Jak wskazał organ w interpretacji z 24 maja 2023 r. (0113-KDIPT1-3.4012.205.2023.1.MK) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa (w tym także wszelkie darowizny), z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane). Dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wtedy, gdy jest dokonywana przez podmiot o statusie podatnika działającego w takim charakterze w odniesieniu do tej czynności. Jeżeli przy wykupie motocykla, używanego uprzednio w działalności gospodarczej, ale wykupie na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, kupujący nie odliczy podatku vat naliczonego, zawartego w fakturze dokumentującej wykup, to późniejsza darowizna motocykla nie będzie opodatkowana VAT.

Czytaj również: Darowizna poleasingowego auta pozwoli uniknąć podatku >>

Leasing a VAT

Umowa leasingu sprowadza się do używania rzeczy i pobierania pożytków, nie rodzi natomiast powstania prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W świetle ustawy o podatku od towarów i usług, leasing jest usługą zdefiniowaną w art. 8 ust. 1 ustawy. Po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy leasingu – jednym z wariantów jest sprzedaż przedmiotu umowy leasingobiorcy. Opcja wykupu pojazdu będącego przedmiotem umowy leasingu jest uprawnieniem, z którego leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi. Wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnościądostawą towaru – niezwiązaną z samą umową leasingu. Jeżeli po wykupie motocykl nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, od daty wykupu nie będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, wydatki ponoszone w związku z jego eksploatacją nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności, to darowizna motocykla będzie czynnością zbycia majątku prywatnego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie. Po pierwsze, dana czynność musi być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Tak więc, jeśli osoba fizyczna dokonuje zbycia swojego majątku prywatnego, a czynność ta wykonywana jest jednorazowo lub okazjonalnie, w warunkach wskazujących, że działanie to nie jest czynione z zamiarem jego powtarzania (kontynuowania) i nie zmierza do nadania mu stałego charakteru, transakcja taka nie może być uznana za działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy. Dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze, w odniesieniu do danej transakcji. Istotne do określenia, czy w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku vat, jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

 

Nowość
Nowość

Adam Bartosiewicz

Sprawdź  

Darowizna bez podatku

Należy zgodzić się z organem, iż zasadne jest wyłączenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

Jak podkreślił organ, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

We wskazanym stanie faktycznym dojdzie do przekazania motocykla, stanowiącego majątek prywatny, w zakresie korzystania z prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem w związku z darowizną, darczyńca nie będzie działał w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz dokona zarządu majątkiem osobistym, a dokonana czynność nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. W okolicznościach przedstawionej sprawy darowizna motocykla nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Autorka: Sylwia Loręcka, biegły rewident