W przypadku, gdy osób fizyczna ma zamiar kupić na cele prywatne używany samochód osobowy,  a dokumentem potwierdzającym ten zakup będzie faktura wystawiona przez komis samochodowy, zawierająca wyrazy: „procedura marży – towary używane”, nie będzie miał miejsce fakt powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych po stronie nabywcy.

 

 

Opodatkowanie sprzedaży PCC

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa o PCC) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy o PCC obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży (w tym umowa dotycząca kupna samochodu) podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym. To główna zasada występująca w ustawie o PCC. Obowiązek podatkowy następnie nie powstanie, gdy sprzedaż podlega pod przepisy ustawy o VAT.

Czytaj też: Nieodpłatne przekazanie pojazdu samochodowego w podatku od towarów i usług >

 

Stanisław Bogucki, Adam Wacławczyk, Krzysztof Winiarski

Sprawdź  

Opodatkowanie PCC a rozliczenia VAT

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, m.in. inne niż umowa spółki i jej zmiany w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Z cytowanego powyżej przepisu wynika generalnie, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług lub takie czynności, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu ich dokonania (dokonania tych czynności) jest zwolniona z podatku od towarów i usług (z wyjątkiem określonych czynności określonych w ustawie).

 

Należy jednak zaznaczyć, że o wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawę do ww. wyłączenia może stanowić wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z podatku od towarów i usług zwolniona.

Sprawdź PROCEDURĘ: Wyłączenie opodatkowania PCC ze względu na VAT >

Zatem w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy transakcja podlega regulacjom ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i czy będzie ona opodatkowana tym podatkiem, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży PCC. Objęcie tej czynności podatkiem od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC. Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Rejestr Vat marża - towary używane - WZÓR >

Zatem, skoro istotnie czynność sprzedaży będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych w art. 120 ustawy o VAT (będzie udokumentowana fakturą VAT wystawioną przez komisanta z adnotacją „procedura marży – towary używane”), to na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o PCC umowa sprzedaży samochodu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – będzie z niego wyłączona. Tym samym nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu tego zakupu.

Zobacz również: MF: Spłata kredytu to wydatek na cele mieszkaniowe już od 2016 roku >>