O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów, nie dłużej niż przez 6 lat. Na tym samym poziomie studiów kredyt studencki jest udzielany raz. Jeżeli w okresie 2 lat od ukończenia studiów pierwszego stopnia student rozpocznie studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, kredyt może być wypłacany bez konieczności ponownego składania wniosku o kredyt.

Studenci prawa na UW zapłacą trochę mniej za studia>>

Doktoranci również mogą otrzymać kredyt w czasie studiów w szkole doktorskiej jeden raz. Doktoranci mogą otrzymywać kredyt przez okres 4 lat. Nie muszą składać ponownie wniosku o przyznanie kredytu, jeśli podejmą kształcenie w szkole doktorskiej w okresie 2 lat od ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wypłata kredytu co miesiąc

Wypłata kredytu następuje w miesięcznych transzach przez okres do 10 miesięcy roku akademickiego. Z tego okresu wyłącza się okresy udzielonych urlopów i innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. Student sam decyduje o wysokości wypłacanych środków – może wybrać kwotę 400, 600, 800 albo 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może zmienić wysokość otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.

 

Spłata kredytu po studiach

Dużą zaletą kredytu studenckiego jest rozpoczęcie jego spłaty dopiero 2 lata od ukończenia studiów. W tym czasie kredytobiorca podejmuje pracę, a jego sytuacja finansowa stabilizuje się. Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a liczba rat jest, co do zasady, dwukrotnością liczby transz. Miesięcznie absolwent spłaca połowę tego, co otrzymywał miesięcznie na studiach. Przykładowo student pobierający miesięcznie 800 zł, dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 400 zł miesięcznie.

 

 

Kolejną zaletą kredytu studenckiego jest to, że wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej można złożyć wniosek o zawieszenie na 12 miesięcy spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Umorzenie częściowe i w całości

Przewidziane zostały również mechanizmy częściowego umorzenia kredytu i umorzenia kredytu w całości. W jakiej sytuacji można skorzystać z powyższych mechanizmów?

 

 

Na częściowe umorzenie kredytu może liczyć kredytobiorca, który znajdzie się w grupie najlepszych absolwentów. Umorzeniu podlega:

  • 50% kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie 1% najlepszych absolwentów,
  • 35% kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów,
  • 20% kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.

 

Jeżeli w okresie spłaty kredytu sytuacja finansowa kredytobiorcy jest szczególnie trudna lub utracił on zdolność do spłaty, kredyt może być umorzony częściowo lub w całości przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Kredytobiorca w takich sytuacjach składa wniosek.