W odpowiedzi wskazano, że kryterium dochodowe uprawniające studenta do ubiegania się o stypendium socjalne (próg dochodu) jest obecnie ustalane bezpośrednio w uczelni przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim. Resort planuje zmiany w ustawie.

Czytaj: ​Wyższe kryteria dochodowe do stypendium i mniej biurokracji przy stopniach naukowych>>

Czytaj w LEX: Stypendium socjalne nie tylko dla studiujących krócej niż przez 6 lat - omówienie orzeczenia >>>

Pomoc dla większej grupy studentów od 2023 r.

Jak wyjaśnia wiceminister nauki - planowana zmiana pozwoli na wsparcie większej grupy studentów. Ponadto, dzięki okresowej weryfikacji kwot kryterium dochodowego dla zasiłku rodzinnego oraz kwoty zasiłku rodzinnego, przeprowadzanej w systemie świadczeń rodzinnych co trzy lata na podstawie badania uwzględniającego m.in poziom budżetów i wydatków gospodarstw domowych oraz ceny towarów i usług, możliwy będzie systematyczny wzrost progu dochodu.

- Wejście w życie tej regulacji docelowo zostało zaproponowane na dzień 1 października 2023 r. Jednakże z uwagi na planowany przez Rząd dalszy wzrost w 2023 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także uwzględniając postulaty płynące ze środowiska akademickiego, rozważane są możliwości wcześniejszego (od stycznia 2023 r.) podwyższenia kryterium dochodowego do 1294,4 zł - wskazuje wiceminister.

 

Dodaje, że w systemie szkolnictwa wyższego, oprócz stypendium socjalnego, funkcjonują także inne instrumenty finansowego wspierania kształcenia studentów. W szczególności student może ubiegać się o bezzwrotne świadczenia w formie zapomogi, stypendium rektora oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnościami lub wsparcie o charakterze zwrotnym w postaci kredytu studenckiego z dopłatami do oprocentowania z budżetu państwa, a także kredytu na studia medyczne z możliwością umorzenia spłaty tego kredytu, m.in. w przypadku odpracowania w służbie zdrowia finansowanej ze środków publicznych, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa.

 

 

Zmiany już przyjęte przez rząd

Nowelę, o której mówi minister nauki, rząd przyjął na początku listopada - oprócz wzrostu kryterium dochodowego projekt zawiera inne rozwiązania, najważniejsze z nich to:

  • Ujednolicone zostanie w skali kraju kryterium dochodowe, które uprawnia studentów do ubiegania się o stypendium socjalne. Doprecyzowany zostanie także zakres zaświadczenia, którym musi legitymować się student starający się o stypendium socjalne, w przypadku gdy dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł, określonej w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  • Uczelnia będzie zaliczała studentom czynności, które wykonują oni np. w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu – na poczet praktyki zawodowej.
  • Zwiększona zostanie przejrzystość postępowań awansowych poprzez wprowadzenie obowiązkowego, publicznego charakteru obrony rozprawy doktorskiej i kolokwium habilitacyjnego.
  • Szczegółowo określone zostaną warunki składania wniosku o nadanie tytułu profesora. Rozszerzony zostanie także katalog dokumentów, które podlegają uwierzytelnieniu, o zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego i stopnia w zakresie sztuki oraz inne dokumenty dotyczące uzyskania tych stopni.
  • Wprowadzone zostaną przepisy dotyczące zabezpieczenia dokumentacji przebiegu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku likwidacji uczelni.
  • Uregulowane zostanie wydawanie dyplomów doktorskich w postępowaniach, które prowadzone są wspólnie z podmiotami zagranicznymi.