Prezydent podpisał uchwaloną 13 stycznia 2023 r. ustawa nowelizującą ustawę z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz 20 innych ustaw. Doprecyzowuje ona niektóre przepisy, zmienia część dotychczasowych  rozwiązań i uzupełnia je o nowe regulacje.

Więcej: Nowelizacja specustawy podpisana - zmiany w pomocy uchodźcom z Ukrainy>>
 

Doprecyzowane przepisy o refundacji kosztów kształcenia

W znowelizowanej ustawie doprecyzowano przepisy dotyczące refundacji kosztów kształcenia. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazywano, że polskie uczelnie przyjmujące Polaków studiujących dotychczas na terytorium Ukrainy zgłaszały wątpliwości dotyczące braku doprecyzowania, za jaki okres osoby studiujące dotychczas w uczelni na terytorium Ukrainy mają przedkładać dokumenty będące podstawą określenia wysokości opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem. 
Ustalenie jednolitego okresu pobrania poniesionej opłaty było także niezbędne do określenia dla uczelni wysokości refundacji kosztów za kształcenie w Polsce od roku akademickiego 2022/2023. 

Pierwszy semestr roku akademickiego 2021/2022

Według autorów tej zmiany, zaproponowane wskazanie pierwszego semestru roku akademickiego 2021/2022 jako punktu odniesienia do określania wysokości opłaty za studia oraz poziomu odniesienia do refundacji przez ministra nadzorującego daje gwarancję, że wszystkie osoby studiujące na ukraińskiej uczelni przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego wniosły tę opłatę i będą w stanie przedłożyć w polskiej uczelni stosowne potwierdzenie
Uzupełniony został też wykaz dokumentów przedkładanych do nadzorującego ministra we wniosku o refundację. Wprowadzona zmiana uzupełnia ten przepis oraz doprecyzowuje, jakie dokumenty musi przedłożyć uczelnia w konkretnym przypadku refundacji.