Wnioskodawcą był przedstawiciel publicznej uczelni akademickiej działającej i powołanej na podstawie przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Co do zasady, uczelnia może pobierać opłaty za usługi edukacyjne związane m. in. z kształceniem na studiach niestacjonarnych, powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, kształceniem na studiach w języku obcym. Może także pobierać opłaty za m. in. przeprowadzenie rekrutacji, wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz duplikatów tych dokumentów, a także dyplomu ukończenia studiów. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, a także warunki i tryb zwalniania z opłat są ustalane przez uczelnię. W dalszej części wnioskodawca wskazał, że opłatę za kształcenie studentów na studiach pobiera się, między innymi, z tytułu kształcenia na danym kierunku studiów, poziomie i profilu zgodnie z programem studiów, a także z tytułu powtarzania określonych zajęć.

Prawo studentów do zwolnienia z opłat

Studenci mają prawo ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat semestralnych związanych z kształceniem na studiach jedynie w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach udokumentowanych pisemnie we wniosku. Do tego typu wyjątkowych przypadków zalicza się trudną sytuację materialną lub życiową studenta wywołaną przyczynami losowymi po rozpoczęciu studiów, także uzyskanie wybitnych wyników w nauce oraz uczestnictwo w międzynarodowych programach.

Wnioskodawca miał wątpliwości dotyczące skutków podatkowych zwolnienia studentów z opłat semestralnych za kształcenie w trybie i na warunkach określonym prawnie (na podstawie aktu wewnętrznego uczelni). Zwrócił się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z zapytaniem, czy we wskazanej wcześniej sytuacji jest zobowiązany do sporządzenia informacji o wysokości przychodów - PIT-11 i przesłania jej zarówno podatnikowi jak i do urzędu skarbowego. Wnioskodawca wychodził z założenia, że jako płatnik nie jest zobowiązany do sporządzenia informacji według ustalonego wzoru w ramach zwolnienia studentów z opłat pobieranych przez uczelnię.

Zobacz również: PIT-11 i PIT-40A obowiązkowo z prawidłowym PESEL lub NIP >>

Przychód z tytułu „innych nieodpłatnych świadczeń"

W myśl przepisów ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. Z kolei odnosząc się do definicji przychodu, w szczególności przychodu z tytułu innych nieodpłatnych świadczeń wnioskodawca uznał, że tego typu przychodem może być świadczenie, z którego skorzystano dobrowolnie, przyniosło korzyść wymierną w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który należałoby ponieść, przypisane indywidualnie, a nie ogólnodostępne. Zatem nieodpłatne świadczenie mające cechy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym przeznaczone jest do takich podmiotów, które odnoszą korzyść w postaci trwałego przysporzenia majątkowego. Samo świadczenie zostaje odniesione kosztem innego podmiotu, który poniósł ekonomiczny ciężar przesunięcia majątkowego, ma konkretny wymiar finansowy, niezwiązany z jakimkolwiek ekwiwalentem ze strony podatnika.

Wobec powyższego, wnioskodawca wskazał, że zwolnienie z opłat za studia przysługuje wszystkim, którzy spełnią określone warunki, tym samym jest skierowane do nieokreślonego kręgu osób. Nie ma więc charakteru indywidualnego - korzyść nie jest przypisana indywidualnej osobie. Zatem jak podkreślił wnioskodawca, zwolnienie studenta z opłat pobieranych przez uczelnię, które nastąpiło na podstawie zarządzenia, tj. wewnętrznego aktu prawnego uczelni, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w myśl przepisów ustawy o PIT. W ten sposób nie powstaje przychód z innych źródeł, a w konsekwencji na wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki podatkowe.

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  
POLECAMY

Wnioskodawca wskazał, że jego stanowisko znajduje potwierdzenie w innych interpretacjach dyrektora KIS m.in. w interpretacji podatkowej z 10 czerwca 2022 r., nr 0115-KDIT2.4011.300.2022.1.K.C. Fiskus zgodził się z taką argumentacją. Uznał, że wystawienie PIT-11 przez uczelnię nie jest w tym przypadku konieczne (interpretacja podatkowa z 5 stycznia 2023 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.850.2022.1.MS).