Akty prawne Monitor Polski z dnia 15 października 1997

Identyfikator Tytuł aktu
M.P.1997.76.725 Normy wyposażenia i uzbrojenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i użytkowania.
M.P.1997.76.724 Określenie organów właściwych do orzekania w sprawach szkód wyrządzonych Urzędowi Ochrony Państwa, zasad postępowania wyjaśniającego i trybu...
M.P.1997.76.723 Organizacja wyodrębnionego archiwum Urzędu Ochrony Państwa.
M.P.1997.76.722 Zasady i tryb udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwum wyodrębnionym Urzędu Ochrony Państwa.
M.P.1997.76.721 Zakres i tryb działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
M.P.1997.76.720 Warunki, jakie musi spełniać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadki, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego...
M.P.1997.76.719 Egzamin uzupełniający dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności agenta celnego, skład komisji egzaminacyjnej, opłata za...
M.P.1997.76.718 Upoważnienie innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.
M.P.1997.76.717 Zm.: zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach...
M.P.1997.76.716 Szczegółowy tryb postępowania przy zniszczeniu towarów, zrzeczeniu się na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie.
M.P.1997.76.715 Wyjaśnienia do taryfy celnej.
M.P.1997.76.714 Tryb przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasady zwalniania lokali...
M.P.1997.76.713 Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
M.P.1997.76.712 Wysokość i szczegółowe zasady przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i...
M.P.1997.76.711 Szczegółowe zasady przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży...
M.P.1997.76.710 Tryb przydzielania lokali mieszkalnych policjantom przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasady zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania...
M.P.1997.76.709 Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez policjantów.
M.P.1997.76.708 Wysokość i szczegółowe zasady przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego...
M.P.1997.76.707 Szczegółowe zasady przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.
M.P.1997.76.706 Szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zakładach poprawczych, schroniskach dla...
M.P.1997.76.705 Sposób prowadzenia rejestru podmiotów gospodarczych zobowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.
M.P.1997.76.704 Określenie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenie dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być...

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021