Jak podkreśla dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej  w interpretacji wydanej 27 czerwca 2023 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.222.2023.2.JKU) z tzw. „ulgi na ekspansję”, o której mowa w przepisach art. 18eb ustawy o CIT, mogą skorzystać podatnicy, którzy wytworzyli produkty w ramach swojej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 18eb ust. 2 ustawy o CIT przez „produkty” rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika. Wsparciem w ramach ulgi, w świetle art. 18eb ust. 3 ustawy o CIT wymienionych regulacji objęte zostało odpłatne zbycie produktów wytworzonych przez podatnika, do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. 

Wykładania literalna prowadzi do wniosku, że regulacje ustaw o podatku dochodowym wprowadzające ulgę prowzrostową, oznaczają w sposób niewątpliwy, że intencją ustawodawcy przy projektowaniu przepisów art. 18eb ustawy o CIT, było objęcie przedmiotową ulgą wyłącznie produktów stanowiących rzeczy (a zatem przedmioty materialne) wytworzone przez podatnika.

Deweloper nie produkuje a sprzedaje

Występująca z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej firma deweloperska nie wytwarza produktu, lecz wykonują to inne podmioty na zlecenie takiej firmy. Wnioskodawca sprzedaje budynki i lokale mieszkalne pod własną nazwą. W ocenie organów podatkowych firma deweloperska nie wykonuje działalności produkcyjnej, lecz działalność handlową lub dystrybucyjną i zajmuje się tylko sprzedażą „towaru handlowego” wytworzonego przez inny podmiot, a nie wytwarzaniem tego produktu.

KIS stwierdziła, że taki zestaw nie stanowi rzeczy wytworzonej przez podatnika.

Również w sprawie opisanej w interpretacji indywidualnej z 29 września 2022 r.  nr 0111-KDIB1-3.4010.241.2022.1.IZ w zakresie ustalenia wątpliwości podatnika, czy produkt wytworzony przez podmiot trzeci na zlecenie podatnika stanowi rzecz wytworzoną przez podatnika, wnioskodawca planował wprowadzić nową linię produktów kosmetycznych pod swoim znakiem towarowym, które jednak byłyby wytwarzane przez podmioty trzecie. W ocenie KIS działanie w takim modelu biznesowym nie pozwala na stwierdzenie, że doszło do fizycznego wytworzenia produktu przez podatnika, gdyż samodzielnie podatnik „nie robi” ani „nie produkuje” wyrobów kosmetycznych.

To samo stanowisko Krajowa Informacja Skarbowa zajęła w interpretacji wydanej 30 września 2022 r. (nr 0111-KDIB2-1.4010.433.2022.1.AR). W przypadku gdy spółka nabywa gotowe produkty, które następnie wchodzą w skład zestawu oferowanego kontrahentom, nie sposób mówić o wytworzeniu produktu. Pojęcie to jest związane z działalnością produkcyjną, a nie wyłącznie z działalnością handlową. Same bowiem kompletowanie elementów zestawu nie jest równoznaczne z jego fizycznym wyprodukowaniem.

Ulga tylko dla producentów

Podsumowując, praktycznie z ulgi na ekspansję skorzystają tylko podatnicy:

  • producenci,
  • wytwarzający produkty (rzeczy  materialne),
  • produkujący i wytwarzający rzeczy bezpośrednio (bez zlecenia ich wykonania podmiotom trzecim),
  • tak wytworzone rzeczy zbywane do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Wydatki na promocję i udział w targach nie będą uznane za wydatki na ekspansję, jeśli podatnikiem jest firma deweloperska.

Iwona Makosz, prawnik w Kancelarii Adwokackiej Małgorzata Boguszewska i Wspólnicy