Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu, podatnicy mają wątpliwości, czy w przypadku wykupu środka trwałego z leasingu na cele prywatne będą zobowiązani do zapłaty podatków.

Miał je także podatnik, którego podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane (kod PKD 41.20.Z) jest opodatkowany według 19 proc. stawki liniowej. Jest on czynnym podatnikiem VAT.

ROZPORZĄDZENIE z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) >>>

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem była koparka. Przez okres trwania tej umowy koparka była wykorzystywana dla celów działalności gospodarczej i odliczał on kwoty podatku naliczonego VAT od czynszów leasingowych i innych wydatków związanych z eksploatacją tej maszyny. Po zakończeniu umowy leasingu w lutym 2022 r. podatnik dokonał wykupu prywatnego koparki na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Ponieważ zawierana umowa była na działalność gospodarczą, wykup koparki został udokumentowany przez firmę leasingową fakturą również na działalność gospodarczą. Podatnik nie dokonał pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony wykazany na fakturze dokumentującej wykup koparki. Po wykupie maszyna nie była użytkowana w działalności gospodarczej, nie została wprowadzona do majątku firmowego ani żadne wydatki nie były zaliczone do kosztów podatkowych działalności gospodarczej.

Zobacz również:
Większość podatników zadowolona z obsługi w urzędach skarbowych >>
Ulga na złe długi – dobre wiadomości dla podatników >>

 

Darowizna majątku na rzecz żony

Przedsiębiorca zamierza przekazać koparkę na podstawie umowy darowizny żonie, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przedmiotem działalności żony są usługi (kod PKD 77.32.). - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych. Żona nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Małżonkowie ustanowili między sobą ustrój rozdzielności majątkowej.

Czytaj też: Darowizna środków pieniężnych między małżonkami posiadającymi wspólne konto, a zwolnienie podatkowe >>>

Powstała wątpliwość, czy mąż ma uiścić podatek VAT od darowizny żonie koparki, czy jest z tego obowiązku zwolniony?

Zdaniem podatnika, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym czynność darowizny koparki na rzecz żony nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, ponieważ będzie realizowana jako darowizna własności prywatnej i podatnik będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem.

 

POLECAMY

Dyrektor KIS: Badać trzeba status podatnika

W interpretacji z 23 czerwca br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację podatnikowi (0113-KDIPT1-3.4012.249.2022.1.AG). Przypomniał, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Czytaj też: Darowizny na rzecz członków rodziny jako sposób unikania opodatkowania >>>

Dyrektor KIS podkreślił, że dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wtedy, gdy jest dokonywana przez podmiot o statusie podatnika działającego w takim charakterze w odniesieniu do tej czynności.

Stwierdził, że należy przyjąć, że wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością – dostawą towaru – niezwiązaną z samą umową leasingu.

Jeśli osoba fizyczna dokonuje zbycia swojego majątku prywatnego, a czynność ta wykonywana jest jednorazowo lub okazjonalnie, w warunkach wskazujących, że działanie to nie jest czynione z zamiarem jego powtarzania (kontynuowania) i nie zmierza do nadania mu stałego charakteru, transakcja taka nie może być uznana za działalność gospodarczą, w rozumieniu cytowanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

 

Dyrektor KIS uznał, że podatnik przekaże koparkę, stanowiącą jego majątek prywatny, korzystając z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem, w związku z darowizną koparki nie będzie on działał w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, lecz dokona zarządu majątkiem osobistym. Tym samym, darowizna na rzecz żony koparki, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Sprawdź też: Rachunkowość przychodów ze sprzedaży na przykładach >>>

Eksperci: Ważne są warunki zwolnienia

- Komentowana interpretacja indywidualna jest bardzo ważna, bo dotyczy regulacji związanej z warunkami do zwolnienia z VAT. Postawioną w niej tezę uważam z słuszną – stwierdza Rafał Kolano, radca prawny.

Ekspert dodaje, że wykupienie lub wycofanie przedmiotu leasingu na cele osobiste, zamiast wykupu do działalności gospodarczej, może oznaczać dla wnioskodawcy, że nie występuje on w charakterze podatnika VAT, czyli dalsza darowizna na rzecz osoby bliskiej nie będzie realizowana jako czynność rozumiana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy VAT, podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

- Zaznaczam jednak, że przedsiębiorca winien każdorazowo oceniać, czy działa jako podatnik VAT w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku, bowiem nawet jeżeli czynność nie ma typowo biznesowego charakteru w pewnych sytuacjach może uchodzić za dostawę towarów - a trzeba pamiętać, że podatkiem tym objęte jest każde nawet nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa – podkreśla Rafał Kolano.

Kolejny ekspert zauważa, że podatnicy mają wątpliwości, szczególnie w związku z wejściem przepisów Polskiego Ładu, czy w przypadku wykupu środka trwałego z leasingu na cele prywatne będą zobowiązani do zapłaty VAT i podatku dochodowego.

- Zmiana od 1 stycznia 2022 r. dotyczy sytuacji, w której rzecz ruchoma, po wykupie z leasingu na cele prywatne, jest sprzedawana – wówczas powstanie przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik ten został wycofany z działalności gospodarczej, i dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat – stwierdza Tomasz Basiura, doradca podatkowy w kancelarii GLC.

Ekspert podkreśla, że zmiana ta jednak nie dotyczy VAT, jak również sytuacji, w której po wykupie z leasingu następuje darowizna środka trwałego.

- W związku z powyższym, podatnik w dalszym ciągu nie zapłaci podatku VAT w sytuacji, w której po wykupie z leasingu środka trwałego na cele prywatne następnie go daruje, gdyż nie działa on jako podatnik podatku od towarów i usług – stwierdza Tomasz Basiura.

Podobnie będzie w przypadku darowizny innych składników majątkowych.