Interpretacja z 13 lipca 2023 r. (nr 0114-KDIP2-1.4010.297.2023.2.MR1)  dotyczy spółki realizującej działalność badawczo rozwojową (B+R) w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, z tytułu której ponosi ona koszty kwalifikowane. Spółka korzysta z ulgi badawczo-rozwojowej, odliczając koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy. W celu realizacji działalności B+R spółka zatrudnia przy tym pracowników, w związku z czym zobowiązana jest do obliczania i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku, wskazanych w art. 18db ust. 2 ustawy o CIT, na zasadach wynikających z przepisów ustawy o PIT.

Pytanie o możliwość odliczenia ulgi w drodze nadpłaty

Spółka wystąpiła do dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie możliwości skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników, tj. odliczenia, o którym mowa w art. 18db ustawy o CIT. Przepis ten stanowi, że podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, który poniósł za rok podatkowy stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d, może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

We wniesionym do organu wniosku spółka zapytała, czy:

 1. ma prawo do pomniejszenia zaliczek PIT w dowolnym miesiącu przypadającym po złożeniu zeznania rocznego (jednak nie później niż w ostatnim miesiącu tego roku podatkowego) o kwotę ulgi na innowacyjnych pracowników należną za miesiąc przypadający po złożeniu zeznania, która nie została odliczona bezpośrednio w miesiącu, za który spółka uzyska prawo do skorzystania z niej,
 2. będzie miała prawo do rozliczenia ulgi na innowacyjnych pracowników za dany rok podatkowy w drodze wystąpienia o zwrot nadpłaty na zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej z tytułu nadpłaconych zaliczek PIT w związku z nie potrąceniem ich na bieżąco we wpłaconych zaliczkach,
 3. będzie miała prawo do skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników za miesiące przypadające przed złożeniem zeznania, jak i w miesiącu złożenia zeznania za dany rok podatkowy,
 4. będzie miała prawo pomniejszenia zaliczek PIT pracowników również za ostatni miesiąc roku podatkowego w sytuacji, gdy za ostatni miesiąc roku podatkowego wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie wypłacone w tym miesiącu oraz w tym też miesiącu zostaną pobrane z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Negatywne stanowisko dyrektora KIS

Organ uznał zgodził się z podatnikiem w zakresie pkt 1 i 4. Za nieprawidłowe uznał jego stanowisko w odniesieniu do pkt 2 i 3.

Pytanie 1. W zakresie tego zagadnienia dyrektor KIS, godząc się z wnioskodawcą, odstąpił od uzasadnienia. Tym samym potwierdził, że spółka – na podstawie art. 18db ustawy o CIT – ma prawo do pomniejszenia zaliczek PIT w dowolnym miesiącu przypadającym po złożeniu zeznania (jednak nie później niż w ostatnim miesiącu tego roku podatkowego) o kwotę ulgi na innowacyjnych pracowników należną za miesiąc przypadający po złożeniu zeznania, która nie została odliczona bezpośrednio w miesiącu, za który spółka uzyska prawo do skorzystania z niej.

Pytanie 2. Organ interpretacyjny zaznaczył, że okoliczność nieskorzystania przez spółkę z uprawnienia o którym mowa w art. 18db ustawy o CIT nie upoważnia jej do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w związku z niepotrącaniem ulgi na bieżąco we wpłaconych zaliczkach PIT. W przywołanej interpretacji podkreślono, że z literalnego brzmienia 18db ust. 4 ustawy o CIT wynika, że prawo do pomniejszenia kwot podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa w art. 18db ust. 1 ustawy przysługuje podatnikowi począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie.

Pytanie 3. W tym kontekście dyrektor KIS zaznaczył, że przepisy prawa nie pozwalają na skorzystanie z ulgi na innowacyjnych pracowników za miesiące przypadające przed złożeniem zeznania, jak i w miesiącu jego złożenia. Organ opowiedział się za prymatem wykładni literalnej analizowanych przepisów, wskazując że tylko w wyjątkowych sytuacjach wolno odstąpić od literalnego brzmienia przepisu, w szczególności, gdy językowe dyrektywy interpretacyjne nie pozwalają z danego tekstu prawnego wyinterpretować jednoznacznej normy postępowania lub gdy wykładnia językowa pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią innych.

Pytanie 4. W zakresie zagadnienia oznaczonego jako pkt 4 organ uznał, że spółka jest uprawniona do zastosowania pomniejszenia, o którym mowa w art. 18db ustawy o CIT, w stosunku do wynagrodzeń za ostatni miesiąc roku podatkowego, o ile zostaną one wypłacone pracownikom w tym miesiącu, w stosunku do których – także w tym miesiącu – została pobrana z tego tytułu zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dyrektor KIS zgodził się z wnioskodawcą, że ma on prawo do pomniejszenia zaliczek PIT pracowników również za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Istotne zagadnienia, których dotyczy przywołana interpretacja

W myśl art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgodnie z art. 18d ust. 8 ustawy o CIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 18db ust. 1.

Tym samym, w przypadku gdy podatnik poniósł stratę ze swojej działalności albo osiągnął dochód niższy niż przysługujące odliczenie z tytułu ulgi badawczo rozwojowej, ma prawo przenieść na kolejne 6 lat (w stanie prawnym obowiązującym od 2017 r.) koszty kwalifikowane w celu ich późniejszego uwzględnienia w zeznaniu rocznym, obniżając tym podstawę opodatkowania.

Natomiast nieskorzystanie z prawa do odliczenia ulgi badawczo rozwojowej w ciągu 6 kolejnych lat podatkowych następujących po roku, w którym prawo to zostało nabyte, skutkuje utratą prawa do ulgi.

W myśl natomiast art. 18d ust. 9 ustawy o CIT, przepisu ust. 8 zdanie drugie i trzecie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu kwotę przysługującą mu zgodnie z art. 18da.

Komu przysługuje ulga na innowacyjnych pracowników

 


Ulga na innowacyjnych pracowników uregulowana jest w art. 18db ustawy o CIT, zgodnie z którym podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, który poniósł za rok podatkowy stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d, może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

Zgodnie z art. 18db ust. 2 ustawy o CIT, ulga znajduje zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa w art. 32 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT, pobranych od dochodów (przychodów) osób fizycznych, z tytułu:

 1. stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;
 2. wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
 3. praw autorskich.

Zgodnie zaś z art. 18db ust. 3 ustawy o CIT, przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 2, rozumie się osoby fizyczne bezpośrednio zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową, których czas:

 1. pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50 proc. lub
 2. przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi co najmniej 50 proc.

Natomiast stosownie do treści art. 18db ust. 4 ustawy o CIT, uprawnienie do pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone to zeznanie.

W myśl art. 18db ust. 5 ustawy o CIT, przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania do:

 1. zaliczek przekazywanych na zasadach określonych w art. 38 ust. 2-2c ustawy o PIT;
 2. podatnika, któremu przysługuje kwota określona w art. 18da.

Zgodnie z art. 18db ust. 6 ustawy o CIT, jeżeli podatnik utracił prawo do odliczenia, o którym mowa w ust. 1, dolicza kwoty poprzednio odliczone w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym utracił to prawo.

Ulga na innowacyjnych pracowników umożliwia zatem płatnikowi zmniejszenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników wskazanych w art. 18db ust. 3 ustawy o CIT o kwotę nieodliczonych wydatków kwalifikowanych. Odliczeniu podlega przy tym kwota stanowiąca iloczyn nieodliczonych wydatków kwalifikowanych i obowiązującej danego podatnika stawki podatku dochodowego. 

Autor: Jakub Sitarski, radca prawny, doradca podatkowy