Zapłacony podatek od spadku może być kosztem

Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn

Spłata długów spadkowych nie jest kosztem odpłatnego zbycia, lecz spłatą zobowiązania spadkodawcy, które spadkobierca musiałby uregulować nawet wówczas, gdyby nie sprzedał nieruchomości otrzymanych w spadku. Dlatego przy obliczaniu przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości wartość spłaconych długów nie może zostać uwzględniona ‒ uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

28.11.2019

Sprzedaż auta po sześciu miesiącach od wykupu z leasingu bez PIT

PIT Małe i średnie firmy Finanse

Jeżeli wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód nie będzie składnikiem majątku w prowadzonej działalności gospodarczej, to przychód z jego sprzedaży nie będzie przychodem z działalności gospodarczej. W takim przypadku sprzedaż pojazdu należy zakwalifikować do odpłatnego zbycia rzeczy ‒ uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

25.11.2019

Do sprzedaży majątku osobistego nie stosuje się przepisów o VAT

VAT

Sprzedaż w drodze licytacji komorniczej nieruchomości gruntowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Transakcja nie będzie nim objęta, bo dłużnicy nie występują w charakterze podatników VAT. Komornik sądowy nie będzie więc musiał naliczać i odprowadzać VAT z tego tytułu ‒ uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

21.11.2019

Nie trzeba dzielić płatności tam, gdzie nie jest to konieczne

VAT Finanse

Najnowsza interpretacja podatkowa potwierdza, że mechanizm podzielonej płatności ma być stosowany do towarów i usług wskazanych w przepisach. Jeśli sprzedawca zażąda na fakturze dzielenia płatności w innych przypadkach, kupujący – mimo to – może zapłacić normalnie. Nie będą mu groziły żadne konsekwencje.

21.11.2019

Wirtualnych rachunków nie trzeba zgłaszać fiskusowi

VAT

Najnowsza interpretacja skarbówki potwierdza, że rachunki wirtualne nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu prawa bankowego. Nie trzeba ich zatem zgłaszać do urzędu skarbowego. Wystarczy, że podatnik poda tylko swoje właściwe numery kont. Rachunki wirtualne nie muszą być widoczne z rejestrach podatników VAT.

20.11.2019

Minister finansów wyjaśnia prawo marynarzy do ulgi w PIT

PIT

Tylko zapłata podatku za granicą od dochodów osiąganych w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, daje prawo do skorzystania z metody proporcjonalnego zaliczenia podatku zapłaconego za granicą. Marynarze pracujący na statkach eksploatowanych przez zagraniczne firmy, i chcący skorzystać z ulgi w PIT, muszą ustalić siedzibę firmy faktycznie eksploatującej statek.

20.11.2019

Data orzeczenia o niepełnosprawności bez znaczenia dla ulgi rehabilitacyjnej

PIT

Najnowsza interpretacja podatkowa potwierdza, że dla skorzystania z prawa do ulgi rehabilitacyjnej w PIT istotne znaczenie ma data powstania niepełnosprawności. Bez znaczenia jest natomiast termin, w którym zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności. W rezultacie z ulgi można skorzystać wcześniej.

19.11.2019

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej można ustalić metodą szacunkową

Ordynacja CIT Małe i średnie firmy

Ustawodawca nie uzależnił możliwości ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej metodą szacunkową, jak i wysokości tego dochodu od sposobu rozliczeń między kontrahentami. Nie ma więc przeszkód do ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej metodą szacunkową w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych

15.11.2019

Zwrot udokumentowanych wydatków to nie nabycie usług

VAT

Ponoszone przez spółkę w imieniu i na rzecz innej firmy koszty delegacji pracownika nie podlegają opodatkowaniu VAT. Brak jest więc podstaw do wystawienia faktur dokumentujących te czynności ‒ stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej i uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

31.10.2019

To podatnik odpowiada za prawidłową klasyfikację usługi

PIT

Działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży abonamentu na oprogramowanie będzie podlegała opodatkowaniu ryczałtem według stawki 8,5 proc. uzyskanych przychodów. Pod warunkiem, że świadczona usługa faktycznie jest sklasyfikowana jako oprogramowanie komputerowe online ‒ uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

30.10.2019

Sklepik szkolny może tylko edukować uczniów

VAT Zarządzanie oświatą

Jeżeli celem spółdzielni uczniowskich będzie jedynie edukowanie uczniów w zakresie praktycznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, to nie będzie to działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Gmina nie będzie działała jako podatnik, a działalność spółdzielni nie będzie podlegać VAT.

30.10.2019

Związek poniesionych wydatków z kosztami musi wykazać sam podatnik

CIT PIT VAT

Przedsiębiorca prowadzący żłobek niepubliczny i przedszkole niepubliczne, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów VAT naliczony od nabywanych do celów tej działalności towarów i usług. Może to zrobić, bo będąc podatnikiem VAT korzystającym ze zwolnienia, nie może odliczyć podatku naliczonego od podatku należnego. Potwierdził to dyrektor KIS.

29.10.2019

Wspólnota mieszkaniowa musi opodatkować dochody z reklamy

CIT

Przychody z reklamy umieszczonej na budynku nie dają prawa do zwolnienia z CIT. Nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a tylko takie nie podlegają opodatkowaniu. Nie ma znaczenia, że będą przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. Potwierdza to najnowsza interpretacja skarbówki.

28.10.2019

Zapasy, materiały i półprodukty będą kosztem przy sprzedaży firmy

CIT

Wydatki poniesione na zakup lub wytworzenie zapasów, materiałów i półproduktów będą stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia przedsiębiorstwa. To, że ich zbycie nastąpi w ramach transakcji sprzedaży firmy nie ma znaczenia. Przepisy ustawy o CIT nie przewidują w tym zakresie żadnej szczególnej regulacji. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

25.10.2019

Zbycie udziału w nieruchomości w drodze umowy dożywocia bez PIT

Domowe finanse PIT

Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia stanowi jej odpłatne zbycie. Jednak przy tego rodzaju umowie niemożliwe jest ustalanie przychodu na podstawie wartości nieruchomości wyrażonej w cenie określonej w umowie lub wartości rynkowej, gdyż ta ‒ w przypadku dożywocia ‒ nie występuje.

24.10.2019

Szkolenie sołtysa bez podatku dochodowego

Samorząd terytorialny PIT

Uczestnictwo sołtysów w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych i sportowych, finansowanych ze środków budżetu gminy, gdy wiąże się z wykonywaniem przez nich funkcji, należy zaliczyć do ich codziennych obowiązków. Wydatki gminy w tym zakresie nie są dla sołtysów przychodem. Nie stanowią też dla nich nieodpłatnego świadczenia - uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

22.10.2019

Ulga w PIT nie wymaga stałego mieszkania w kupionej nieruchomości

PIT

Podatnik może skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym, jeśli w zakupionym lokalu będzie realizował własne potrzeby mieszkaniowe, mieszkając w nim 2-3 noce tygodniowo podczas podróży służbowych i podczas urlopów spędzanych z rodziną. I to nawet, jeśli w pozostałym okresie mieszkanie to będzie przez niego wynajmowane

19.10.2019

Organ podatkowy może uznać przelew za dowód zakupu

CIT PIT

Kwoty przelane do dostawcy mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, bo są ponoszone w celu uzyskiwania przychodów. Fakt, że podatnik nie posiada faktur a jedynie potwierdzenie dokonanych przelewów bankowych, nie ma znaczenia. Ważne, by wydatki zostały rzetelnie udokumentowane ‒ potwierdza skarbówka.

18.10.2019

Sprzedaż towaru za złotówkę nie wyłącza kosztów

CIT PIT

Najnowsza interpretacja potwierdza, że firma może zaliczyć do kosztów wydatki na zakup towarów, które następnie sprzeda za złotówkę w ramach akcji marketingowej. Takie działanie ma związek z zachowaniem źródła przychodów. Zdaniem ekspertów, stanowisko fiskusa wydaje się oczywiste, potwierdza jednak, że podatnicy są coraz bardziej niepewni w interpretowaniu prawa.

17.10.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski