Szczegółowe zasady przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 30 września 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680 i Nr 123, poz. 779) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie reguluje szczegółowe zasady przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680 i Nr 123, poz. 779), zwanej dalej "ustawą", normy zaludnienia tych lokali oraz szczegółowe zasady przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.
§  2.
Policjantowi w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości, do której czas dojazdu publicznymi środkami transportu przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, nie przekracza w obie strony dwóch godzin, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania, bez uwzględnienia dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której policjant dojeżdża, oraz miejscowości, w której wykonuje obowiązki służbowe, zwanej dalej "miejscowością pobliską", z zastrzeżeniem art. 95 ustawy.
§  3.
1.
Norma zaludnienia przysługująca policjantowi wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej.
2.
Powierzchnią mieszkalną w rozumieniu zarządzenia jest powierzchnia pokoi.
3.
Przy przydzielaniu policjantom lokali mieszkalnych uwzględnia się następujące normy zaludnienia:
1)
dla policjantów posiadających rodziny - po jednej normie zaludnienia dla policjanta i każdego członka jego rodziny wymienionego w art. 89 ustawy, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
2)
dla policjantów powołanych na stanowiska służbowe zaszeregowane w grupach od 00 do 02 oraz komendantów wojewódzkich Policji - trzy normy zaludnienia,
3)
dla policjantów mianowanych na stanowiska zaszeregowane w grupie od 03 do 10 - dwie normy zaludnienia.
4.
Bezdzietnemu małżeństwu przysługuje dodatkowo jedna norma zaludnienia należna ich przyszłemu dziecku.
5.
W razie zbiegu uprawnień policjanta i członków jego rodziny do norm zaludnienia z różnych tytułów, uwzględnia się normy zaludnienia tylko z jednego tytułu.
§  4.
1.
Policjantowi przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej liczbie przysługujących mu norm zaludnienia, z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2.
Policjantom samotnym:
1)
wymienionym w § 3 ust. 3 pkt 2 - przysługuje lokal o powierzchni mieszkalnej od 21 do 30 m2,
2)
pozostałym bez względu na grupę zaszeregowania - przysługuje lokal o powierzchni mieszkalnej od 14 do 20 m2.
3.
Policjantowi może być przydzielony lokal o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli wyrazi na to pisemną zgodę lub wystąpi z takim wnioskiem. Przydział takiego lokalu nie pozbawia policjanta prawa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia.
4.
Organy wymienione w § 19 ust. 1 pkt 2-5, w ramach swojej właściwości, mogą przydzielić policjantowi w szczególnie uzasadnionym przypadku i za zgodą organu wyższego stopnia lokal o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia.
5.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może przydzielić osobom wymienionym w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) lokal mieszkalny o powierzchni większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia.
§  5.
Przydzielony lokal mieszkalny powinien znajdować się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
§  6.
Lokal mieszkalny przydziela się policjantowi na jego wniosek. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  7.
1.
Kolejność przydziału lokali mieszkalnych policjantom ustala się z zastrzeżeniem ust. 2, biorąc pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)
brak mieszkania albo konieczność poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych z uwzględnieniem czasu oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego,
2)
kwalifikacje zawodowe, przydatność do służby i okres służby w jednostkach organizacyjnych podległych i podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2.
Przydział lokalu mieszkalnego może nastąpić z pominięciem ustalonej kolejności, jeżeli policjant zajmuje:
1)
tymczasową kwaterę w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie obiektu zamkniętego,
2)
lokal mieszkalny w budynku stanowiącym własność osoby fizycznej.
§  8.
1.
Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 1, wydaje się w razie:
1)
podnajmowaniu tego lokalu mieszkaniowego w całości lub w części,
2)
zajmowania przez policjanta zwolnionego ze służby lub pozostałych po policjancie członków rodziny tego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie obiektu zamkniętego,
3)
gdy policjant nie zwolnił lokalu mieszkalnego zajmowanego poprzednio,
4)
wykorzystywania tego lokalu mieszkalnego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
5)
gdy policjant lub członkowie jego rodziny w sposób rażący lub uporczywy wykraczają przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
6)
uzyskania przez policjanta lub jego małżonka w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej innego lokalu mieszkalnego (domu) o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej co najmniej przysługującym policjantowi i członkom jego rodziny normom zaludnienia,
7)
jeżeli ten lokal mieszkalny nie jest zamieszkiwany przez policjanta przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że zachodzą okoliczności uzasadniające czasowy pobyt policjanta poza miejscem stałego zamieszkania,
8)
nieuiszczania czynszu i opłat za świadczenia związane z eksploatacją tego lokalu mieszkalnego przez sześć pełnych okresów płatności,
9)
zajmowania tego lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego,
10)
zrzeczenia się uprawnień do zajmowania tego lokalu mieszkalnego,
11)
zamiany tego lokalu mieszkalnego.
2.
Decyzja o opróżnieniu lokalu mieszkalnego dotyczy wszystkich osób zamieszkałych w tym lokalu.
§  9.
1.
W przypadkach określonych w § 8 ust. 1 pkt 2 przydziela się lokal mieszkalny w dotychczasowym miejscu zamieszkania lub w miejscowości pobliskiej o powierzchni odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia oraz zapewnia przewiezienie przedmiotów urządzenia domowego.
2.
W przypadkach określonych w § 8 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 może być przydzielony lokal mieszkalny o obniżonym wyposażeniu technicznym i o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jednak nie mniejszej niż 5 m2 na osobę.
§  10.
1.
Policjanci i członkowie ich rodzin wymienieni w art. 89 ustawy mogą dokonywać zamiany lokali mieszkalnych po uzyskaniu zgody właściwych organów, o których mowa w § 19 ust. 1. Odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.
2.
Nie podlegają zamianie lokale mieszkalne w budynkach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji, jeżeli w wyniku zamiany taki lokal mieszkalny zasiedlałaby osoba nie posiadająca uprawnień do jego zajmowania.
§  11.
Policjant może złożyć wniosek do właściwego organu wymienionego w § 19 ust. 1 o umożliwienie mu nabycia przydzielonego lokalu mieszkalnego. Odmowa uwzględnienia wniosku następuje w drodze decyzji administracyjnej.
§  12.
1.
Były małżonek policjanta rozwiedzionego zachowuje prawo do zamieszkiwania w przydzielonym lokalu mieszkalnym do czasu uzyskania (nabycia) przez niego innego lokalu mieszkalnego (domu).
2.
Każdy z rozwiedzionych małżonków może złożyć wniosek do właściwego organu, o którym mowa w § 19 ust. 1, o zrzeczenie się dyspozycji przez ten organ zajmowanym przez nich lokalem mieszkalnym w celu umożliwienia rozkwaterowania we własnym zakresie. Odmowa uwzględnienia wniosku następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji.
4.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozwiedzionemu policjantowi przydziela się inny lokal mieszkalny niż dotychczas zajmowany, o powierzchni odpowiadającej przysługującym mu normom zaludnienia.
§  13.
Przepisy § 3, § 4 ust. 1-3 i § 5-12 stosuje się odpowiednio do lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby posiadające uprawnienia do tych lokali na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i z 1997 r. Nr 28, poz. 153).
§  14.
1.
Na tymczasowe kwatery dla policjantów przeznacza się lokale mieszkalne, pokoje gościnne, pokoje w hotelu lub w bursie albo pomieszczenia mieszkalne usytuowane w budynkach przeznaczonych na cele służbowe lub na terenie obiektu zamkniętego, o należytym stanie technicznym i sanitarnym.
2.
Tymczasową kwaterę przydziela się policjantowi na jego wniosek. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  15.
Przydział tymczasowej kwatery w budynku jednostki organizacyjnej Policji przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie obiektu zamkniętego może nastąpić tylko na okres pełnienia służby przez policjanta w tej jednostce.
§  16.
1.
Policjantowi w służbie przygotowawczej można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego (domu) w miejscowości, w której policjant pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej.
2.
Policjantowi przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego (domu), można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli występują okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3.
Policjantowi, o którym mowa w ust. 2, można przydzielić również tymczasową kwaterę na okres oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby.
§  17.
Policjanci, o których mowa w § 16, ponoszą pełne koszty związane z zakwaterowaniem w tymczasowej kwaterze.
§  18.
Decyzję o opróżnieniu tymczasowej kwatery wydaje się w razie:
1)
zwolnienia policjanta ze służby w okresie służby przygotowawczej,
2)
upływu okresu, o którym mowa w § 15,
3)
wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, 4-8 i 10.
§  19.
1.
Decyzje w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater wydają będący dysponentami lokali:
1)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - w stosunku do:
a)
Komendanta Głównego Policji,
b)
zastępców Komendanta Głównego Policji,
2)
Komendant Główny Policji - w stosunku do:
a)
policjantów pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji,
b)
komendantów wojewódzkich Policji,
c)
komendantów: Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, szkół Policji w Pile i Słupsku, zwanych dalej "komendantami szkół",
3)
komendanci wojewódzcy Policji - w stosunku do:
a)
komendantów rejonowych Policji,
b)
policjantów pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Policji,
4)
komendanci szkół - w stosunku do podległych im policjantów,
5)
komendanci rejonowi Policji -w stosunku do policjantów pełniących służbę w komendzie rejonowej Policji, komisariatach Policji i innych podległych im jednostkach organizacyjnych Policji.
2.
W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych decyzje w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych wydają organy wymienione w ust. 1 właściwe ze względu na obecne miejsce zamieszkania emeryta lub rencisty.
3.
W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych, których ostatnim miejscem pełnienia służby było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, decyzje, o których mowa w ust. 1, wydaje Komendant Główny Policji.
§  20.
1.
W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie zarządzenia i nie zakończonych ostatecznymi decyzjami stosuje się przepisy tego zarządzenia.
2.
Pozostają w mocy decyzje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  21.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

.....................................

(stopień, imię i nazwisko, imię ojca)

.....................................

(stanowisko służb./stopień wg etatu)

.....................................

(stos. służb.: policjant/emeryt/

rencista - telefon)

.....................................

(jednostka/ostatnie miejsce

pełnienia służby - emeryt

.....................................

(data przyjęcia do służby/data

zwolnienia - emeryt)

.....................................

(data mianowania policjantem

w służbie stałej)

Do

.................................

.................................

1. Proszę o przydzielenie lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem

niżej wymienionych członków rodziny:

Lp. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Stan cywilny Rok zawarcia związku małżeńskiego Miejsce stałego zameldowania
rok adres
1 2 3 4 5 6 7 8
1 wnioskodawca
2
3
4
5

oraz norm zaludnienia z tytułu ................................

...............................................................

2. Miejsce pracy małżonka .....................................

(nazwa instytucji)

od roku ...... na stanowisku ...............................

3. Dane o zajmowanym lokalu mieszkalnym

a) przez wnioskodawcę:

Adres lokalu ............................................

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada

.........................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Pozostałe osoby zameldowane w lokalu ....................

(imię, nazwisko,

.........................................................

stopień pokrewieństwa)

Mieszkanie (dom) jest: resortowe, komunalne, zakładowe,

spółdzielcze (lokatorskie, własnościowe), stanowiące

odrębną nieruchomość, inne (podać jakie) ................

Powierzchnia pokoi: I... m2, II...m2, III...m2, IV...m2,

pow. użyt. ........m2, piętro ...........................

Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących

urządzeń: ...............................................

.........................................................

b) przez małżonka: .........................................

Adres lokalu ............................................

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada

.........................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Pozostałe osoby zameldowane w lokalu ....................

(imię, nazwisko,

.........................................................

stopień pokrewieństwa)

Mieszkanie (dom) jest: resortowe, komunalne, zakładowe,

spółdzielcze (lokatorskie, własnościowe), stanowiące

odrębną nieruchomość, inne (podać jakie) ................

Powierzchnia pokoi: I... m2, II...m2, III...m2, IV...m2,

pow. użyt. ........m2, piętro ...........................

Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących

urządzeń: ...............................................

.........................................................

4. Do jakich innych lokali mieszkalnych (domów) wnioskodawca,

małżonek lub którykolwiek z członków rodziny zgłoszonych do

wspólnego zamieszkania posiada tytuł prawny?

............................................................

............................................................

5. Czy wnioskodawca, małżonek lub którykolwiek z członków

rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania posiadał tytuł

prawny do lokalu mieszkalnego (domu), który następnie

utracił lub którego się zrzekł?

............................................................

............................................................

............................................................

6. Czy wnioskodawca lub małżonek korzystał z pomocy finansowej

na budownictwo mieszkaniowe w pełnej przysługującej

wysokości bądź był uwzględniony w decyzji o jej przyznaniu?

............................................................

............................................................

7. Informacje dodatkowe (podać dodatkowe dane istotne dla

sprawy, nie wymienione wyżej):

............................................................

............................................................

............................................................

8. Uzasadnienie wniosku:

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym

podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej.

...........................

(podpis wnioskodawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzór

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ tymczasowej kwatery policjantowi w służbie przygotowawczej - przeniesionemu służbowo - delegowanemu służbowo*

................, dnia.......

.....................................

(stopień, imię i nazwisko)

.....................................

(stanowisko służb./stopień wg etatu)

.....................................

(jednostka - telefon)

.....................................

(data przyjęcia do służby)

Do

.................................

.................................

1. Proszę o przydzielenie tymczasowej kwatery, z uwzględnieniem

niżej wymienionych członków rodziny:

Lp. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Stan cywilny Rok zawarcia związku małżeńskiego Miejsce stałego zameldowania
rok adres
1 2 3 4 5 6 7 8
1 wnioskodawca
2
3
4
5

oraz norm zaludnienia z tytułu ................................

...............................................................

2. Miejsce pracy małżonka .....................................

(nazwa instytucji)

od roku ...... na stanowisku ...............................

3. Dane o zajmowanym lokalu mieszkalnym

a) przez wnioskodawcę:

Adres lokalu ............................................

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada

.........................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Pozostałe osoby zameldowane w lokalu ....................

(imię, nazwisko,

.........................................................

stopień pokrewieństwa)

Mieszkanie (dom) jest: resortowe, komunalne, zakładowe,

spółdzielcze (lokatorskie, własnościowe), stanowiące

odrębną nieruchomość, inne (podać jakie) ................

Powierzchnia pokoi: I... m2, II...m2, III...m2, IV...m2,

pow. użyt. ........m2, piętro ...........................

Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących

urządzeń: ...............................................

.........................................................

b) przez małżonka: .........................................

Adres lokalu ............................................

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada

.........................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Pozostałe osoby zameldowane w lokalu ....................

(imię, nazwisko,

.........................................................

stopień pokrewieństwa)

Mieszkanie (dom) jest: resortowe, komunalne, zakładowe,

spółdzielcze (lokatorskie, własnościowe), stanowiące

odrębną nieruchomość, inne (podać jakie) ................

Powierzchnia pokoi: I... m2, II...m2, III...m2, IV...m2,

pow. użyt. ........m2, piętro ...........................

Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących

urządzeń: ...............................................

.........................................................

4. Do jakich innych lokali mieszkalnych (domów) wnioskodawca,

małżonek lub którykolwiek z członków rodziny zgłoszonych do

wspólnego zamieszkania posiada tytuł prawny?

............................................................

............................................................

5. Czy wnioskodawca, małżonek lub którykolwiek z członków

rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania posiadał tytuł

prawny do lokalu mieszkalnego (domu), który następnie

utracił lub którego się zrzekł?

............................................................

............................................................

............................................................

6. Czy wnioskodawca lub małżonek korzystał z pomocy finansowej

na budownictwo mieszkaniowe w pełnej przysługującej

wysokości bądź był uwzględniony w decyzji o jej przyznaniu?

............................................................

............................................................

7. Informacje dodatkowe (podać dodatkowe dane istotne dla

sprawy, nie wymienione wyżej):

............................................................

............................................................

............................................................

8. Uzasadnienie wniosku:

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

9. W związku z delegowaniem otrzymuję - nie otrzymuję* zwrot

kosztów zakwaterowania z jednostki delegującej (wypełnia

tylko policjant oddelegowany).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym

podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej.

...........................

(podpis wnioskodawcy)

Adnotacje komórki kadrowej.

Pan(i) .............................. policjant w służbie

(stopień, imię i nazwisko)

stałej - przygotowawczej* mianowany dnia ....... pełniący(a)

służbę w ......................................................

zajmujący stanowisko przewidziane etatem dla ..................

rozkazem personalnym nr ............... z dnia ................

został delegowany - przeniesiony* służbowo do .................

...............................................................

na okres od .......................... do .....................

...........................

(data, podpis)

______

* Niepotrzebne skreślić

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.76.707

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.
Data aktu: 30/09/1997
Data ogłoszenia: 15/10/1997
Data wejścia w życie: 30/10/1997