Osoby wykonujące niektóre zawody medyczne, które nie zostały uregulowane w odrębnych aktach prawnych, mają wątpliwości, czy mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Przepisy ustawy o VAT są bowiem w tym zakresie mało precyzyjne. Najnowsza interpretacja organów skarbowych precyzuje warunki takiego zwolnienia dla osób wykonujących usługi dietetyka i podologa. Okazuje się, że zwolnienie to nie przysługuje wszystkim osobom wykonującym takie usługi.

ROZPORZĄDZENIE z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) >>>

Czytaj też: Usługi medyczne a podatek od towarów i usług na przykładach >>>

Podatniczka, która wystąpiła o interpretację, ukończyła studia magisterskie na kierunku kosmetologia i roczny specjalistyczny kurs oraz studia na kierunku dietetyka na wydziale lekarskim. Prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną według PKD 86.90.D (paramedyczna), świadcząc usługi podologiczne oraz działalność gospodarczą sklasyfikowaną według PKD 86.90.E (pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana), świadcząc usługi dietetyczne. W obu przypadkach korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Usługi dietetyczne polegają na konsultacjach dietetycznych oraz układaniu indywidualnych diet dla osób zgłaszających się z konkretnymi problemami zdrowotnymi.

Podatniczka zapytała, czy w przypadku obydwu usług może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT (art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy). Jej zdaniem ma takie prawo.

Sprawdź PROCEDURĘ: Zwolnienie z VAT usług polegających na wydawaniu zaświadczeń i orzeczeń lekarskich >>>

Dyrektor KIS: Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe w VAT nie dla każdego

Dyrektor KIS w interpretacji z 1 lipca br. stwierdził, że stanowisko podatniczki jest nieprawidłowe w części  dotyczącej zwolnienia przedmiotowego dla usług podologicznych oraz prawidłowe w części dotyczącej zwolnienia od podatku usług dietetycznych (pismo nr 0114-KDIP42.4012.229.2022.1.KS).

Dyrektor KIS stwierdził, że na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, zwalnia się usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty,  pielęgniarki i położnej, medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, a także psychologa. Zwolnieniu z VAT podlegają zatem usługi opieki medycznej, które spełniają określone warunki – służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i świadczone są w ramach wykonywanych zawodów (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, psychologa i osób świadczących powyższe usługi w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej).

Czytaj też: Usługi medyczne a podatek od towarów i usług - komentarz praktyczny >>>

Zwolnienie ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy, podlega mu określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów.

Zobacz również:
Konsultacje medyczne online nie zawsze zwolnione z VAT >>
Zwolnienie z VAT usług medycznych cały czas problematyczne >>

Czytaj też: Skutki podatkowe prowadzenia działalności pielęgnacyjnej i leczniczej >>>

Organ podatkowy podkreślił, że analizowany przepis zwalnia od podatku wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, nie zwalnia wszystkich świadczeń, które można wykonać w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, bądź w ramach zawodów medycznych, ale tylko służące określonemu celowi.

Dyrektor KIS wskazał, że warunkiem zastosowania zwolnienia przedmiotowego z VAT jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek: o charakterze podmiotowym, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być osobą wykonującą zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, psychologa lub inny zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej i przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Niespełnienie chociażby jednej z tych przesłanek powoduje, że zwolnienie to nie ma zastosowania.

 

POLECAMY

Organ wskazał, że pomimo że zawód dietetyka nie został objęty unormowaniem odrębnych aktów prawnych, to jednak inne przepisy określające m.in.: zasady jego wykonywania, zasady związane z uzyskiwaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu, zasady i formy wykonywania zawodu, wskazują, że osoba, która zdobyła wyższe wykształcenie w zakresie dietetyki jest osobą uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.

Stwierdził, że w analizowanej sprawie spełniona zostanie również przesłanka podmiotowa i świadczenie usług dietetycznych korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT.

Natomiast kompetencje kosmetologów powinny wynikać z osiągniętych w trakcie studiów efektów kształcenia, jednakże brak jest odrębnego aktu prawnego regulującego zakres uprawnień tej grupy zawodowej. Kosmetolodzy nie zostali ujęci także w przepisach prawnych regulujących udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zatem, usługi wykonywane przez dyplomowanego kosmetologa (mgr kosmetologii, technika kosmetycznego, kosmetologa w trakcie kształcenia) nie spełniają przesłanki podmiotowej z art. 43  ust. 1 pkt 19 lit. c w analizowanej sprawie w zakresie usług podologicznych świadczonych przez podatniczkę w ramach zawodu kosmetologa, nie została spełniona przesłanka podmiotowa wskazana w art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy. Świadczone usługi podologiczne nie są bowiem wykonywane przez osobę legitymującą się fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych, nie są świadczone przez określony ustawą podmiot (w ramach wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej).

 

Eksperci: Wysoki poziom niepewności dla niektórych usług

- Zwolnienie z VAT usług opieki medycznej, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby je zastosować, usługa musi spełniać warunki wymienione w tym przepisie i musi być świadczona przez odpowiedni podmiot – podkreśla Piotr Prokocki, doradca podatkowy, menadżer w Vistra Poland.

Ekspert zauważa, że przepis ten posługuje się niezdefiniowanymi w ustawie pojęciami „opieki medycznej”, „profilaktyki”, „zachowania zdrowia”, „przywracania zdrowia” i „poprawy zdrowia”.

- Taka konstrukcja legislacyjna powoduje, że stwarza ona wysoki poziom niepewności. W szczególności w przypadku zawodów medycznych, które nie zostały uregulowane w odrębnych aktach prawnych. Do takich zawodów należy m.in. zawód dietetyka – stwierdza Piotr Prokocki.

Jego zdaniem,  dyrektor KIS zaprezentował korzystne dla wnioskodawcy rozstrzygnięcie, wskazując, że usługi dietetyczne zostaną zwolnione z VAT. - Należy jednak podkreślić, że komentowana interpretacja nie ma uniwersalnego charakteru i nie może być odnoszona do wszystkich usług świadczonych przez dietetyków – odnosi się wyłącznie do usług opisanych we wniosku. W szczególności nie należy jej odnosić do usług dietetycznych, których celem jest jedynie poprawa wyglądu – ostrzega Piotr Prokocki.

-  Zaniechanie uregulowania zawodu podologa przez polskiego prawodawcę powoduje, że nie może on skorzystać w ocenie organu podatkowego ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, gdyż ustawodawca polski ograniczył zakres zwolnienia do zawodów wymienionych w tym przepisie – podkreśla z kolei radca prawny Stefan Kowalski, partner w Kowalski & Wisła Attorneys.

W jego ocenie, tak zawężająca interpretacja jest niezgodna  wykładnią prawa unijnego – art. 132 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2006/112/WE dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej m. in. w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27 czerwca 2019 r., sygn. akt C-597/17. - Organ podatkowy na podstawie prounijnej wykładni prawa mógł uznać obydwa stanowiska  podatnika za prawidłowe – stwierdza Stefan Kowalski.