Ustawodawca w zakresie VAT przewidział zwolnienie z opodatkowania niektórych czynności. Jednym z przedmiotów takiego zwolnienia jest świadczenie usług nauki języka obcego oraz dostawa towarów z tymi usługami związanych (art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT). Przepis nie zawiera żadnych ograniczeń podmiotowych – ani co do podmiotu świadczącego usługę, ani też nabywcy dobra i warunków jej świadczenia. Zwolnienie ma charakter ogólny i jest niezależne od innych kryteriów. Pozostaje jednak w ścisłym związku z innymi rodzajami przedmiotowego zwolnienia, bowiem dotyczy usług innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

Czytaj w LEX: Usługi edukacyjne a VAT – na przykładach >

Szeroko pojęte świadczenie usług edukacyjnych

Z uregulowań zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy wynika, że aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów Prawo oświatowe oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Jeśli chodzi o kwestię wychowania przypisaną podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami, to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Ze zwolnienia mogą korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia.

Zobacz procedurę w LEX: Zwolnienia z VAT w zakresie edukacji >

Poza tym zwolnione od VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy), a także nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym (art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy). Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli działających we własnym imieniu, na ich własny rachunek i odpowiedzialność, zatem nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniami. Jest to zgodne ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ujętym w wyroku z 14 czerwca 2007r. sygn. C-445/05 w sprawie Werner Haderer, zgodnie z którym nauczanie prywatne obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, czy usługa jest świadczona indywidualnemu uczniowi lub słuchaczowi, czy też jednocześnie większej liczbie osób.

Czytaj w LEX: Usługi edukacyjne a podatek od towarów i usług >

Czytaj również: Usługi podologa bez zwolnienia z VAT, dietetyka ze zwolnieniem, jednak nie zawsze >>

 

Nowość / Bestseller
Nowość / Bestseller

Aleksander Kaźmierski

Sprawdź  

Nauka języków obcych problematyczna dla spółki

Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej wystąpiła spółka, której działalność dotyczy różnego rodzaju aktywności gospodarczych, w szczególności branży budowlanej (wznoszenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych), funkcjonująca jako podatnik VAT. Zgodnie z wpisem do rejestru sądowego, spółka świadczy również usługi związane z nauką języków obcych. Czynności edukacyjne wykonywane są przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w stosunku do osób zarówno prowadzących jak i nieprowadzących działalności gospodarczej. Tego typu usługi nie łączą się z innymi świadczonymi dobrami lub usługami – stanowią samodzielne świadczenia. Biorąc pod uwagę zakres świadczonych usług, spółka nie jest ani placówką oświatową, ani uczelnią, ani też organizacją pożytku publicznego.

Jeśli chodzi o wykonywane czynności i kwestię ich ewentualnego zwolnienia z VAT, co stanowiło podstawę złożonego wniosku, spółka wychodziła z założenia, że świadczone przez nią usługi związane z nauką języków obcych nie stanowią usług w zakresie kształcenia i wychowania, kształcenia zawodowego czy przekwalifikowania zawodowego. Wskazała, że nabyte w trakcie zajęć związanych z nauką języków obcych umiejętności nie będą pozostawały w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkoleń i nie będą miały na celu uzyskania lub uaktualnienia wiedzy do celów zawodowych. Ponadto dodała, że zajęcia nauki języków obcych nie będą stanowiły usług nauczania prywatnego na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowy i wyższym świadczonych przez nauczycieli.

Zobacz procedurę w LEX: Opodatkowanie VAT usług edukacyjnych >

Szeroki katalog języków obcych podlegających zwolnieniu

Dyrektor KIS zgodził się z przedstawionym przez wnioskodawcę stanowiskiem, uznając, że zwolnienie przedmiotowe określone w art. 43 ust. 1 punkt 28 ustawy o VAT dotyczy świadczonych usług edukacyjnych opisanych w przedstawionym stanie faktycznym. W analizowanej sprawie brak jest okoliczności wskazujących na prywatne nauczanie świadczone przez nauczycieli na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym lub wyższym, a także na usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, co potwierdza możliwość zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy. Skutkiem powyższego, z zawartego zwolnienia z VAT skorzystać mogą podmioty realizujące naukę języków obcych, jednakże przytoczony przepis nie precyzuje, jakich języków obcych dotyczy zwolnienie, przez co wskazuje na ich szeroki katalog.

Co ciekawe, wnioskodawca zwrócił uwagę na pogląd doktrynalny potwierdzający jego stanowisko: "Do zastosowania zwolnienia nie ma znaczenia, kto świadczy usługę, ani też to, na czyją rzecz usługa jest świadczona. Usługę nauczania języków obcych może świadczyć placówka oświatowa, uczelnia, prywatny nauczyciel, a nawet osoba niemająca żadnych kwalifikacji do nauczania języków obcych. Tak samo odbiorcą może być np. podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna. W każdym przypadku nauka języków obcych podlega zwolnieniu z VAT" – Matarewicz J., Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany, LEX/EL 2023 r.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 lipca 2023 r.,  nr 0112-KDIL3.4012.261.2023.2.AK

Sprawdź w LEX: