Umowa zakupu samochodu używanego przez podatnika, który następnie dokonuje jego sprzedaży w systemie VAT marża powinna być opodatkowana PCC. O wyłączeniu z opodatkowania PCC na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa o PCC) nie decyduje okoliczność, że strona tej umowy posiadaj status podatnika VAT, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy. Jak jednak wynika z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, nie podlegają one temu podatkowi, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług lub jest od tego podatku zwolniona.

Czytaj też: Samochód w ewidencji księgowej na przykładach >

Jeśli VAT, to nie PCC

Uwzględniając powyższe, w przypadku gdy zbywca towaru wystawia na dokonaną transakcję fakturę VAT i wykazuje w fakturze tę transakcję jako opodatkowaną lub zwolnioną od VAT, to transakcja ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Od wszelkich pozostałych transakcji PCC należy uiścić. Obowiązek podatkowy ciąży w tym przypadku na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy o PCC). W przypadku więc zakupu samochodów w ramach transakcji nieopodatkowanych VAT (umowa kupna-sprzedaży), nabywca, który nabywa je w celu sprzedaży w ramach transakcji opodatkowanych w systemie VAT marża ma obowiązek zapłaty PCC.

Czytaj też: Wyłączenie z opodatkowania PCC ze względu na VAT na przykładach >

Zobacz również: Sprzedaż używanych rzeczy bez PIT, ale za to z PCC >>

 

Deklaracja do rozliczenia PCC od samochodu do odsprzedaży

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PCC podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie PCC, według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje w tym przypadku z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC). Zatem obowiązek zapłaty PCC oraz złożenia deklaracji w tym zakresie (PPC-3) powstaje z upływem 14 dnia od dnia od dnia dokonania danej czynności.

PROCEDURA Zakupu ruchomości przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej - opodatkowanie PCC >

 

PCC jako koszt uzyskania przychodów w komisie samochodowym

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej ustawa o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony w związku z nabyciem poprzez umowę kupna - sprzedaży samochodu, który stanowi towar handlowy jest niewątpliwie wydatkiem poniesionym w celu osiągnięcia przychodów. Poza tym tego rodzaju wydatków ustawodawca nie wymienił w zawartym w art. 23 ustawy o PIT katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, a zatem wydatek związany z uiszczeniem tego podatku może stanowić koszt podatkowy przy ustaleniu dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czytaj też: Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu – zwolnienie z VAT >

 

Stanisław Bogucki, Adam Wacławczyk, Krzysztof Winiarski

Sprawdź  

Należy zauważyć, iż w przypadku gdy podatnik zajmujący się przykładowo handlem samochodami używanymi, dokonuje zakupu samochodu od osoby fizycznej na umowę cywilnoprawną, a następnie sprzedaje go w ramach czynności opodatkowanej VAT, to mamy tu do czynienia z dwiema czynnościami, tj. zakupem i sprzedażą tego samochodu, i o ile druga z tych czynności stanowi transakcję opodatkowaną VAT, o tyle przy pierwszej żadna ze stron podatkowi od towarów i usług nie podlega. W tej więc sytuacji, wyłączenie o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC nie będzie tu miało zastosowania. PCC zatem powinien być tu przez nabywcę zapłacony.