Perspektywom zatrudniania absolwentów szkół w kopalniach oraz współpracy spółek węglowych z samorządami, szkołami i uczelniami, poświęcone było poniedziałkowe spotkanie w katowickiej siedzibie PGG. W działania na rzecz zagwarantowania absolwentom pracy w górnictwie włączyli się parlamentarzyści: poseł Krzysztof Sitarski (Kukiz 15) i senator Wojciech Piecha (PiS).

Spółki węglowe już kilkanaście lat temu nawiązały współpracę z samorządami, dzięki czemu w wielu szkołach zawodowych i średnich powstały tzw. klasy patronackie - ich absolwenci mieli zagwarantowaną pracę w kopalniach. W latach 2004-2014 tylko Kompania Węglowa, której następcą jest PGG, udzieliła gwarancji zatrudnienia dla prawie 8,5 tys. uczniów szkół zawodowych i techników. W 2015 r., w związku z trudną sytuacją spółki, firma nie wywiązała się z gwarancji i ograniczyła przyjmowanie absolwentów - pracę znalazło jedynie 151 z nich.

Jak tłumaczył w poniedziałek wiceprezes PGG ds. pracowniczych Jerzy Janczewski, od ubiegłego roku firma stara się nadrabiać zaległości w zatrudnianiu absolwentów - od początku 2016 r. do końca kwietnia br. do kopalń Grupy przyjęto 1305 młodych ludzi, a do końca tego roku zatrudnienie może znaleźć dalszych ok. 860 absolwentów - obecnie podania o pracę złożyło ok. 150 osób z tej grupy.

Z danych firmy wynika, że w tym roku naukę powinno zakończyć 841 osób, którym gwarancji zatrudnienia udzieliła w przeszłości Kompania Węglowa, oraz 219 uczniów, którym pracę obiecał Katowicki Holding Węglowy - jego kopalnie od kwietnia należą do PGG. W przyszłym roku szkołę skończy dalszych 369 uczniów z gwarancją pracy w kopalniach PGG.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Aktualnie Grupa, która przejęła zobowiązania Kompanii Węglowej wynikające z porozumień w zakresie kształcenia młodzieży w zawodach górniczych, współpracuje z 14 organami prowadzącymi szkoły z klasami górniczymi. Przedstawiciele Grupy zapewniają, że z przeprowadzonych analiz poziomu odejść pracowników na emerytury, struktury wiekowej i stażu pracy pracowników, wynika potrzeba dalszej współpracy z samorządami i szkołami.

"Widzimy potrzebę kontynuacji współpracy z placówkami oświatowymi, które są dobrze przygotowane do kształcenia młodzieży w zawodach górniczych. Doprecyzowywane są zasady tej współpracy w zakresie naboru uczniów na kolejne lata, tak aby po ukończeniu edukacji zapewnić im zatrudnienie w kopalniach wchodzących w struktury PGG" - powiedział PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

PGG nawiązała również współpracę z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w zakresie praktyk zawodowych dla studentów, a w przyszłości także staży absolwenckich i - w dalszej kolejności - zatrudniania inżynierów, w miarę możliwości spółki. "Współpraca obejmuje także opiekę nad studentami piszącymi prace dyplomowe, polegającą na udostepnieniu im materiałów źródłowych i bazowaniu na doświadczeniach z praktyk odbywanych w kopalniach naszej spółki" - dodał rzecznik.

Również uczestniczący w poniedziałkowym spotkaniu przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Tauronu Wydobycie deklarowali dalszą współpracę z samorządami w zakresie prowadzenia klas patronackich, aby nie dopuścić do luki pokoleniowej w kopalniach.

9 maja Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała porozumienie z Urzędem Miasta w Jastrzębiu-Zdroju; zgodnie z nim w Zespole Szkół nr 6 i Zespole Szkół Zawodowych w tym mieście otwarte zostaną klasy, które przygotują uczniów do pracy w zawodach: górnik, ślusarz, elektryk, technik górnictwa podziemnego i technik elektryk. Absolwenci będą mieli zagwarantowaną pracę zgodnie z zapotrzebowaniem spółki.

Rocznie na emerytury odchodzi ok. tysiąca pracowników JSW, a braki kadrowe mają być w miarę potrzeb uzupełniane nowymi pracownikami. Wiceprezes JSW Artur Wojtków przyznał, że w latach 2014-2016 borykająca się z kłopotami finansowymi spółka nie uzupełniała w całości odejść pracowników na emerytury, teraz jednak wznowiła działania służące zabezpieczeniu kopalniom kadr na przyszłość.

19 kwietnia JSW podpisała porozumienie o współpracy z Powiatem Gliwickim w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu oraz gwarancji zatrudnienia w zakładach JSW dla absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Porozumienie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2016/2017. W umowie ustalono, że o liczbie osób planowanych do zatrudnienia decydować będzie spółka.

"Podpisane dzisiaj porozumienia to jasny sygnał dla młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i studiującej na kierunkach związanych z górnictwem, że mogą wiązać swoją przyszłość zawodową z naszą spółką jako firmą perspektywiczną. Będziemy działać na Śląsku przez kolejne dziesięciolecia i będziemy potrzebować wykwalifikowanej kadry" - mówił wówczas p.o. prezesa JSW Daniel Ozon. (PAP)

 [-OFERTA_HTML-]