Tematem jednej z ostatnich interpretacji dyrektora KIS były koszty poniesione w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Wnioskodawczyni jako psycholog i psychoterapeuta świadczy usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. Wskazała, że kondycja psychiczna i dobrostan psychofizyczny znajdujące się na właściwym poziomie stanowią niezbędne warunki świadczenia wysokiej jakości usług. Piastowanie wskazanych stanowisk odznacza się specyfiką pracy związaną ze stresem i doświadczaniem obciążenia psychicznego. Przyczyn obciążenia psychicznego należy dopatrywać się w ryzyku występowania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów, podejmowaniu interwencji o charakterze prawnym, a także w kontakcie z osobami przejawiającymi zaburzenia osobowości. Zatem, jak wskazuje wnioskodawczyni, niezbędne jest systematyczne dbanie o własną kondycję psychiczną. Kluczowa w tym zawodzie wydaje się być aktywność o charakterze relaksacyjnym typu joga.

Czytaj też w LEX: Wydatki prywatne w kosztach firmy - krok po kroku >

Koszt związany z zajęciami o charakterze relaksacyjnym oraz koszt sprzętu niezbędnego do udziału w tego typu zajęciach stanowi, zdaniem wnioskodawczyni, wydatek poniesiony w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów w zawodzie psychologa i psychoterapeuty. W tego typu zawodach utrzymanie prawidłowej kondycji psychicznej i ochrona zdrowia jest niezbędnym i jednocześnie kluczowym warunkiem wykonywania pracy na właściwym poziomie. Narażenie na stres i obciążenie psychiczne powoduje obniżenie kondycji psychicznej, dlatego wnioskodawczyni uważa, że oddziaływania relaksacyjne umożliwiają przywrócenie i utrzymanie kondycji psychicznej na właściwym poziomie. Ponadto poziom doświadczanego stresu na skutek jogi ma ulec obniżeniu i poprawić ogólne warunki zdrowotne.

Czytaj również: Czy przedsiębiorca odliczy wydatki na okulary - Prawo.pl >>

PIT w zakresie kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Z uwagi na ogólny charakter definicji kosztów uzyskania przychodów sformułowanej przez ustawodawcę, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie. Wyjątkiem w dokonywaniu kwalifikacji prawnej są sytuacje, w których ustawowo, wyraźnie wskazano przynależność wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłączono możliwość takiego zaliczenia.

Nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej automatycznie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. Jednakże może być brany pod uwagę przy ustalaniu dochodu do opodatkowania w sytuacji, gdy służy osiągnięciu przychodów, czyli innymi słowy istnieje związek przyczynowy pomiędzy kosztem a możliwością uzyskania przychodów rozumianą jako zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Aby oceniony indywidualnie wydatek mógł stanowić dla podatnika koszt uzyskania przychodów, musi zostać poniesiony przez niego osobiście w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, jednocześnie musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, być definitywnym, rzeczywistym i zostać właściwie udokumentowanym.

Zobacz procedurę: Koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej >

O tym, co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Dlatego każdy wydatek wymaga nie tylko oceny pod kątem, czy jego poniesienie miało związek z konkretnym przychodem, ale także z punktu widzenia racjonalności określonego działania dla osiągnięcia przychodu lub zachowania i zabezpieczenia źródła przychodu.

Czytaj też w LEX: Rozrachunki z właścicielem w przedsiębiorstwie osoby fizycznej na przykładach >

 

Nowość
Nowość

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  

Koszt za zajęcia jogi poniesiony w celu ochrony zdrowia, a nie osiągnięcia przychodów

W wykonywanym przez wnioskodawczynię zawodzie, dbałość o zdrowie jest bardzo ważna. Przedstawione wydatki ponoszone są z zamiarem poprawy własnej kondycji zdrowotnej, zarówno psychicznej jak i fizycznej. Jak wiadomo, dbanie o własne zdrowie należy do podstawowych potrzeb człowieka, dlatego zdaniem organu interpretującego, podejmowane przez wnioskodawczynię w tym zakresie wysiłki wynikają nie ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą, lecz mają swe źródło w pierwotnych potrzebach każdej istoty ludzkiej. Jak stwierdził dyrektor KIS - sytuacja wnioskodawczyni nie obrazuje sytuacji znacząco odbiegającej od ogólnie przyjętych norm społecznych. Mimo, że poniesione wydatki nie znajdują odzwierciedlenia w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, nie można ich także zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor KIS jednoznacznie stwierdził, że nie można uznać wydatków na zajęcia relaksacyjne i zakup sprzętu potrzebnego do tych zajęć za ponoszone w celu uzyskania lub zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Tym samym nie mogą być uznane za koszt uzyskania tego przychodu. Wydatki na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym, które związane są z funkcjonowaniem danej jednostki w życiu społecznym. Celem poniesienia wydatku o takim charakterze jest zachowanie obecnego stanu zdrowia lub jego polepszenie, zatem, zdaniem organu, trudno uzasadnić jego związek z uzyskanymi przychodami w ramach prowadzonej przez podatniczkę działalności gospodarczej. Według dyrektora KIS, każda osoba, niezależnie od tego, jaki wykonuje zawód, może ponosić tego typu wydatki. (interpretacja dyrektora KIS z 4 września 2023 r., nr 0112-KDWL.4011.38.2023.2.DK).

Czytaj też w LEX: Wydatki na cele osobiste, a koszty uzyskania przychodów w PIT >