Mąż nie odpowiada za długi żony powstałe przed zawarciem małżeństwa

Ordynacja Domowe finanse Małe i średnie firmy

Mąż nie odpowiada własnym majątkiem osobistym ani majątkiem wspólnym małżonków za zobowiązania podatkowe swojej żony. Chodzi o zaległości, które powstały przed zawarciem małżeństwa. Egzekucji nie można prowadzić ani z majątku wspólnego, ani z majątku męża. Potwierdza to najnowsza interpretacja skarbówki.

01.02.2020

Można wystawić dwie faktury i uniknąć split paymentu

VAT

Najnowsza interpretacja skarbówki potwierdza, że sprzedawca może do jednego zamówienia wystawić kilka faktur i tylko na jednej umieścić sprzedaż wymagającą obowiązkowe dzielenie płatności w ramach tzw. split paymentu. Znaczenie ma bowiem wartość brutto na fakturze, a nie wartość całego zamówienia. To już kolejne stanowisko fiskusa, które nieco łagodzi restrykcyjne przepisy podatkowe w tym zakresie.

29.01.2020

Dofinansowanie imprezy turystyczno-integracyjnej bez PIT

PIT

Dofinansowanie przez pracodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów wycieczki turystyczno-integracyjnej nie powoduje powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy. Po stronie pracodawcy nie pojawią się z kolei żadne obowiązki płatnika. Potwierdza to niedawna interpretacja skarbówki.

25.01.2020

Nauczyciel nie musi udowadniać stworzenia dzieła, żeby zapłacić niższy PIT

PIT Szkolnictwo wyższe

Najnowsze interpretacje skarbówki potwierdzają, że autorskie, 50-proc. koszty uzyskania przychodów, mogą być stosowane do całego wynagrodzenia nauczycieli akademickich. Zdaniem fiskusa, całość obowiązków wykonywanych przez wykładowców stanowi działalność twórczą. Nauczyciele nie muszą też dokumentować stworzenia dzieła. Zdaniem ekspertów, to ważne, ale kontrowersyjne stanowisko.

16.01.2020

Polskie firmy nie wiedzą, jak rozliczać pensje Ukraińców

PIT Podatki międzynarodowe

Zatrudnianie Ukraińców przez polskie firmy jest już codziennością. Pracodawcy mają jednak problem. Nie wiedzą, jak opodatkowywać ich wynagrodzenia. Zwłaszcza, że muszą wystawić im także deklarację PIT-11. Wszystko zależy jednak od formy zatrudnienia. Inaczej podchodzi się do pracowników zatrudnionych na umowę o pracy, inaczej do zleceniobiorców.

15.01.2020

Firma wrzuci w koszty świadczenia nie tylko dla pracowników

CIT PIT

Do tej pory skarbówka pozwalała na rozliczenie w kosztach wydatków na świadczenia na rzecz pracowników. Pakiety medyczne, prezenty czy imprezy dla rodzin były już reprezentacją i nie można było ich odliczyć. Najnowsza interpretacja potwierdza zmianę podejścia fiskusa – szczęśliwa i zdrowa rodzina to zadowolony i wydajny pracownik. Koszty można więc wykazać.

02.01.2020

Fiskus nie rozstrzyga sporów między byłymi małżonkami w sprawie ulgi na dzieci

Domowe finanse PIT

Żonie nie przysługuje wyłączne prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na dzieci, gdy mąż płacił alimenty na pełnoletnie, studiujące, niepracujące dzieci, wykonując wobec nich obowiązek alimentacyjny. Jeśli między rodzicami nie ma porozumienia co do wysokości dokonywanego odliczenia, każdy z nich może odliczyć połowę przysługującej kwoty ulgi

30.11.2019

Zapłacony podatek od spadku może być kosztem

Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn

Spłata długów spadkowych nie jest kosztem odpłatnego zbycia, lecz spłatą zobowiązania spadkodawcy, które spadkobierca musiałby uregulować nawet wówczas, gdyby nie sprzedał nieruchomości otrzymanych w spadku. Dlatego przy obliczaniu przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości wartość spłaconych długów nie może zostać uwzględniona ‒ uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

28.11.2019

Sprzedaż auta po sześciu miesiącach od wykupu z leasingu bez PIT

PIT Małe i średnie firmy Finanse

Jeżeli wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód nie będzie składnikiem majątku w prowadzonej działalności gospodarczej, to przychód z jego sprzedaży nie będzie przychodem z działalności gospodarczej. W takim przypadku sprzedaż pojazdu należy zakwalifikować do odpłatnego zbycia rzeczy ‒ uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

25.11.2019

Do sprzedaży majątku osobistego nie stosuje się przepisów o VAT

VAT

Sprzedaż w drodze licytacji komorniczej nieruchomości gruntowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Transakcja nie będzie nim objęta, bo dłużnicy nie występują w charakterze podatników VAT. Komornik sądowy nie będzie więc musiał naliczać i odprowadzać VAT z tego tytułu ‒ uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

21.11.2019

Nie trzeba dzielić płatności tam, gdzie nie jest to konieczne

VAT Finanse

Najnowsza interpretacja podatkowa potwierdza, że mechanizm podzielonej płatności ma być stosowany do towarów i usług wskazanych w przepisach. Jeśli sprzedawca zażąda na fakturze dzielenia płatności w innych przypadkach, kupujący – mimo to – może zapłacić normalnie. Nie będą mu groziły żadne konsekwencje.

21.11.2019

Wirtualnych rachunków nie trzeba zgłaszać fiskusowi

VAT

Najnowsza interpretacja skarbówki potwierdza, że rachunki wirtualne nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu prawa bankowego. Nie trzeba ich zatem zgłaszać do urzędu skarbowego. Wystarczy, że podatnik poda tylko swoje właściwe numery kont. Rachunki wirtualne nie muszą być widoczne z rejestrach podatników VAT.

20.11.2019

Minister finansów wyjaśnia prawo marynarzy do ulgi w PIT

PIT

Tylko zapłata podatku za granicą od dochodów osiąganych w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, daje prawo do skorzystania z metody proporcjonalnego zaliczenia podatku zapłaconego za granicą. Marynarze pracujący na statkach eksploatowanych przez zagraniczne firmy, i chcący skorzystać z ulgi w PIT, muszą ustalić siedzibę firmy faktycznie eksploatującej statek.

20.11.2019

Data orzeczenia o niepełnosprawności bez znaczenia dla ulgi rehabilitacyjnej

PIT

Najnowsza interpretacja podatkowa potwierdza, że dla skorzystania z prawa do ulgi rehabilitacyjnej w PIT istotne znaczenie ma data powstania niepełnosprawności. Bez znaczenia jest natomiast termin, w którym zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności. W rezultacie z ulgi można skorzystać wcześniej.

19.11.2019

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej można ustalić metodą szacunkową

Ordynacja CIT Małe i średnie firmy

Ustawodawca nie uzależnił możliwości ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej metodą szacunkową, jak i wysokości tego dochodu od sposobu rozliczeń między kontrahentami. Nie ma więc przeszkód do ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej metodą szacunkową w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych

15.11.2019

Zwrot udokumentowanych wydatków to nie nabycie usług

VAT

Ponoszone przez spółkę w imieniu i na rzecz innej firmy koszty delegacji pracownika nie podlegają opodatkowaniu VAT. Brak jest więc podstaw do wystawienia faktur dokumentujących te czynności ‒ stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej i uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

31.10.2019

To podatnik odpowiada za prawidłową klasyfikację usługi

PIT

Działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży abonamentu na oprogramowanie będzie podlegała opodatkowaniu ryczałtem według stawki 8,5 proc. uzyskanych przychodów. Pod warunkiem, że świadczona usługa faktycznie jest sklasyfikowana jako oprogramowanie komputerowe online ‒ uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

30.10.2019

Sklepik szkolny może tylko edukować uczniów

VAT Zarządzanie oświatą

Jeżeli celem spółdzielni uczniowskich będzie jedynie edukowanie uczniów w zakresie praktycznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, to nie będzie to działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Gmina nie będzie działała jako podatnik, a działalność spółdzielni nie będzie podlegać VAT.

30.10.2019

Związek poniesionych wydatków z kosztami musi wykazać sam podatnik

CIT PIT VAT

Przedsiębiorca prowadzący żłobek niepubliczny i przedszkole niepubliczne, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów VAT naliczony od nabywanych do celów tej działalności towarów i usług. Może to zrobić, bo będąc podatnikiem VAT korzystającym ze zwolnienia, nie może odliczyć podatku naliczonego od podatku należnego. Potwierdził to dyrektor KIS.

29.10.2019