Pytanie

Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego. W związku z nieterminowymi wpłatami rat umowa została przedterminowo rozwiązana oświadczeniem finansującego. Korzystający (Spółka) zwróciła się do finansującego z wnioskiem o cofnięcie oświadczenia o rozwiązaniu, na co finansujący wyraził zgodę przy uwzględnieniu, że korzystający ureguluje: zaległe opłaty, odsetki, opłaty za wznowienie rozwiązanej umowy leasingu oraz koszty windykacji. Finansujący po spłaceniu wszystkich zobowiązań wznowił umowę i wystawił trzy faktury na:
1) raty leasingowe,
2) koszty wznowienia,
3) koszty windykacji.
Czy spółce przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od wszystkich otrzymanych faktur?
Spółka prowadzi sprzedaż opodatkowaną.

Odpowiedź

Przeważa stanowisko, że opisane "opłaty towarzyszące" są czynnościami opodatkowanymi oraz mają związek z wykonywaną działalnością gospodarczą podmiotu ponoszącego te opłaty, stąd przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego.
Ewentualnie w przypadku samochodów – może mieć miejsce odliczenie 50 proc. VAT naliczonego.

Uzasadnienie

Zasadniczo zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej: u.p.t.u., w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Ewentualnie w przypadku pojazdów samochodowych (choć nie zawsze) odliczenie może dotyczyć 50 proc. kwoty podatku – zob. art. 86a ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 u.p.t.u. (gdzie mowa o wydatkach związanych z używaniem pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, oraz wydatkach "związanych z tą umową").
Na wstępie można zatem założyć, że przy odliczaniu 50% VAT w przypadku leasingu samochodów opłaty o których mowa są "związane z tą umową" i tu również odliczenie przysługiwałoby w 50 proc.
Gdyby był to zaś np. leasing maszyny – odliczenie przysługuje zasadniczo w 100 proc.

Wydaje się, że zachowuje nawet aktualność (mimo zmiany samego stanu prawnego) postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów z 30 grudnia 2005 r., 1438/443/362-250/2005/MK, gdzie wskazano że: "W świetle powyższego należy stwierdzić, iż podatnik ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących czynsz (ratę) leasingowy lub inne płatności wynikające z zawartej umowy. Natomiast Strona oprócz faktury dokumentującej czynsz leasingowy otrzymuje również faktury VAT dokumentujące inne opłaty wynikające z zawartej umowy. Zdaniem tut. organu podatkowego opłaty za serwis SMS, koszty wysyłanych monitów czy też opłata za wznowienie umowy stanowią inne płatności wynikające z zawartej umowy leasingu".
Przy czym ewentualnie powstaje wątpliwość, czy niektóre opłaty mogą mieć charakter kary umownej i nie są opodatkowane.

Jednak również w nowszych interpretacjach organów przeważa stanowisko, że są to czynności opodatkowane.
Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 kwietnia 2014 r., IPPP1/443-146/14-2/AP, uznał że:
- jako podstawę opodatkowania z tytułu świadczenia tej usługi należy przyjąć wszelkie pobierane przez nią opłaty, w tym opłaty leasingowe, opłaty za świadczenia dodatkowe (o ile umowa przewiduje takie świadczenia) oraz prowizje i opłaty manipulacyjne pobierane zgodnie z tabelą opłat i prowizji,
- obowiązek podatkowy winien być określany w sposób wskazany w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, tj. w momencie wystawienia faktury, z uwzględnieniem przepisu art. 19a ust. 7 u.p.t.u.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł