Zwrot udokumentowanych wydatków to nie nabycie usług

VAT

Ponoszone przez spółkę w imieniu i na rzecz innej firmy koszty delegacji pracownika nie podlegają opodatkowaniu VAT. Brak jest więc podstaw do wystawienia faktur dokumentujących te czynności ‒ stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej i uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

31.10.2019

To podatnik odpowiada za prawidłową klasyfikację usługi

PIT

Działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży abonamentu na oprogramowanie będzie podlegała opodatkowaniu ryczałtem według stawki 8,5 proc. uzyskanych przychodów. Pod warunkiem, że świadczona usługa faktycznie jest sklasyfikowana jako oprogramowanie komputerowe online ‒ uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

30.10.2019

Sklepik szkolny może tylko edukować uczniów

VAT Zarządzanie oświatą

Jeżeli celem spółdzielni uczniowskich będzie jedynie edukowanie uczniów w zakresie praktycznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, to nie będzie to działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Gmina nie będzie działała jako podatnik, a działalność spółdzielni nie będzie podlegać VAT.

30.10.2019

Związek poniesionych wydatków z kosztami musi wykazać sam podatnik

CIT PIT VAT

Przedsiębiorca prowadzący żłobek niepubliczny i przedszkole niepubliczne, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów VAT naliczony od nabywanych do celów tej działalności towarów i usług. Może to zrobić, bo będąc podatnikiem VAT korzystającym ze zwolnienia, nie może odliczyć podatku naliczonego od podatku należnego. Potwierdził to dyrektor KIS.

29.10.2019

Wspólnota mieszkaniowa musi opodatkować dochody z reklamy

CIT

Przychody z reklamy umieszczonej na budynku nie dają prawa do zwolnienia z CIT. Nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a tylko takie nie podlegają opodatkowaniu. Nie ma znaczenia, że będą przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. Potwierdza to najnowsza interpretacja skarbówki.

28.10.2019

Zapasy, materiały i półprodukty będą kosztem przy sprzedaży firmy

CIT

Wydatki poniesione na zakup lub wytworzenie zapasów, materiałów i półproduktów będą stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia przedsiębiorstwa. To, że ich zbycie nastąpi w ramach transakcji sprzedaży firmy nie ma znaczenia. Przepisy ustawy o CIT nie przewidują w tym zakresie żadnej szczególnej regulacji. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

25.10.2019

Zbycie udziału w nieruchomości w drodze umowy dożywocia bez PIT

Domowe finanse PIT

Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia stanowi jej odpłatne zbycie. Jednak przy tego rodzaju umowie niemożliwe jest ustalanie przychodu na podstawie wartości nieruchomości wyrażonej w cenie określonej w umowie lub wartości rynkowej, gdyż ta ‒ w przypadku dożywocia ‒ nie występuje.

24.10.2019

Szkolenie sołtysa bez podatku dochodowego

Samorząd terytorialny PIT

Uczestnictwo sołtysów w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych i sportowych, finansowanych ze środków budżetu gminy, gdy wiąże się z wykonywaniem przez nich funkcji, należy zaliczyć do ich codziennych obowiązków. Wydatki gminy w tym zakresie nie są dla sołtysów przychodem. Nie stanowią też dla nich nieodpłatnego świadczenia - uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

22.10.2019

Ulga w PIT nie wymaga stałego mieszkania w kupionej nieruchomości

PIT

Podatnik może skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym, jeśli w zakupionym lokalu będzie realizował własne potrzeby mieszkaniowe, mieszkając w nim 2-3 noce tygodniowo podczas podróży służbowych i podczas urlopów spędzanych z rodziną. I to nawet, jeśli w pozostałym okresie mieszkanie to będzie przez niego wynajmowane

19.10.2019

Organ podatkowy może uznać przelew za dowód zakupu

CIT PIT

Kwoty przelane do dostawcy mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, bo są ponoszone w celu uzyskiwania przychodów. Fakt, że podatnik nie posiada faktur a jedynie potwierdzenie dokonanych przelewów bankowych, nie ma znaczenia. Ważne, by wydatki zostały rzetelnie udokumentowane ‒ potwierdza skarbówka.

18.10.2019

Sprzedaż towaru za złotówkę nie wyłącza kosztów

CIT PIT

Najnowsza interpretacja potwierdza, że firma może zaliczyć do kosztów wydatki na zakup towarów, które następnie sprzeda za złotówkę w ramach akcji marketingowej. Takie działanie ma związek z zachowaniem źródła przychodów. Zdaniem ekspertów, stanowisko fiskusa wydaje się oczywiste, potwierdza jednak, że podatnicy są coraz bardziej niepewni w interpretowaniu prawa.

17.10.2019

MF przyznał rację komornikowi, bo przegrał sprawę o interpretację

VAT

Komornicze czynności egzekucyjne są wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jeśli postanowienie kończące egzekucję i określające wysokość opłaty egzekucyjnej uprawomocniło się do 1 października 2015 r., a jedynie wpłata, z tytułu której komornik otrzymał tę opłatę nastąpiła po 30 września 2015 r. Potwierdził to właśnie dyrektor KIS.

10.10.2019

Dom w ramach społecznego programu mieszkaniowego z niższym VAT

VAT Budownictwo

Sprzedaż domu w zabudowie bliźniaczej będzie dostawą obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Dostawa ta będzie więc opodatkowana 8-proc. VAT. Preferencyjną stawką objęty będzie również grunt, z którym trwale związana jest nieruchomość ‒ uznał dyrektor KIS.

08.10.2019

Tylko spłata kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe uprawnia do zwolnienia w PIT

Domowe finanse PIT

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży działki, która jest osobistą własnością wnioskodawcy, w ciągu trzech lat od jej sprzedaży, na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z żoną na zakup mieszkania, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z PIT. Spłata kredytu wraz z odsetkami mieści się bowiem w wydatkach na cele mieszkaniowe. Potwierdziła to właśnie skarbówka.

03.10.2019

Skarbówka próbuje ograniczać odliczenie pełnego VAT od samochodów

VAT

Z najnowszej interpretacji wynika, że firma nie może odliczyć pełnego VAT od samochodu, jeśli nie ma on odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Cały podatek, zdaniem skarbówki, można odliczyć dopiero po przeprowadzeniu badania technicznego. Eksperci tłumaczą, że stanowisko fiskusa jest błędne. Radzą wnioskodawcy złożenie skargi do sądu.

02.10.2019

Wyższe koszty podatkowe na całe wynagrodzenie nauczyciela

PIT Szkolnictwo wyższe

Najnowsza interpretacja potwierdza, że autorskie, 50-proc. koszty uzyskania przychodów mogą być stosowane do całego wynagrodzenia nauczycieli akademickich. Skarbówka uważa, że całość obowiązków wykonywanych przez wykładowcę stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze. Zdaniem ekspertów, to ważne, ale kontrowersyjne stanowisko.

01.10.2019

Termin opłaty przekształceniowej zdecyduje, kiedy miasto zapłaci VAT  

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne

Moment otrzymania opłaty decyduje o tym, kiedy powstanie obowiązek podatkowy miasta w podatku VAT z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności za rok 2019. Obowiązek może powstać z chwilą jej otrzymania, albo z końcem okresu, którego dotyczy płatność ‒ uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

30.09.2019

Zegarek od pracodawcy jest darowizną, nie trzeba płacić PIT

PIT Podatek od spadków i darowizn

Okolicznościowe prezenty dla pracowników z okazji przejścia na emeryturę bądź wieloletniego jubileuszu pracy u pracodawcy, jako darowizny, nie będą stanowić nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy. W efekcie ich wartość nie będzie przychodem. Pracodawca nie musi pobierać zaliczek na PIT ‒ uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

28.09.2019

Po zamianie nieruchomości można odliczyć koszty

PIT

Kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, która została nabyta w drodze zamiany, będzie wartość nieruchomości, przekazanej w zamian za mieszkanie, ustalona na dzień zamiany. Wartość zbywanej w drodze zamiany nieruchomości stanowi bowiem specyficzny rodzaj „ceny”, jaką podatnik musiał zapłacić za nabywaną nieruchomość ‒ uznał fiskus.

27.09.2019

Hulajnoga i rower mogą być pojazdami służbowymi

PIT VAT

Najnowsze stanowiska skarbówki potwierdzają, że kupno roweru czy hulajnogi może być kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorcy. Eksperci przestrzegają jednak przed zbyt pochopnym rozliczaniem tego typu wydatków. W trakcie kontroli mogą być zakwestionowane. Ciekawostką jest również prawo do odliczenia całego VAT od takich pojazdów.

18.09.2019