W niedawnym wyroku, sygn. akt II FSK 1115/19, Naczelny Sąd Administracyjny bez wątpliwości przyznał rację podatnikom.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorców, którzy nabywają od zagranicznych kontrahentów (w omawianej sprawie dotyczyło to nabycia usług od podatnika niemieckiego) usługi wynajmu serwerów. Charakter usługi można powiedzieć jest dość standardowy i polega na tym, że niemiecki podatnik  oddaje do dyspozycji określoną objętość dysku serwera komputerowego w celu przechowywania na nim baz danych. We wniosku o interpretację podatkową podatnik wskazał, że w jego opinii nie jest zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego niemieckiemu kontrahentowi (art. 21 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 26 ustawy o CIT). Dysk serwera komputerowego użytkowany w usłudze wynajmu nie jest bowiem urządzeniem przemysłowym, ponieważ nie bierze udziału w procesie produkcji.

Sprawdź też: S-ILPB4/4510-1-160/16-17/DS, Opodatkowanie u źródła wynagrodzenia z tytułu wynajmu serwerów. - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej >

Sprawdź też: Metoda podwójnego opodatkowania: Procedura pozwala ustalić metodę unikania podwójnego opodatkowania obowiązującą dla uzyskanego za granicą dochodu >

Problematyczne pojęcie urządzenia przesyłowego

Zgodnie ze wskazanymi przepisami w przypadku płatności za wynajęcie, dzierżawę lub leasing sprzętu przemysłowego należy pobrać zryczałtowany podatek. Zgodnie bowiem z art. 21 ustawy o CIT opodatkowaniu podlegają m.in. przychody uzyskane przez zagranicznych podatników z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego. I to właśnie w związku z pojęciem „urządzenie przemysłowe” dochodzi do sporów na linii podatnicy-fiskus. Zdaniem podatników serwer takim urządzeniem nie jest, podczas gdy organy podatkowe definiują pojęcie „urządzenia przemysłowego" maksymalnie szeroko. Zdaniem organu interpretacyjnego infrastruktura informatyczna (serwery) tworzy mechanizm lub zespół elementów i służy do wykonywania określonych czynności. Należy więc traktować ją jako urządzenia przemysłowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT oraz z art. 12 ust. 3 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. To natomiast zobowiązuje polskiego podatnika jako płatnika do obliczenia, poboru i wpłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Czytaj też: Walczyński Ignacy, Własność urządzeń przesyłowych >

Zobacz również: Fiskus domaga się podatku u źródła – wbrew przepisom i sądom >>

Czytaj też: Polski Ład: Zmiany w podatku u źródła (WHT) >

Zapłata za wynajem i dzierżawę a podatek u źródła

Spór, o to czy usługi wynajmu serwerów nabywane od zagranicznych podatników podlegają obowiązkowi poboru przez polskiego podatnika podatku u źródła, nie jest sporem nowym. Wypowiadały się już w tym zakresie wojewódzkie sądy administracyjne, które wskazywały na błędną wykładnię pojęcia urządzenia przemysłowego dokonywaną przez organ podatkowy. Tak i w tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim jako sąd pierwszej instancji (wyrok z 6 lutego 2019 r., sygn. akt 537/18) stwierdził, że „urządzenie przemysłowe" to takie urządzenie, które przeznaczone jest do wykorzystania w przemyśle i jego zastosowanie wiąże się z tą dziedziną. Natomiast zastosowanie komputera – dysku serwera – jest bardzo szerokie i nie ogranicza się do przemysłu. Korzystanie z dysku serwera nie spełnia zadań przemysłowych, jeśli nie jest powiązane z urządzeniem ściśle przemysłowym, biorącym udział w procesie produkcji. WSA w Gorzowie Wielkopolskim nie miał wątpliwości, że jeśli miejsce na dysku serwera komputerowego w zakresie funkcjonalnym nie jest przeznaczone do produkcji, a jest wykorzystywane do przechowywania baz danych, tj. programów księgowych, magazynowych i poczty elektronicznej, to nie mamy w tym przypadku do czynienia z użytkowaniem urządzenia przemysłowego.

Sprawdź też: Czy zapłata za naprawę serwera powoduje obowiązek potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych? >

 

Takie też stanowisko przyjął za prawidłowe NSA w wydanym 8 lutego 2022 r. wyroku, w którym stwierdził również, że jeżeli serwer nie uczestniczy w procesach np. produkcyjnych, nie jest urządzeniem przemysłowym. Tym samym podatnik słusznie przyjął, że wynajęcie serwera dla potrzeb obsługi poczty elektronicznej nie jest usługa przemysłową (związaną z zadaniami przemysłowymi). Pozostaje czekać na szybką zmianę przez organ interpretacyjny linii orzeczniczej w tym zagadnieniu.

 

Sprawdź również książkę: Rzeczywisty beneficjent a podatek u źródła >>