Chodzi o projekt ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych, przedłożony przez ministra rozwoju. Dostosowuje on polskie prawo do unijnego rozporządzenia.
Przewiduje się utworzenie ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób ich dokonania oraz zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji, z których mogą być wytwarzane materiały wybuchowe. Głównym elementem ogólnopolskiego systemu zgłaszania będzie krajowy punkt kontaktowy w Komendzie Głównej Policji. Komendant Główny Policji będzie musiał podać do publicznej wiadomości, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, numer telefonu (dostępny całą dobę) oraz adres poczty elektronicznej krajowego punktu kontaktowego.
W krajowym punkcie kontaktowym, za pomocą systemu teleinformatycznego, będą zgłaszane i ewidencjonowane podejrzane transakcje, próby ich dokonania oraz zniknięcia i kradzieże substancji objętych ograniczeniami. W ramach działalności prowadzonej przez krajowy punkt kontaktowy będą podejmowane niezbędne czynności w celu prewencji i wykrywania zagrożeń niezgodnego z użyciem prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom.
Dane lub informacje zgromadzone w ogólnopolskim systemie zgłaszania będą udostępniane – na pisemny wniosek zawierający uzasadnienie – wskazanym służbom, o ile są im niezbędne do realizacji ustawowych zadań. Wskazane podmioty to: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Inspekcja Handlowa, Policja, Służba Celna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa.
Określono również zadania organów i jednostek zajmujących się kontrolą podmiotów sprzedających prekursory materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom oraz instytucji zajmujących się kontrolą przejść granicznych pod kątem ich wprowadzania do Polski.
W projekcie ustawy zawarto sankcje za naruszanie przepisów rozporządzenia unijnego. "Przeciętnemu użytkownikowi za wprowadzanie, posiadanie lub używanie prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom – będzie grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Karane będą także podmioty gospodarcze, które udostępnią przeciętnym użytkownikom prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom. Podmioty gospodarcze karane będą również grzywną lub karą ograniczenia wolności za niezgłoszenie podejrzanej transakcji, próby jej dokonania, a także zniknięcia lub kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach do rozporządzenia unijnego lub aktach do niego delegowanych oraz mieszanin zawierających te substancje" - czytamy w komunikacie CIR.
Przestrzeganie przepisów rozporządzenia będą kontrolować organy Inspekcji Handlowej, Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Jednocześnie na Komendanta Głównego Policji nałożono obowiązek sporządzania rocznego raportu dotyczącego funkcjonowania krajowego punktu kontaktowego, systemu zgłaszania oraz zgłoszeń podejrzanych transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji, z których mogą być wykonane materiały wybuchowe. Raport będzie przekazywany ministrowi spraw wewnętrznych i administracji oraz do wiadomości ministrowi rozwoju.
Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.