Dla ustalenia zasad opodatkowania CIT kluczowe znaczenie ma przychód (otrzymane pieniądze, wartości pieniężne i różnice kursowe) oraz koszty jego uzyskania. Ustalony na podstawie tych dwóch składowych dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, jeżeli znajduje się ustawowym katalogu dochodów wolnych od podatku, czyli wyłączonych z podstawy opodatkowania.

 

Warunki zwolnienia z CIT dochodu przeznaczonego na cele szkoły

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody z tytułu prowadzenia szkoły w części przeznaczonej na cele szkoły. Status szkoły ma analogiczny charakter co status prawny przedszkola, tym samym przez szkołę rozumie się także przedszkole.

Sprawdź w LEX: Czy umorzona pożyczka może stanowić cel statutowy, który podlega zwolnieniu z CIT? >

Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dochody przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na:

  • zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły,
  • organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

Katalog opisanych wydatków ma charakter zamknięty, tym samym dochody przeznaczone na inne cele nie są zwolnione z CIT. Jednocześnie należy podkreślić, że zwolnieniem objęte są tylko te dochody szkół, które pochodzą z ich prowadzenia tj. dochodów z tytułu edukacyjnej i oświatowej działalności szkoły. Zwolnienie natomiast nie obejmuje dochodów uzyskanych z innych źródeł, nawet jeżeli są przeznaczone na finansowanie szkoły.

Sprawdź w LEX: Czy jeśli spółka udzieli wspólnikowi pożyczki, to środki w wysokości udzielonej pożyczki będą traktowane jako nieprzeznaczone na działalność szkoły i będzie konieczność opodatkowania tej kwoty? >

 


 

Ważny jest cel poniesienia wydatku

Przedmiotowe zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach. Z drugiej strony, takie zwolnienie dotyczące tożsamej grupy podatników ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i wydatkowany (bez względu na termin) na cele określone w tym przepisie, w tym również na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

 

 

Rozliczenie CIT niepublicznego przedszkola

W kwestii zwolnienia z CIT dochodu przeznaczonego na cele szkoły niedawno wypowiedział się dyrektor KIS. Sprawa dotyczyła podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole, posiadającego wpis do ewidencji niepublicznych szkół, placówek oraz innych form wychowania prowadzonej przez gminę, na terenie której się znajduje. Poza przedszkolem spółka nie prowadzi żadnej innej działalności.

Jeśli chodzi o osiągane przez przedszkole przychody, zalicza się do nich: miesięczną opłatę stałą, opłatę za wyżywienie oraz przychody z tytułu najmu lokali, które są przeznaczane na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Spółka ponosi również koszty związane z zakupem materiałów i sprzętu dydaktycznego, wynagrodzeniami nauczycieli, terapeutów i dyrekcji przedszkola, obsługą księgowej, zakupem posiłków, a także z opłatami eksploatacyjnymi w postaci wody i energii elektrycznej. Działalność przedszkola finansowana jest częściowo z dotacji gminnych.

Przedstawiciele spółki nie mieli pewności, czy osiągany przez nich dochód w całości korzysta ze zwolnienia od CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy w przypadku jego przeznaczenia na pokrycie wydatków zgodnych z założeniami zawartymi w ustawie podatkowej. Zwracając się do organu interpretującego, założyli, że dochód osiągnięty z tytułu prowadzenia niepublicznej instytucji opiekuńczo-wychowawczej w całości będzie korzystał z przedmiotowego zwolnienia z uwagi na spełnienie ustawowych przesłanek jego wydatkowania.

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Zważył, że przepisy ustawy generalnie nie zwalniają z CIT szkół, bowiem stawiają dwa zasadnicze ograniczenia - ogólne i szczegółowe (dotyczące zamkniętego katalogu wydatków na cele szkoły), od spełnienia których zależy zwolnienie. Pierwsze i jednocześnie kluczowe ograniczenie dotyczy samego osiągnięcia dochodów z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów oświatowych. Biorąc pod uwagę różne sposoby osiągania dochodów przez szkoły, te bardziej i mniej klasyczne, organ przede wszystkim odrzucił możliwość uznania dochodów osiągniętych z tytułu najmu lokali za dochody z tytułu prowadzenia szkoły jako wzajemnie wykluczające się. Dlatego uznał, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe (interpretacja indywidualna z 27 kwietnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.167.2023.1.JG).