Miejsce świadczenia usług jest jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych podatku od towarów i usług. Jego prawidłowe ustalenie ma swoje konsekwencje, a jak się okazuje nie jest to proste. Wątpliwości w tym zakresie miała spółka posiadająca siedzibę na terytorium RP, która jest czynnym podatnikiem VAT i nie jest zarejestrowana dla potrzeb rozliczenia podatku VAT w żadnym innym państwie unijnym poza Polską. Spółka jest właścicielem 10-osobowego jachtu motorowego, zarejestrowanego jako jacht komercyjny. Spółka zamierza organizować na rzecz osób prywatnych rejsy jachtem, trwające kilka lub kilkanaście dni. Zawarcie umowy z uczestnikami rejsu nastąpi na terytorium RP. Uczestnicy rejsu będą członkami załogi i zdaniem spółki nie będą podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT. W trakcie rejsu uczestnicy przejdą szkolenie z zakresu obsługi i prowadzenia jachtu.

Umowa dotyczy organizacji rejsów szkoleniowo-stażowych, podczas których uczestnicy będą opanowywać i utrwalać umiejętności z zakresu manewrów na morzu i w porcie.

Pytanie i odpowiedź eksperta LEX: Po jakim kursie zaksięgować zakup naprawy opony w Niemczech? >

 

 

Trasy rejsów obejmować będą basen Morza Śródziemnego, choć nie tylko. Jacht najczęściej wypływać będzie z portu zlokalizowanego w Chorwacji, ale spółka nie wyklucza, że będzie mógł również wypływać z innych portów na Morzu Śródziemnym.

Spółka zapytała fiskusa, czy miejscem świadczenia usług na rzecz usługobiorców (osób fizycznych) będzie miejsce siedziby działalności gospodarczej spółki?

Czytaj też: Powstanie obowiązku podatkowego w VAT w imporcie usług >

Przedstawiając swoje stanowisko w sprawie, stwierdziła, że świadczone usługi, polegające na obsłudze własnego jachtu komercyjnego poprzez organizowanie rejsu morskiego rozpoczynającego i kończącego się poza Polską na terytorium jednego z państw UE, podlegają opodatkowaniu na terytorium RP, w miejscu jej siedziby zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy VAT, stawką podstawową w wysokości 23 proc.

Zobacz również: Z papierowych faktur trudno będzie zrezygnować >>

Zobacz PROCEDURY:

 

Usługi na rzecz podatników i podmiotów niebędących podatnikami

Dyrektor KIS w interpretacji z 23 marca br., nr 0113-KDIPT1-2.4012.919.2021.2.JSZ, uznał, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. Potwierdził, że w przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia VAT jest określenie miejsca świadczenia danej usługi.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n).

Czytaj też: Miejsce świadczenia - usługi organizacji targów i wystaw >

Natomiast w przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n).

W myśl art. 28c ust. 2 ustawy: w przypadku, gdy usługi są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zatem w przypadku świadczenia usługi na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem, o którym mowa w art. 28a ustawy miejscem świadczenia usługi jest państwo siedziby usługodawcy albo kraj stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (w sytuacji gdy usługa jest świadczona ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w innym państwie niż siedziba usługodawcy) albo miejsce w którym usługodawca posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (w sytuacji gdy usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej).

Czytaj też: Ewidencja usług świadczonych na rzecz odbiorców zagranicznych (eksport usług) - poradnik >

 


Usługi turystyki a opodatkowanie VAT

Dyrektor KIS stwierdził, że należy przeanalizować czy świadczone przez spółkę usługi w postaci organizacji rejsów szkoleniowo-stażowych będą stanowić „usługi turystyki”.

Podkreślił, że biorąc pod uwagę art. 119 ustawy, znaczenie pojęcia „usługa turystyczna” wynikające z art. 307 cyt. Dyrektywy 112, definicji słownikowej tego pojęcia, należy przyjąć, że omawiane usługi polegające na organizacji rejsów szkoleniowo-stażowych nie będą stanowić usług turystycznych. W przedmiotowej sprawie nie znajdzie też zastosowania art. 28n ustawy dotyczący określenia miejsca świadczenia dla usług turystyki.

Usługi organizacji rejsów szkoleniowo-stażowych nie będą stanowić też usług transportu pasażerów, dla których miejsce świadczenia ustala się na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy oraz usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu.

Organ uznał, że miejscem świadczenia, a tym samym opodatkowania usług przedstawionych w opisie sprawy świadczonych na rzecz podmiotów (uczestników rejsów) niebędących podatnikami, zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 28c ust. 1 ustawy – będzie miejsce, w którym państwo jako usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. Polska.

W konsekwencji świadczone usługi będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.

Czytaj też: Analiza pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem praktyki organów podatkowych po wyroku TSUE ws. C-605/12 (Welmory) - zarys problemu >

Eksperci: Najważniejszy element modelu VAT

- Najprawdopodobniej podatnik postanowił samodzielnie sporządzić wniosek o interpretację, czego wynikiem był zupełnie podstawowy błąd w określeniu miejsca świadczenia usług. Wnioskodawca zaznaczył, że uczestnicy rejsu nie są podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, aby w uzasadnieniu wskazać, że właściwym do zastosowania będzie art. 28b ustawy o VAT, dotyczący świadczenia usług na rzecz podatników właśnie – stwierdza Wojciech Kliś, doradca podatkowy.

Ekspert dodaje, że określenie miejsca świadczenia usług jest jednym z najważniejszych elementów modelu opodatkowania VAT. Może ono decydować o opodatkowaniu w Polsce lub poza terytorium kraju, co może wiązać się m.in. z obowiązkiem rejestracji do VAT w innym państwie. Podobne problemy mogą powstać w zakresie opodatkowania usług związanych z nieruchomościami, które klasycznie wzbudzać mogą wiele kontrowersji. - Aby do takich błędów nie dochodziło, warto korzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika – radzi Wojciech Kliś.

Inny ekspert zauważa, że interpretacja podkreśla kilka spraw związanych z podatkiem VAT oraz to, jak ważne jest dokładne opisanie stanu faktycznego.

- Podatek od towarów i usług jest wspólnym (tj. unijnym) podatkiem od wartości dodanej unormowanym w dyrektywie Rady 2006/112/WE, której wersja w języku polskim jest często nieprecyzyjna – stwierdza Stefan Kowalski, radca prawny, partner w Kowalski & Wisła Attorneys. Dodaje, że VAT jest podatkiem skomplikowanym i z tego powodu zdarzają się też błędne interpretacje podatkowe. Wydana interpretacja w zakresie miejsca świadczenia usługi szkoleniowej i tym samym miejsca opodatkowania nie przekonuje naszego rozmówcy.

W jego ocenie w przypadku zakwalifikowania usług świadczonych przez wnioskodawcę jako usługi szkoleniowe zastosowane powinny być przepisy art. 28 g ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 54 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE.

-  Dyrektor KIS wypowiadał się w podobnej sprawie (interpretacja indywidualna z dnia 22 października 2021 r. 0114-KDIP1-2.4012.432.2021.2.RD) i potwierdził zastosowanie art. 28 g ust. 2 ustawy o VAT i moim zdaniem ta interpretacja jest prawidłowa – dodaje Stefan Kowalski.