osobą sprzedającego oraz kupującego została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży, na podstawie której w przyszłości zostanie zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości i w ramach której nieruchomość nabędzie kupujący.

Czytaj też: Sprzedaż gruntów rolnych a podatek od czynności cywilnoprawnych >>>

Czytaj też: Sprzedaż oraz zamiana lokali mieszkalnych - zwolnienie przedmiotowe od podatku od czynności cywilnoprawnych >>>

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych umów

Sama nieruchomość, której dotyczyć ma planowana transakcja, zostanie wydzielona geodezyjnie z innej działki w wyniku podziału dokonanego przez sprzedającego na koszt kupującego. Powierzchnia gruntu, z którego ma zostać wydzielona nieruchomość, jest częściowo objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a sama nieruchomość jest umiejscowiona na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługowo-produkcyjną, w wyniku czego, jak słusznie wskazali wnioskodawcy, stanowi teren budowlany w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Jest to teren ani nieogrodzony, ani niezabudowany, ani też nieuzbrojony i w takim stanie ma pozostać do samego momentu dokonania transakcji. Nie jest również przedmiotem żadnych innych umów, których stroną byłby sprzedający, w szczególności umów najmu, dzierżawy lub zobowiązujących do zbycia albo obciążenia nieruchomości, poza zawartą umową przedwstępną, tym samym nikt nie korzysta z nieruchomości bez tytułu prawnego.

Czytaj też: Wyłączenie z opodatkowania PCC ze względu na VAT na przykładach >>>

Kupujący jako zarejestrowany, czynny podatnik VAT prowadzi działalność gospodarczą w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. W tym również celu zamierza wykorzystać zakupioną w przyszłości nieruchomość, na której planuje wybudować zespół budynków magazynowo-logistyczno-produkcyjnych i odpłatnie wynajmować je innym podmiotom, wyłącznie w innych celach niż mieszkaniowe. Z racji prowadzonej działalności transakcja sprzedaży zostanie udokumentowana stosownymi fakturami. Z kolei sprzedający - właściciel gruntu nie prowadzi działalności gospodarczej, tym samym nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie dokonywał również zbywania innych nieruchomości. Do tej pory grunt jako jego własność był wykorzystywany do prowadzenia działalności rolniczej na własny użytek. Jak wskazują wnioskodawcy, do czasu zawarcia właściwej umowy sprzedaży należy uzyskać m. in. zaświadczenia potwierdzające niezaleganie w płatnościach podatków i innych należności publicznoprawnych, poczynić ustalenia odnośnie warunków glebowo - środowiskowych nieruchomości, warunków technicznych, dostępu do drogi publicznej. Co więcej, w związku z planowaną transakcją sprzedający udzielił pełnomocnictwa podmiotom działającym w imieniu i na rzecz kupującego oraz prawa dysponowania gruntem na cele budowlane.

Zobacz również: Zamiana odziedziczonej nieruchomości podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych >>

 

Wątpliwości wnioskodawców dotyczące VAT i PCC

Z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych na tle możliwego opodatkowania sprzedaży również VAT, wnioskodawcy zwrócili się do organu interpretującego. Ich stanowisko było jasne – w zakresie, w jakim transakcja będzie opodatkowana VAT bez zwolnienia z tego podatku, sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego. Mimo że co do zasady umowa sprzedaży nieruchomości powinna podlegać PCC, a obowiązek podatkowy w tym przypadku ciąży na kupującym, to zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne (inne niż umowa spółki i jej zmiany) w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT. Biorąc pod uwagę fakt, że transakcja sprzedaży nieruchomości nie będzie podlegać pod żadne ze zwolnień enumeratywnie wymienionych w przepisach ustawy o VAT, będzie podlegać opodatkowaniu VAT, a z drugiej strony, zdaniem wnioskodawców, nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

Stanowisko wnioskodawców z zawartą w nim argumentacją, dyrektor KIS uznał za prawidłowe (interpretacja indywidualna z 4 stycznia 2023 r., nr 0111-KDIB2-3.4014.473.2022.2.JS).

 

Stanisław Bogucki, Adam Wacławczyk, Krzysztof Winiarski

Sprawdź  

Kluczowy fakt opodatkowania czynności VAT

Odnosząc się do regulacji ustawy przedmiotowej dotyczącej PCC, dyrektor KIS stwierdził, że umowa sprzedaży generalnie podlega opodatkowaniu PCC i obowiązek jego uiszczenia spoczywa na osobie kupującego. Jednakże ustawodawca przewidział wyjątki, zgodnie z którymi czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania PCC. Co jest warte podkreślenia, organ interpretujący sprecyzował, że o wyłączeniu z opodatkowania PCC nie decyduje okoliczność posiadania przez strony umowy statusu podatnika VAT, ale wyłącznie fakt opodatkowania konkretnej czynności podatkiem od towarów lub usług albo zwolnienia z opodatkowania przynajmniej jednej ze stron czynności. Jednakże mimo zwolnienia z VAT, wyłączenie z opodatkowania PCC nie będzie mieć miejsca, kiedy czynność będzie dotyczyć m. in. umowy sprzedaży, a jej przedmiotem będzie nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego.

W związku z powyższym, dyrektor KIS w całości zgodził się z argumentacją wnioskodawców, uznając, że opisana i planowana do zawarcia umowa sprzedaży nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC z racji opodatkowania VAT. Tak jak na kupującym nie będzie ciążył obowiązek podatkowy odnośnie PCC, tak również obowiązek podatkowy nie wystąpi po stronie sprzedającego, niezależnie od opodatkowania VAT lub jego brakiem. Jeżeli obowiązek podatkowy w PCC w ogóle występuje to wyłącznie po stronie kupującego, bowiem osoba sprzedającego nie jest podatnikiem PCC.