Osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt. 12 ustawy o PIT. Ulga przysługuje na zakup leków, o których mowa w ustawie Prawo farmaceutyczne, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować te leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości różnicy pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. 

Przykład: Pan Michał wydał na zakup leków 150 zł w marcu, 270 zł w kwietniu i 90 zł w maju. Może odliczyć nadwyżkę wydatków ponad 100 zł poniesioną w danym miesiącu. Odliczy więc w sumie 230 zł: 50 zł za marzec i 170 zł za kwiecień, natomiast nic nie odliczy za maj. 

- Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dowodu ich poniesienia, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - wyjaśnia Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na interpelację poselską nr 18712 z 29 sierpnia 2023 r.

Według Małgorzaty Brzozy, rzecznika Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, może to być np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

Jak potwierdzić prawo do ulgi

Przepisy podatkowe nie precyzują jednak, w jaki sposób osoba korzystająca z ulgi rehabilitacyjnej powinna udokumentować, że ma prawo do odliczenia wydatków na leki. Nie wiadomo, w jakiej formie lekarz specjalista na stwierdzić potrzebę ich stosowania. W praktyce sprawia to wiele kłopotów.

-Poprosiłam lekarza onkologa o zaświadczenie potwierdzające konieczność stosowania leków. Lekarz nie ukrywał jednak zaskoczenia i nie udało mi się nic uzyskać - relacjonuje czytelniczka Prawo.pl. 

Więcej informacji na ten temat daje odpowiedź na interpelację MF z 28 kwietnia 2017 r. nr 11801. Resort wskazał, że ocena, czy stosowanie  leków zostało zalecone przez lekarza specjalistę, następuje zgodnie z art. 180 Ordynacji podatkowej.

Według MF, dopuszczane są wszystkie dowody przedkładane przez podatników, w tym np.:

  • karty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,
  • informacje o leczeniu sanatoryjnym,
  • karty leczenia pacjenta sporządzane przez lekarzy specjalistów, przekazywane pacjentom oraz lekarzom pierwszego kontaktu,
  • zaświadczenia od lekarzy specjalistów,
  • zaświadczenia lekarzy rodzinnych, potwierdzające prowadzone leczenie specjalistyczne,
  • kserokopie recept wystawionych przez lekarzy specjalistów oraz
  • zalecenia przyjmowania leków specjalistycznych.

Czytaj też w LEX: Zastosowanie dowodów z innych postępowań w postępowaniu podatkowym >

Czytaj więcej: Potrzeba zmian w uldze na rehabilitacyjnej i na leki >>

Na jakie leki przysługuje ulga

W najnowszym stanowisku MF wyjaśnia też, na jakie medykamenty przysługuje ulga. Prawo farmaceutyczne nie zawiera pojęcia "lek", lecz "produkt leczniczy". Produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

- Pojęcie leku użyte w ustawie PIT należy uznać za tożsame z produktem leczniczym zdefiniowanym w prawie farmaceutycznym.  Mogą to być również leki, na które nie jest wymagana recepta. Jednak w pojęciu leku nie mieszczą się suplementy diety, które są środkami spożywczymi mającymi uzupełnić normalną dietę. Stąd wydatki na suplementy diety, nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wyjaśnia resort finansów. 

W interpretacji z 26 stycznia 2023 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.915.2022.2.AKU) dyrektor KIS zgodził się natomiast, że osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatki na zlecone przez lekarza witaminy i krople do oczu, jeżeli są one lekami w rozumieniu prawa farmaceutycznego. Odliczy też wydatki na soczewki kontaktowe twarde oraz preparaty do dezynfekcji i przechowywania, gdyż są to wyroby medyczne wskazane w art. 26 ust. 7a pkt 2a ustawy o PIT. Ich wykaz został określony w rozporządzeniu ministra zdrowia z 29 maja 2017 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 704). 

 

Nowość / Bestseller
Nowość / Bestseller

Aleksander Kaźmierski

Sprawdź  

Kto jest lekarzem specjalistą 

MF wyjaśnia też, że ustawa o PIT posługuje się pojęciem "lekarza specjalisty" nie definiując tego terminu. Należy zatem zastosować przepisy ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.).

Stosownie do art. 16 ust. 1 tej ustawy, lekarz może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny:

  1. po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego oraz
  2. po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, albo
  3. po uznaniu za równoważny tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.

W kontekście korzystania z ulgi rehabilitacyjnej na zakup leków, nie jest zatem wystarczające, aby lekarz zlecający stosowanie określonych leków posiadał samo uprawnienie do wykonywania zawodu, musi być jeszcze specjalistą w określonej dziedzinie medycyny.

Czytaj też w LEX: Ulga rehabilitacyjna na przykładach >

Urząd może zweryfikować odliczenie

Jak wyjaśnia Małgorzata Brzoza, urząd skarbowy może się zwrócić do podatnika, by udowodnił, że poniósł dany wydatek. Może to sprawdzić w ramach czynności sprawdzających lub postępowania podatkowego.

- Jeśli podatnik skorzystał z odliczenia, a po złożeniu zeznania rocznego zorientuje się, że nie posiada dowodów, które potwierdzają prawo do ulgi, powinien jak najszybciej złożyć korektę zeznania - mówi Małgorzata Brzoza.

Czytaj też w LEX: Jak skorzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych? >